Μεταναστευτικό δίκαιο & δίκαιο ιθαγένειας

Το γραφείο μας παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) και εταιρίες και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της επίλυσης οποιουδήποτε ζητήματος αφορά το μεταναστευτικό δίκαιο. Το γραφείο μας εκπροσωπεί πελάτες από όλον τον κόσμο που αναζητούν την εξασφάλιση μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα ή την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, όπως αλλοδαπούς επενδυτές, πολυεθνικές εταιρίες και υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα ή να εγκατασταθούν εδώ για άλλους λόγους. Παρόλο που το γραφείο μας εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, παρέχουμε νομική εκπροσώπηση και καθοδήγηση σε πελάτες από διάφορες χώρες του κόσμου, όπως από την Ινδία, την Κίνα, την Ρωσία, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ντουμπάι, το Ιράν, την Αίγυπτο κλπ. Στο πλαίσιο μάλιστα της πληρέστερης εξυπηρέτησης και καθοδήγησης των πελατών μας, διατηρούμε στενή συνεργασία με δικηγόρους από την Αθήνα, αλλά και από άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της ενασχόλησής μας με τα ζητήματα του μεταναστευτικού δικαίου, έχουμε βοηθήσει και καθοδηγήσει αποτελεσματικά πελάτες από όλον τον κόσμο να αποκτήσουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων, λόγω εργασίας, ως μέλη οικογένειας κ.ο.κ. Με βάση την εμπειρία που διαθέτουμε, έχουμε την δυνατότητα να προτείνουμε στους πελάτες μας όλες τις δυνατές λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες που καθιστούν αναγκαία την μόνιμη εγκατάστασή τους στην Ελλάδα.

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοση και ανανέωση αδειών παραμονής οποιουδήποτε τύπου (άδειες διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα ή Ευρωπαίου πολίτη, άδειες διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων – Golden Visa, άδειες διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα, άδειες διαμονής για ψηφιακούς νομάδες – Digital Nomads, άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, άδειες διαμονής για εξαρτημένη εργασία και επί μακρόν διαμένοντος, άδειες διαμονής για σπουδές και έρευνα, άδειες διαμονής ειδικού σκοπού κ.ο.κ).

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:

 • Να συγκεντρώσουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να προβούμε στις αναγκαίες μεταφράσεις και επικυρώσεις.
 • Να καταθέσουμε για λογαριασμό σας αίτηση για έκδοση άδειας διαμονής στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Να καταθέσουμε κάθε συμπληρωματικό έγγραφο ή αίτηση απαιτηθεί.
 • Να παρακολουθούμε την πορεία του φακέλου για την έκδοση της άδειας διαμονής σας.
 • Να παραλάβουμε την απόφαση που θα εκδοθεί επί της αιτήσεώς σας.
 • Να σας συνδράμουμε σε οποιοδήποτε ζήτημα απαιτηθεί, όπως ενδεικτικά να ασκήσουμε ένδικα βοηθήματα και μέσα κατά τυχόν απορριπτικών αποφάσεων, να προβούμε στην διαγραφή σας από τον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών, να ασκήσουμε αντιρρήσεις κατά αποφάσεων κράτησης σε περίπτωση που κρατείστε ως παράνομοι μετανάστες στην Χώρα κ.ο.κ.

Περαιτέρω, αναλαμβάνουμε τον πλήρη χειρισμό υποθέσεων κτήσης ελληνικής ιθαγένειας (είτε με την διαδικασία της πολιτογράφησης είτε με την διαδικασία του καθορισμού ιθαγενείες είτε και με οποιαδήποτε άλλη ενδεδειγμένη διαδικασία) και, συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 • Να συγκεντρώσουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως πιστοποιητικά δημοτολογίου και μητρώου αρρένων, ληξιαρχικές πράξεις κλπ.
 • Να μεταφράσουμε όλα τα απαραίτητα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά.
 • Να προβούμε στην κατάθεση των απαραίτητων αιτήσεων ή στην συνδρομή και πλήρη υποστήριξή σας σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ενώπιον του αρμόδιου ελληνικού προξενείου.
 • Να προβούμε στην δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) ενώπιον του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.
 • Να καταθέσουμε κάθε συμπληρωματικό έγγραφο ή αίτηση απαιτηθεί.
 • Να παρακολουθούμε την πορεία της αίτησης για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.
 • Να σας συνδράμουμε σε οποιοδήποτε ζήτημα απαιτηθεί, όπως ενδεικτικά να ασκήσουμε ένδικα βοηθήματα και μέσα κατά τυχόν απορριπτικών αποφάσεων, να αναλάβουμε την εγγραφή σας στο δημοτολόγιο και το μητρώο αρρένων μετά την έκδοση της απόφασης περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, να αναλάβουμε την εγγραφή αδήλωτου στο μητρώο αρρένων κ.ο.κ.