Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την επίλυση πάσης φύσεως ιδιωτικών διαφορών τόσο σε εξωδικαστικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο. Πρώτιστο μέλημά μας είναι η προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων μας με τον πιο γρήγορο, ανέξοδο και αποτελεσματικό τρόπο. Μερικοί μόνο από τους τομείς δραστηριότητας στους οποίους ειδικευόμαστε είναι:

  • Ακίνητα και έλεγχος τίτλων ακίνητης περιουσίας. Υποβολή δηλώσεων κτηματολογίου. Διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών. Αγωγές νομής και κυριότητας.
  • Οικογενειακές διαφορές. Διαζύγια και γαμικές διαφορές. Επιμέλεια ανηλίκων τέκνων και διατροφή. Υιοθεσίες. Αναγνώριση και προσβολή πατρότητας. Δικαστική συμπαράσταση και επιτροπεία. Διεθνής απαγωγή παιδιών. Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων. Παρένθετη μητρότητα.
  • Κληρονομικές διαφορές. Διαθήκες. Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας.
  • Αγωγές αποζημίωσης λόγω τροχαίων ατυχημάτων.
  • Αγωγές αδικοπραξίας για ιατρική αμέλεια.
  • Σύνταξη και έλεγχος συμφωνητικών κάθε είδους.
  • Είσπραξη απαιτήσεων και έκδοση διαταγών πληρωμής.
  • Μισθωτικές διαφορές. Διαταγές απόδοσης μισθίου. Αγωγές αναπροσαρμογής μισθώματος. Αγωγές καταβολής μισθωμάτων και κοινοχρήστων. Αστικές και εμπορικές μισθώσεις.
  • Αλλαγή κύριου ονόματος και επωνύμου. Διόρθωση ληξιαρχικών πράξεων. Βεβαίωση ληξιαρχικών γεγονότων.
  • Αλλαγή ταυτότητας φύλου.