Διοικητικό δίκαιο

Το διοικητικό δίκαιο αποτελεί έναν από τους πλέον περίπλοκους τομείς δικαίου, δεδομένου ότι η νομοθεσία είναι αχανής και στις περισσότερες περιπτώσεις μη κωδικοποιημένη. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια στους πολίτες όταν καλούνται να συμβληθούν ή εν γένει να έρθουν σε επαφή με δημόσιες αρχές και φορείς. Λαμβανομένου δε υπόψη και του γεγονότος ότι σε πολλές περιπτώσεις απειλείται η επιβολή προστίμων ή εν γένει διοικητικών κυρώσεων, καθίσταται σαφής η ανάγκη για ορθή και πλήρη νομική ενημέρωση. Πολύ δε περισσότερο, στο στάδιο που υπάρχει κάποια διαφορά με το δημόσιο ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή, είναι σαφής η ανάγκη για αποτελεσματική νομική υποστήριξη από δικηγόρο εξειδικευμένο στα συναφή ζητήματα.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον χειρισμό πάσης φύσεως υποθέσεων διοικητικού δικαίου, ειδικευόμενο κυρίως στους παρακάτω τομείς:

  • Ζητήματα δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου (πειθαρχικά, άδειες δημοσίων υπαλλήλων, μισθολογικά ζητήματα, μετατάξεις, μεταθέσεις, διαδικασία διαγωνισμών ΑΣΕΠ κ.ο.κ).
  • Προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων κάθε είδους.
  • Προσφυγές και αιτήσεις ακυρώσεως κατά παντός τύπου διοικητικών πράξεων.
  • Αγωγές αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Τ.Α.
  • Φορολογικές παραβάσεις.
  • Πολεοδομικό και χωροταξικό δίκαιο.
  • Εκπροσώπηση ενώπιον δημόσιων και φορολογικών αρχών.
  • Δίκαιο μετανάστευσης και αλλοδαπών (Έκδοση αδειών διαμονής, αιτήσεις θεραπείας και αιτήσεις ακύρωσης κατά απορριπτικών αποφάσεων, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή από ΕΚΑΝΑ, οικογενειακή επανένωση, προστασία από απελάσεις, αιτήσεις για χορήγηση ασύλου κ.ο.κ).