Νομικές Συμβουλές

Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς: Προϋποθέσεις και διαδικασία

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 Ν. 4251/2014) αποτελεί μία πολύ σημαντική καινοτομία στην ελληνική νομοθεσία, αφού με αυτήν θεσμοθετήθηκε το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα για την γενιά των παιδιών μεταναστών που είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα είτε εισήλθαν σε μικρή ηλικία και παρακολούθησαν σχολείο στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 108 του Ν. 4251/2014, αυτή η δυνατότητα παρέχεται σε πολίτες τρίτης χώρας που: α) είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα, είτε β) έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι (6) τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα πριν από την συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους.

Η άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς έχει διάρκεια πέντε (5) έτη και παρέχει στον κάτοχό της την δυνατότητα να εργαστεί ή να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση για άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς έχουν όλοι οι πολίτες τρίτης χώρας που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το εάν διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα και ανεξάρτητα από το είδος του νομιμοποιητικού τίτλου που κατέχουν.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, ωστόσο, ο πολίτης τρίτης χώρας να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα από την γέννηση ή από την ολοκλήρωση των έξι (6) τάξεων σχολείου, διαφορετικά το αίτημά του απορρίπτεται. Ειδικότερα, επιτρέπεται η απουσία του πολίτη τρίτης χώρας το πολύ για δύο (2) έτη από την γέννηση ή την επιτυχή ολοκλήρωση της εξαετούς φοίτησης. Απουσία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα πρέπει να είναι δικαιολογημένη, λ.χ. για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ή επαγγελματική κατάρτιση σε άλλο κράτος. Επίσης, είναι επιτρεπτή η απουσία πέραν των δύο (2) ετών και όταν ο αιτών εγκατέλειψε την χώρα ακολουθώντας τους γονείς του, όντας ανήλικος, και επανέλθει στην Ελλάδα σε διάστημα ενός (1) έτος από την ενηλικίωσή του.

Κατά την κατάθεση αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βιβλιάριο υγείας ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο, καθώς και αντίγραφο ελληνικής ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή αποδεικτικά επιτυχούς ολοκλήρωσης έξι (6) τουλάχιστον ετών σε ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πριν την συμπλήρωση του 23ου έτους, ενώ για την εξέταση της αίτησης καταβάλλεται παράβολο ύψους 300 Ευρώ. Η άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ανανεώνεται με μόνη υποχρέωση αυτήν της προσκόμισης της προηγούμενης άδειας διαμονής.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως υποθέσεις μεταναστευτικού δικαίου (άδειες διαμονής, απελάσεις, κτήση ελληνικής ιθαγένειας κ.ο.κ.). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr