Νομικές Συμβουλές

Άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων: Απαντήσεις στα κυριότερα ερωτήματα των ενδιαφερομένων (Μέρος ΙΙ)

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Το παρόν άρθρο αποτελεί το δεύτερο μέρος του άρθρου με τα κυριότερα ερωτήματα των ενδιαφερομένων για την άδεια παραμονής λόγω αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα. Το πρώτο μέρος μπορείτε να το βρείτε εδώ.

9) Μπορεί να διεκπεραιωθεί η διαδικασία υποβολής αίτησης και έκδοσης άδειας διαμονής μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου;

Ο αιτών, πολίτης τρίτης χώρας – επενδυτής, έχει τη δυνατότητα υποβολής της αίτησης δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον συνταχθεί πληρεξούσιο προς δικηγόρο εντός του χρονικού διαστήματος της νόμιμης διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας με θεώρηση εισόδου, η κατάθεση της αιτήσεως για την έκδοση της άδειας διαμονής μπορεί να πραγματοποιηθεί και αργότερα, μετά την λήξη της θεώρησης εισόδου και χωρίς να είναι απαραίτητο ο αλλοδαπός να βρίσκεται στην Ελλάδα.

11) Ποια είναι η τύχη της άδειας διαμονής που εκδίδεται σε περίπτωση που το ακίνητο πωληθεί σε τρίτο πρόσωπο κατά την διάρκεια ισχύος της;

Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε άλλον υπήκοο τρίτης χώρας, παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στον νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.

12) Μπορεί ο κάτοχος άδειας διαμονής επενδυτή να λάβει την ελληνική ιθαγένεια και εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ο κάτοχος άδειας διαμονής επενδυτή δύναται να λάβει την ελληνική ιθαγένεια με την διαδικασία της πολιτογράφησης, εφόσον διαμένει στην Ελλάδα για τουλάχιστον επτά (7) έτη αδιάλειπτα και υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτύχει στην σχετική δοκιμασία (συνέντευξη). Σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθμόν 130181/6353/2018 Υ.Α, η άδεια διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου προστέθηκε στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

13) Υπό ποιες προϋποθέσεις ανανεώνεται η άδεια διαμονής επενδυτή;

Η άδεια διαμονής επενδυτή μπορεί να ανανεωθεί για άλλα πέντε (5) έτη, υπό την προϋπόθεση ότι η ακίνητη περιουσία εξακολουθεί να παραμένει στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερομένου. Για τον λόγο αυτό, οφείλει να προσκομίσει:

  • ισχυρή άδεια διαμονής,
  • αποδεικτικά έγγραφα ή πιστοποιητικά ότι η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του,
  • Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ (κωδικός 4741),
  • Τέλος με την μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους δεκαέξι (16) ευρώ για το κόστος εκτύπωσης του αυτοτελούς εγγράφου (κωδικός 4762),
  • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, το οποίο, είτε είχε συναφθεί στην χώρα καταγωγής του με ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα, είτε συνάπτεται στην Ελλάδα με ασφαλιστικές καλύψεις, όπως αυτές ορίζονται στην αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ,
  • αποδεικτικά ότι ήταν ασφαλισμένος κατά την διάρκεια της προηγούμενης άδειας (προσκόμιση όλων των ανανεώσεων των ιδιωτικών ασφαλιστηρίων κατά την διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής).

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως υποθέσεις δικαίου αλλοδαπών (άδειες διαμονής, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr