Νομικές Συμβουλές

Κάρτα Ευρωπαίου πολίτη: Προϋποθέσεις νόμιμης διαμονής και εργασίας Ευρωπαίων πολιτών στην Ελλάδα

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Οι πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντίθεση με τους πολίτες που προέρχονται από τρίτες χώρες, μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα με ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, χωρίς να απαιτείται κάποια θεώρηση εισόδου ή άλλη ισοδύναμη διατύπωση. Μετά την είσοδό τους, μπορούν να διαμένουν στην Ελλάδα έως τρεις μήνες χωρίς κανέναν όρο ή διατύπωση.

Για τους Ευρωπαίους πολίτες, ωστόσο, που επιθυμούν να διαμείνουν στην Ελλάδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές και άλλες παροχές, απαιτείται να πληρούνται οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο μέσω του Π.Δ. 106/2007, όπως ισχύει σήμερα.

Ειδικότερα, οι Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να διαμείνουν στην Ελλάδα για περισσότερους από τρεις (3) μήνες πρέπει να καταγραφούν με αίτηση που υποβάλλουν στο Τμήμα Αλλοδαπών της Αστυνομικής Αρχής του τόπου της κατοικίας τους, η οποία τους χορηγεί σχετική βεβαίωση εγγραφής, η οποία εκδίδεται ατελώς.

Για την καταγραφή και την νόμιμη διαμονή τους για χρονικό διάστημα άνω των τριών (3) ετών, οι πολίτες των κρατών της Ε.Ε. οφείλουν:

α) να είναι μισθωτοί ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα,

β) να διαθέτουν επαρκείς πόρους για τον εαυτό τους και τα μέλη της οικογένειάς τους, ώστε να μην επιβαρύνουν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας κατά την διάρκεια της παραμονής τους,

γ) να είναι φοιτητές ή σπουδαστές σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Η αίτηση που υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας αστυνομικής αρχής συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και ανάλογα από τον λόγο για τον οποίο εγγράφονται:

α) Αν πρόκειται για εργασία ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα: βεβαίωση πρόσληψης από τον εργοδότη ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η απασχόληση σε μισθωτή δραστηριότητα ή η άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας,

β) Αν πρόκειται για άτομο που διαθέτει επαρκείς πόρους: επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους, ώστε να μην επιβαρύνουν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας και αποδεικτικά πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης,

γ) Αν πρόκειται για φοιτητή σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα: απόδειξη για την εγγραφή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, υπεύθυνη δήλωση ή άλλο ισοδύναμο μέσο, από το οποίο να προκύπτει η ύπαρξη επαρκών πόρων και απόδειξη πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης.

Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, τα οποία μπορούν ομοίως να καταγραφούν στην Ελλάδα. Ως μέλη της οικογένειας του πολίτη της Ε.Ε. νοούνται: α) ο/η σύζυγος, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, ή ο σύντροφος με τον οποίο ο πολίτης της Ε.Ε. έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, β) τα κάτω των 21 ετών τέκνα των συζύγων ή ενός εκ των συζύγων, γ) τα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούμενα, δ) οι απευθείας ανιόντες του πολίτη της Ένωσης, καθώς και εκείνοι του συζύγου, εφόσον είναι συντηρούμενοι.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτούν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, εφόσον συμπληρώσουν πέντε έτη νόμιμης διαμονής και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν απουσιάσει για περισσότερους από έξι (6) μήνες ετησίως.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα δικαίου αλλοδαπών (άδειες διαμονής, απέλαση, ελληνική ιθαγένεια, διαγραφή από ΕΚΑΝΑ και SIS κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr