Νομικές Συμβουλές

Τι αλλάζει με τον Νόμο 4540/2018 για τις άδειες διαμονής λόγω συμφώνου συμβίωσης

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ο προσφάτως φηφισθείς και δημοσιευθείς Νόμος 4540/2018 (ΦΕΚ Α΄ 91/22.05.2018) επιφέρει, μεταξύ άλλων, σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης (Νόμος 4251/2014), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και αλλαγές ως προς τις άδειες διαμονής λόγω συμφώνου συμβίωσης, οι οποίες μέχρι πρότινος ρυθμίζονταν από την Κ.Υ.Α. 23443/2011 (για την ακολουθούμενη βάσει της Κ.Υ.Α διαδικασία βλ. εδώ).

Ο νέος νόμος τροποποιεί το άρθρο 1 στοιχείο λε΄ του Ν. 4251/2014, ορίζοντας ότι στα «μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη» περιλαμβάνονται πλέον και «ο/η σύντροφος με τον/την οποίο/α ο/η Έλληνας πολίτης έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης εφόσον τούτο καταρτίστηκε στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής». Σε ακολουθία λοιπόν της ένταξης των συντρόφων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα πολίτη στην έννοια των μελών οικογένειας Έλληνα πολίτη, με τον νέο νόμο τροποποιείται και το άρθρο 82 του Ν. 4251/2014 και ορίζεται ότι πλέον, όπως ακριβώς οι σύζυγοι Έλλνα πολίτη, έτσι και ο σύντροφος που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης θα μπορεί να αιτηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την χορήγηση Δελτίου Διαμονής, εφόσον αποδεικνύει εγγράφως την οικογενειακή του σχέση με τον Έλληνα πολίτη.

Με τον νέο νόμο, επομένως, εξισώνεται πλήρως και στο πλαίσιο του μεταναστευτικού δικαίου το σύμφωνο συμβίωσης με τον γάμο, αφού ο σύντροφος που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με Έλληνα πολίτη θα μπορεί να λαμβάνει Δελτίο Διαμονής, διάρκειας πέντε (5) ετών, όπως ακριβώς και ο σύζυγος Έλληνα πολίτη. Αντιθέτως, σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα, το πρόσωπο που είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με Έλληνα πολίτη έπρεπε να καταθέσει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών και η άδεια διαμονής που του χορηγούνταν είχε διάρκεια αρχικά για ένα (1) έτος και μετέπειτα για άλλα δύο (2) έτη, χωρίς να υφίσταται περαιτέρω δυνατότητα ανανέωσης της άδειας, παρά μόνο για κάποιον άλλον από τους λόγους που προβλέπονται στον Κώδικα Μετανάστευσης.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του νέου νόμου, ορίζεται ότι ο σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης έχει το δικαίωμα, όπως ακριβώς και ο σύζυγος, να λάβει προσωποπαγή άδεια διαμονής ακόμη και μετά την λύση του συμφώνου συμβίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι το σύμφωνο συμβίωσης διήρκεσε τρία (3) τουλάχιστον έτη, εκ των οποίων το ένα (1) έτος στην Ελλάδα.

Κατά τα λοιπά, πάντως, και υπό τον νέο νόμο, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας διαμονής στον σύντροφο με σύμφωνο συμβίωσης εξακολουθούν να παραμένουν τα ίδια (βλ. ως προς τα δικαιολογητικά εδώ), με μοναδική διαφορά το γεγονός ότι πλέον η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και όχι ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως προς τις εκκρεμείς αιτήσεις, το άρθρο 18 του Ν. 4540/2018 ορίζει ότι από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού, καταργείται η υπ’ αριθμόν 23443/2011 Κ.Υ.Α, καθώς και ότι οι αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την εν λόγω Κ.Υ.Α και εκκρεμούν, εξακολουθούν να εξετάζονται από το Υπουργείο σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου.

Σημειώνεται ότι ο Νόμος 4540/2018 θα αρχίσει να ισχύει ως προς τα ανωτέρω θέματα από τις 22.08.2018.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως υποθέσεις δικαίου μετανάστευσης και αλλοδαπών (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής κάθε είδους, απελάσεις, αντιρρήσεις κατά διοικητικής κράτησης αλλοδαπού κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr