Νομικές Συμβουλές

Άδεια διαμονής για Βρετανούς υπηκόους στην Ελλάδα μετά το Brexit

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ύστερα από τις νέες εξελίξεις σχετικά με την απόφαση (Ε.Ε.) 2020/135 του Συμβουλίου της 30.01.2020 σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Β. Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (E.E.L. 29 της 31.01.20), επήλθαν σημαντικές ανακατατάξεις ως προς τη νόμιμη διαμονή των Βρετανών πολιτών. Με δεδομένο το γεγονός ότι πολλοί Βρετανοί πολίτες διέμεναν στην Ελλάδα πριν από το Brexit, ανακύπτει το ερώτημα ως προς το καθεστώς της διαμονής τους υπό το νέο καθεστώς.

Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα υπό το νέο καθεστώς θεμελιώνουν οι πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της Συμφωνίας Αποχώρησης. Η μεταβατική περίοδος που προβλέφθηκε στη Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξέπνευσε την 31η Δεκεμβρίου 2020. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι διέμεναν στην Ελλάδα σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ ή ήρθαν να διαμείνουν έως τις 31.12.2020 και συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ημερομηνία αυτή, θεμελιώνουν δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα βάσει της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Δικαιούχοι της νέας άδειας διαμονής που προβλέπεται είναι: α) οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου που άσκησαν το δικαίωμα διαμονής τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και συνεχίζουν να διαμένουν στη χώρα και έπειτα από αυτήν και β) τα μέλη της οικογένειάς τους.

Η εν λόγω αίτηση για την χορήγηση της νέας άδειας διαμονής υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου δικηγόρου είτε από συζύγους, ανιόντες και ενήλικους κατιόντες. Αρμόδιες Υπηρεσίες έκδοσης εγγράφων διαμονής στους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου είναι: α) τα Τμήματα Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και β) οι οικείες Υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών (Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας ή Τμήματα Ασφαλείας) στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των εν λόγω Διευθύνσεων Αστυνομίας. Tα επιμέρους δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη του καθεστώτος διαμονής υπό την Συμφωνία Αποχώρησης εξαρτώνται από την κατοχή ή μη εγγράφου κατά το π.δ. 106/2007 (βεβαίωση εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη) και της απόκτησης ή μη του δικαιώματος μόνιμης διαμονής κατά άρθρα 15 και 16 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής για τους δικαιούχους που δεν έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 της Συμφωνίας Αποχώρησης, ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής που χορηγείται στους δικαιούχους και έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 της Συμφωνίας Αποχώρησης, ορίζεται σε δέκα (10) έτη.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες, εφόσον εγκρίνουν το αίτημα χορήγησης για την άδεια διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης χορηγούν στον αιτούντα τη βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 4000/1/113-α΄ από 14/10/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση και παραπέμπουν τους ενδιαφερόμενους στις αρμόδιες Υπηρεσίες δακτυλοσκόπησης, προκειμένου οι αιτούντες να υποβληθούν σε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η βεβαίωση αυτή παραδίδεται στην αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης της άδειας διαμονής κατά την επίδοση και παραλαβή της άδειας διαμονής.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα δικαίου αλλοδαπών (άδειες διαμονής, απέλαση, ελληνική ιθαγένεια, διαγραφή από ΕΚΑΝΑ και SIS κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr