Νομικές Συμβουλές

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, μετόχους, διαχειριστές, νομίμους εκπροσώπους, γενικούς διευθυντές και διευθυντές αλλοδαπών εταιρειών με υποκατάστημα στην Ελλάδα

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4251/2014, προβλέπεται ότι: «1. Επιτρέπεται να εισέλθουν στη Χώρα, αφού προηγουμένως λάβουν ειδική θεώρηση εισόδου: α. Υπήκοοι τρίτων χωρών, μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές, διευθυντές και υποδιευθυντές) θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών που ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα…». Μέσω της διάταξης αυτής, ουσιαστικά δίδεται η δυνατότητα σε αλλοδαπό – πολίτη τρίτης χώρας που έχει μία από τις παραπάνω αναφερόμενες ιδιότητες σε αλλοδαπή εταιρία, να λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα, εφόσον η αλλοδαπή εταιρία προβεί σε ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Μεγάλη πρακτική σημασία έχει η εν λόγω νομοθετική διάταξη ιδίως σε μονοπρόσωπες αλλοδαπές εταιρίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η σύσταση ελληνικής εταιρίας από την αρχή, ενώ συγχρόνως η αλλοδαπή εταιρία μπορεί να αναπτύξει απρόσκοπτα επιχειρηματική – εμπορική δραστηριότητα εντός της Ελλάδος και ο εταίρος ή διαχειριστής της αποκτά το δικαίωμα να διαμένει στην Ελλάδα, αποκτώντας άδεια διαμονής. Το πλεονέκτημα είναι σημαντικό σε σχέση με την ίδρυση ελληνικής εταιρίας, καθόσον για να αποκτήσει κάποιος πολίτης τρίτης χώρας άδεια διαμονής στην Ελλάδα ως μέλος ή εκπρόσωπος εταιρίας, θα πρέπει η ελληνική εταιρία να απασχολεί περισσότερους από 25 εργαζομένους.

Η ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα ρυθμίζεται από τον Νόμο 4635/2019 και, πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά υποκαταστήματα εταιριών που είναι εγκατεστημένες σε χώρες εκτός Ε.Ε (τρίτες χώρες), από το άρθρο 99 αυτού. Πιο συγκεκριμένα, για την ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβληθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα προσδιορίζοντας τον σκοπό, την έδρα και την επωνυμία του υποκαταστήματος.

2. Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, όπως ισχύει κατά την χρονική περίοδο της αίτησης με θεώρηση από την αρμόδια αρχή της έδρας της.

3. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας της ότι η εταιρεία δε λύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της.

4. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για την έδρα της αλλοδαπής εταιρείας και για τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία στην έδρα της.

5. Τον αριθμό μητρώου καταχωρήσεως της εταιρείας στην έδρα της. Εξαιρούνται οι εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που το δίκαιο της χώρας τους δεν προβλέπει την καταχώρηση σε μητρώο.

6. Συμβολαιογραφική ή Προξενική πράξη διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντίκλητου της εταιρείας στην Ελλάδα, που μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα και πρέπει να φέρουν θεώρηση APOSTILLE ή προξενικής αρχής (για χώρες εκτός Σύμβασης της Χάγης) και επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, τα πρόσωπα που φέρουν τις ανωτέρω αναφερόμενες ιδιότητες (μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη) έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου (visa τύπου D), με την οποία μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα και στην συνέχεια να αιτηθούν την έκδοση άδειας διαμονής. Για την χορήγηση της εν λόγω άδειας διαμονής, η οποία εκδίδεται για δύο (2) έτη, ο πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο του εγγράφου που πιστοποιεί την ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα από το οποίο προκύπτει ο διορισμός ή η εκλογή τους ή αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητά τους ως μελών Δ.Σ. ή διαχειριστών ή νόμιμων εκπροσώπων ή σύμβαση εργασίας για τους  γενικούς διευθυντές ή διευθυντές  ή αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας και πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα για την μετοχική σύνθεση της εταιρίας καθώς και βεβαίωση για την έδρα της αλλοδαπής εταιρίας σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τα προαναφερθέντα. Η άδεια διαμονής ανανεώνεται ανά διετία, εφόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών προσκομίσουν δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει: ί. Η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, ii. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Για τη διακρίβωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων θα προσκομίζεται αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης από την οποία θα πρέπει να προκύπτουν εισοδήματα αντίστοιχα με τις δηλωθείσες αποδοχές τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος, εφόσον ο συντηρών αποδεικνύει ότι διαθέτει προσωπικό εισόδημα σταθερό και επαρκές που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ ετησίως προσαυξημένο κατά 15% για κάθε μέλος της οικογένειας του.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr