Δίκαιο αλλοδαπών, Μη κατηγοριοποιημένο, Νομικές Συμβουλές

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη: Προϋποθέσεις και διαδικασία

Ο νέος Μεταναστευτικός Κώδικας (Ν. 5038/2023 – πρώην Ν. 4251/2014, με ισχύ από 01.01.2024), διατηρώντας σταθερό το μέχρι τώρα ισχύον καθεστώς, παρέχει το δικαίωμα σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη να ζητήσουν της χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση της σταθερής διαμονής τους στην χώρα. Συγκεκριμένα, στους πολίτες αυτούς χορηγείται «Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα» (άδεια διαμονής τύπου «Ο.3»).

Ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη, δυνάμει του άρθρου 4 περ. λζ΄ του Ν. 5038/2023, θεωρούνται: α) ο/η σύζυγος, β) ο/η συμβίος/α (σύντροφος) με τον/την οποίο/α ο Έλληνας ή η Ελληνίδα πολίτης έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον αυτό καταρτίστηκε στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής, γ) οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή, των συζύγων ή των συντρόφων, οι οποίοι είναι κάτω των είκοσι ενός (21) ετών ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούμενοι, καθώς και εκείνει του/της συζύγου ή του/της συντρόφου, καθώς και τα τέκνα που έχουν υιοθετηθεί, δ) οι συντηρούμενοι απευθείας ανιόντες, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου ή του/της συντρόφου, ε) κάθε άλλο μέλος της οικογένειας Έλληνα πολίτη ή του ετέρου των συζύγων ή συμβίων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, το οποίο δεν εμπίπτει στα αναφερόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις πρόσωπα, εφόσον το μέλος αυτό συντηρείται από Έλληνα πολίτη ή τον έτερο των συζύγων ή των συντρόφων και σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λόγω μέλους της οικογένειας από τον Έλληνα πολίτη.

– Άδεια διαμονής σε σύζυγο Έλληνα πολίτη ή σύντροφο με σύμφωνο συμβίωσης

Ο σύζυγος ή ο σύντροφος Έλληνα πολίτη, με τον οποίο ο Έλληνας πολίτης έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον τούτο καταρτίστηκε στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής, ο οποίος επιθυμεί την χορήγηση Δελτίου Διαμονής σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλει να καταθέσει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του τόπου διαμονής του) σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εισόδου στην χώρα ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία σύναψης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης που καταρτίστηκε στην Ελλάδα, εφόσον αποδεικνύει εγγράφως την οικογενειακή του σχέση με τον Έλληνα πολίτη. Το Δελτίο Διαμονής που εκδίδεται έχει διάρκεια πέντε (5) έτη. Κατά την λήξη αυτού, χορηγείται άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (άδεια διαμονής τύπου «Μ.2»), υπό την προϋπόθεση ότι ο αλλοδαπός έμενε αδιαλείπτως στην Ελλάδα κατά την διάρκεια ισχύος του Δελτίου Διαμονής. Το αδιάλειπτο της διαμονής δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τους έξι (6) μήνες ετησίως, ούτε από απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ή από μία (1) απουσία δώδεκα (12) συναπτών μηνών κατ’ ανώτατο όριο, για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυμοσύνη και μητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση ή τοποθέτηση σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.

– Άδεια διαμονής σε λοιπά μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη

Τα λοιπά μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη, όπως αυτά ορίστηκαν ανωτέρω, οφείλουν να καταθέσουν αίτηση για την χορήγηση δελτίου διαμονής σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εισόδου στη χώρα ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία σύναψης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης που καταρτίστηκε στην Ελλάδα και πάντως μεταγενέστερα της υποβολής αίτησης από το μέλος της οικογένειας του Έλληνα από το οποίο αντλούν δικαίωμα διαμονής, εφόσον: α. αποδεικνύουν εγγράφως την οικογενειακή τους σχέση με τον Έλληνα, β. αποδεικνύουν ότι συντρέχει η προϋπόθεση του συντηρούμενου μέλους, δηλαδή ότι υποστηρίζονται υλικά από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων ή συντρόφων.

Σημειώνεται ότι τα μέλη οικογένειας Έλληνα που είναι πολίτες τρίτης χώρας δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση προσωποπαγούς άδειας διαμονής (άδεια διαμονής «Ο.2») λόγω: α. θανάτου του συντηρούντος, εφόσον τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στη χώρα τουλάχιστον επί ένα (1) έτος πριν τον θάνατό του, β. έκδοσης αμετάκλητης απόφασης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης και εφόσον ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης διήρκεσε, έως την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής διαζυγίου ή της αγωγής ακύρωσης του γάμου ή της λύσης του συμφώνου συμβίωσης επί τρία (3) τουλάχιστον έτη από τα οποία το ένα (1) έτος έχει διανυθεί στην Ελλάδα, γ. συνδρομής ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων, όπως σε περίπτωση που το μέλος της οικογένειας κατέστη θύμα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης ήταν σε ισχύ.

Ο σύζυγος ή ο σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης και οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή των συζύγων/συντρόφων, που κατέχουν δελτίο διαμονής, έχουν πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου και επαγγελματική δραστηριότητα και απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Ένωσης.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, μετακλήσεις, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *