Νομικές Συμβουλές

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για ψηφιακούς νομάδες (Digital nomads): Όλες οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Μεγάλη καινοτομία στην ελληνική μεταναστευτική νομοθεσία αποτελεί η πρόσφατη θεσμοθέτηση μίας νέας κατηγορίας εθνικής θεώρησης εισόδου (visa τύπου D) για ψηφιακούς νομάδες (Ν. 4825/2021). Με την πρόβλεψη της συγκεκριμένης κατηγορίας, σκοπείται η προσέλκυση στην Ελλάδα ευκατάστατων επαγγελματιών, στους οποίους δίνονται κίνητρα ώστε να μεταφέρουν εδώ την φορολογική τους κατοικία.

 

Ψηφιακοί νομάδες (digital nomads) ονομάζονται οι πολίτες ξένων χωρών που είναι αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί και οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας.

 

Οι πολίτες αυτοί έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να τους χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου (visa τύπου D) υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  Πιο συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει ο ίδιος είτε με φυσική παρουσία είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή τα γενικά δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπουργική απόφαση της παρ. 16 του άρθρου 136 του Ν. 4251/2014, καθώς και τα παρακάτω:

Α) Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει πως επιθυμεί να διαμείνει στη χώρα υπό το καθεστώς της εθνικής θεώρησης εισόδου για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας και πως δεσμεύεται να μην παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη στην Ελλάδα.

Β) 1) Σύμβαση εργασίας ή έργου ή κάποιο αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με εργοδότη, ο οποίος μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, αλλά μόνο εγκατεστημένος εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και η σύμβαση αυτή σε περίπτωση που είναι ορισμένου χρόνου να καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης εθνικής θεώρησης,

2) Ή συμβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή εργασίας ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενο διάστημα που καλύπτει το διάστημα ισχύος της εθνικής θεώρησης, σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας με περισσότερους του ενός εργοδότες που είναι όμως εγκατεστημένοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας,

3) Ή σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται φυσικά εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση καθώς και στοιχεία που αφορούν την ίδια την επιχείρηση όπως επωνυμία, έδρα, πεδίο δραστηριότητας, εταιρικός σκοπός.

Γ) Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο αιτών διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους μέσω σταθερού εισοδήματος που θα του εξασφαλίζει τα απαραίτητα για τη διαβίωσή του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, χωρίς να υπάρξει επιβάρυνση στο εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Οι επαρκείς πόροι έχουν καθοριστεί μέσω του ίδιου του νόμου και ανέρχονται στο ύψος των τρεισήμισι χιλιάδων (3.500) ευρώ. Αυτό το ποσό θα πρέπει να στηρίζεται είτε από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου (αλλά καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής των υπηρεσιών) είτε από τραπεζικό λογαριασμό. Επίσης, σημαντικό είναι να τονιστεί πως το ποσό αυτό προσαυξάνεται για τον/την σύζυγο ή τον/την συμβιούντα κατά είκοσι τις εκατό (20%) και για κάθε τέκνο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Δ) Τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

 

Oι πολίτες τρίτης χώρας που εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναλύονται παραπάνω μπορούν να συνοδεύονται από μέλη της οικογένειάς τους, τα οποία οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για ξέχωρη ατομική θεώρηση που λήγει ταυτόχρονα με τη θεώρηση του συντηρούντος. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, ως μέλη της οικογένειας νοούνται: α) ο έτερος των συζύγων ή των συμβιούντων με τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, β) τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων ή των συμβιούντων κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί με αλλοδαπή δικαστική απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα και γ) τα λοιπά, κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συμβιούντων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν, για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συμβιούντων σε αυτόν/αυτήν.

 

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναλύθηκαν προηγουμένως, είναι δυνατόν να χορηγηθεί σε αυτόν και την οικογένειά του άδεια διαμονής διετούς διάρκειας, κατόπιν φυσικά σχετικής αίτησης στην υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, πριν τη λήξη της ισχύος της εθνικής θεώρησης. Η άδεια αυτή δύναται να ανανεωθεί εφόσον συνεχίζουν τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Τόσο για την χορήγηση όσο και για την ανανέωση της σχετικής άδειας παραμονής, είναι απαραίτητη η καταβολή παράβολου ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για τον ίδιο τον συντηρούντα και εκατό πενήντα (150) ευρώ για τα μέλη της οικογένειάς του. Η απουσία από την χώρα για διάστημα κάτω των έξι (6) μηνών συνολικά ετησίως δε δημιουργεί κώλυμα για ανανέωση της άδειας διαμονής. Αν βέβαια, υπάρξει αναχώρηση από την Ελλάδα και λήξει η ισχύς της εθνικής θεώρησης θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία χορήγησής της, τόσο για το συντηρούντα όσο και για τα μέλη της οικογένειάς του, από την αρχή.

 

Τέλος, σημειώνεται ότι πολίτης τρίτης χώρας και μέλη οικογενείας του που έχουν εισέλθει στη χώρα υπό άλλο καθεστώς, όπως για παράδειγμα ως τουρίστες για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των 90 ημερών, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν στην υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αίτηση για χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας διαμονής. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών, εκτός των όσων έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής, θα πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα και μισθωτήριο κατοικίας ή συμβόλαιο αγοράς ακινήτου στην ελληνική Επικράτεια.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

 

 

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr