Εταιρικό Δίκαιο, Νομικές Συμβουλές

Κατοχύρωση εμπορικού σήματος σε εθνικό επίπεδο: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την προστασία του σήματος και της επωνυμίας της επιχείρησής σας

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Στο πλαίσιο του μεγάλου ανταγωνισμού που επικρατεί στην σύγχρονη αγορά, ιδίως μετά την ραγδαία εξάπλωση της χρήσης τεχνολογικών μέσων σε όλους τους τομείς, η ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα αποτελεί πολύ σημαντικό και απαραίτητο στοιχείο για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμβαδίζει με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Στο επίπεδο αυτό, ιδιαίτερη σημασία για κάθε επιχείρηση διαδραματίζει το εμπορικό της σήμα, το οποίο είναι αυτό που ταυτοποιεί την επιχείρηση στο καταναλωτικό κοινό, καθώς και τα προϊόντα της, και της προσδίδει την δική της μοναδική ταυτότητα. Ακριβώς λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει το εμπορικό σήμα για κάθε επιχείρηση, στο παρόν άρθρο επιχειρούμε να αναδείξουμε την ανάγκη να αναζητείται η ορθή νομική εκπροσώπηση στο πεδίο αυτό, ώστε να λαμβάνουν χώρα οι απαραίτητες διαδικασίες κατοχύρωσης εμπορικού σήματος.

Τι είναι εμπορικό σήμα; Τι μπορεί να θεωρηθεί εμπορικό σήμα;

Το εμπορικό σήμα είναι κάθε σημείο, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων. Το εμπορικό σήμα μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε σημεία, ιδίως από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, ή από σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή τη συσκευασία του προϊόντος ή από ήχους. Τα ανωτέρω σημεία θα πρέπει να μπορούν να αναπαρίστανται στο μητρώο σημάτων, κατά τρόπο που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της προστασίας που παρέχεται στον δικαιούχο του.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η διαδικασία της κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος για μία επιχείρηση;

Το εμπορικό σήμα αποτελεί προϊόν διανοητικής ιδιοκτησίας και άϋλο περιουσιακό αγαθό του δικαιούχου. Η καταχώριση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο του το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης αυτού στα προϊόντα του, στις συσκευασίες του, στο έντυπο και άλλο υλικό του που χρησιμοποιείται για την πώληση ή προώθηση των προϊόντων του ή/και των υπηρεσιών του. Επιπροσθέτως, η καταχώριση εμπορικού σήματος συνεπάγεται και διασφαλίζει την επαύξηση της αξίας της επιχείρησης του δικαιούχου, την προστασία από τον κίνδυνο παραποίησης/απομίμησης και απάτης, την κατοχύρωση έναντι ανταγωνιστικών σημάτων, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων του δικαιούχου με δικαστικώς επιδιώξιμο τρόπο.

Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα;

O Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων και την πλήρη ευθύνη για τα Εμπορικά Σήματα, κατόπιν της ισχύος του Ν. 4796/2021 (ΦΕΚ 63, 17.04.2021, άρθρα 33-48).

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την κατοχύρωση σήματος εντός Ελλάδος;

Όποιος επιθυμεί να προχωρήσει στην κατοχύρωση ενός σήματος οφείλει να υποβάλει δήλωση κατάθεσης σήματος ενώπιον του ΟΒΙ, αίτηση δηλαδή για την απονομή δικαιώματος σε εθνικό σήμα. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε ασφαλέστερα από πληρεξούσιο δικηγόρο εξειδικευμένο στο δίκαιο των σημάτων. Η δήλωση κατάθεσης σήματος ελέγχεται ως προς την πληρότητα του περιεχομένου της, την αναπαράσταση του σήματος, την περιγραφή των προϊόντων και των υπηρεσιών, τα τέλη και τα τυχόν άλλα στοιχεία ή έγγραφα που τη συνοδεύουν από Ελεγκτή. Στη συνέχεια, γίνεται έρευνα για προγενέστερα σήματα από Ερευνητή. Η συνδρομή απόλυτων λόγων απαραδέκτου εξετάζεται από Εξεταστή. Αν δεν συντρέχουν απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου, ο Εξεταστής είναι αρμόδιος να κάνει δεκτή τη δήλωση κατάθεσης σήματος. Στην περίπτωση αυτή, ο Εξεταστής δίνει εντολή για τη δημοσίευση της απόφασής του που κάνει δεκτή τη δήλωση κατάθεσης σήματος με την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, προκειμένου να ενημερωθούν οι τυχόν τρίτοι που θα ήθελαν να ασκήσουν ανακοπές. Αν δεν ασκηθούν ανακοπές ή αυτές απορριφθούν με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων για την οποία παρήλθε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ή απορριφθούν με απόφαση των Διοικητικών Δικαστηρίων που είναι ή έχει καταστεί τελεσίδικη, τότε το σήμα καταχωρείται στο μητρώο σημάτων με πράξη του Καταχωρητή που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των προϋποθέσεων αυτών.

Πόσο διαρκεί η προστασία του;

Η καταχώρηση ενός εμπορικού σήματος προστατεύεται για 10 χρόνια και ανανεώνεται ανά 10ετία. Η προστασία του σήματος μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαετία με αίτηση του δικαιούχου και με την εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους ανανέωσης, αλλιώς διαγράφεται. Η καταβολή του τέλους ανανέωσης γίνεται μέσα στο τελευταίο έτος της προστασίας. Μπορεί να γίνει μέσα σε πρόσθετη προθεσμία έξι μηνών μετά τη λήξη της δεκαετίας, υπό τον όρο της καταβολής του τέλους ανανέωσης αυξημένου κατά το ήμισυ.

Χρειάζομαι δικηγόρο για να κατοχυρώσω το σήμα μου;

Αν και η εμπλοκή δικηγόρου στην διαδικασία της κατοχύρωσης ενός σήματος δεν ορίζεται από το νόμο ως υποχρεωτική, εντούτοις συνιστάται να αξιοποιούνται από τους ενδιαφερόμενους οι υπηρεσίες δικηγόρου στο πεδίο αυτό και δη δικηγόρου εξειδικευμένου στα συναφή ζητήματα. Και αυτό γιατί ο δικηγόρος που είναι γνώστης του δικαίου περί σημάτων και της συναφούς νομοθεσίας, θα μπορέσει να καθοδηγήσει τον ενδιαφερόμενο αποτελεσματικά ως προς το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κατοχυρώσει ως σήμα, θα του προτείνει τις αναγκαίες βελτιώσεις, προσθήκες ή διορθώσεις ώστε να διαφοροποιηθεί από ανταγωνιστικά σήματα. Ο δικηγόρος είναι επίσης αυτός που θα συμβουλεύσει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την ανάγκη της κατοχύρωσης του σήματός του σε εθνικό επίπεδο (εντός Ελλάδας) σύμφωνα με την προπεριγραφόμενη διαδικασία ή ακόμη και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ή και διεθνώς, ανάλογα πάντοτε με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Σε τελική ανάλυση, ο δικηγόρος είναι αυτός που μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά μία επιχείρηση να είναι πλήρως συμμορφωμένη και να συμβαδίζει με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κάτι που στην σύγχρονη εποχή, λόγω της παρατηρούμενης πολυνομίας, αποδεικνύεται στην πράξη ένα πολύ δυσχερές έργο, όντας ωστόσο αναπόσπαστο κομμάτι της καλής εικόνας μίας επιχείρησης τόσο απέναντι στους πελάτες της όσο και απέναντι στις αρμόδιες αρχές.

* Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων εταιρικού δικαίου και δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και τις διαδικασίες κατοχύρωσης σήματος τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω email στο info@siopi-law.gr είτε τηλεφωνικά στο 2313079293*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673 

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *