Νομικές Συμβουλές

Αλλαγή επωνύμου και κύριου ονόματος: Προϋποθέσεις και διαδικασία

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Δεν είναι λίγοι οι εντολείς του γραφείου μας που επιθυμούν να ενημερωθούν αναφορικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία μεταβολής του επωνύμου ή του κύριου ονόματός τους. Παρακάτω, παρουσιάζονται συνοπτικά οι νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν και ρυθμίζουν το εν λόγω ζήτημα:

αλλαγη επωνυμου τεκνου

– Αλλαγή επωνύμου

 

Το επώνυμο αποτελεί μεν στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου, πλην όμως η πρόσκτηση ή η αλλαγή του δεν απόκειται στην ιδιωτική βούληση, αλλά ενδιαφέρει τη δημόσια τάξη, ως θέμα συναπτόμενο με την ασφάλεια των συναλλαγών και των εννόμων εν γένει σχέσεων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ατόμου. Για τον λόγο αυτό, η μεταβολή του επωνύμου λαμβάνει χώρα μέσω της διοικητικής οδού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ν.Δ. 2573/1953, «… Η πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψης πατρωνύμου και μητρωνύμου σε παιδιά γεννηθέντα χωρίς νόμιμο γάμο των γονέων τους ή αγνώστων γονέων γίνεται με απόφαση του Νομάρχη». Στο Κεφάλαιο Γ΄ της εκδοθείσης κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω διατάξεως υπ’ αριθ. Φ.42301/12167/28-06-1995 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 608), ορίζονται τα εξής: «1. Για την αλλαγή επωνύμου υποβάλλεται στο νομάρχη αίτηση του ενδιαφερομένου … στην οποία πρέπει να ορίζεται λεπτομερώς ο σκοπός για τον οποίο επιδιώκεται η μεταβολή και να δηλώνεται το επώνυμο του οποίου ζητείται η πρόσληψη. Η αίτηση αυτή απευθύνεται στο νομάρχη, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα, στο μητρώο αρρένων ή το δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένος ο ενδιαφερόμενος. … 2. Ο νομάρχης παραγγέλλει, με δαπάνη του ενδιαφερομένου, τη δημοσίευση περίληψης της αίτησης αλλαγής επωνύμου σε μία εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην πρωτεύουσα ή την περιφέρεια του νομού, ή γειτονικού νομού. Η περίληψη πρέπει να περιέχει ακριβή σημείωση περί του ονόματος, επαγγέλματος, τόπου και έτους γέννησης και κατοικίας του ενδιαφερομένου, περί του επωνύμου, η απόκτηση του οποίου επιδιώκεται, ως και πρόσκληση σε κάθε αντιτιθέμενο στη ζητούμενη αλλαγή, όπως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από της δημοσιεύσεως, υποβάλει στο Νομάρχη τις αντιρρήσεις του. 3. Μετά την πάροδο της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, ο νομάρχης εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με την οποία αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. Με την ίδια απόφαση, ο νομάρχης αποφαίνεται συγχρόνως και επί των αντιρρήσεων που τυχόν έχουν υποβληθεί κατά της ζητούμενης αλλαγής. Η απόφαση του νομάρχη με την οποία αποδέχεται τη ζητηθείσα αλλαγή επωνύμου, κοινοποιείται στις αρχές που τηρούν δημοτολόγιο και μητρώο αρρένων, στο γραφείο ποινικού μητρώου του οικείου Πρωτοδικείου, στην Εισαγγελία και Αστυνομικές Αρχές του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου και στον ενδιαφερόμενο για να την προσκομίσει στην Αστυνομική Αρχή του τόπου της κατοικίας του, κατά την έκδοση δελτίου ταυτότητος …». Η αρμοδιότητα του Νομάρχη μεταφέρθηκε, δυνάμει του Ν. 3852/2010, στα όργανα των οικείων Δήμων.

Συνάγεται, επομένως, ότι το αρμόδιο διοικητικό όργανο οφείλει σε κάθε περίπτωση, προπαντός, να εκτιμά τους λόγους που επικαλείται το πρόσωπο που αιτείται την μεταβολή του επωνύμου του και να αποφαίνεται πάντοτε με γνώμονα την σοβαρότητα των επικαλούμενων λόγων, αιτιολογώντας ειδικά την απόφασή του. Στον νόμο δεν αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται η αλλαγή επωνύμου, σύμφωνα όμως με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας απαιτούνται «συγκεκριμένοι και σοβαροί λόγοι ικανοί να δικαιολογήσουν τη μεταβολή του επωνύμου». Γίνεται δεκτό ότι σπουδαίο λόγο για την μεταβολή του επωνύμου αποτελεί λ.χ. η πρόκληση ψυχολογικών προβλημάτων στο πρόσωπο όταν το επώνυμο είναι κακόηχο ή δυσχερές στην προφορά, η σύνδεση του επωνύμου με κακή φήμη από πράξεις άλλου προσώπου που το φέρει, (πχ ενήλικας ζητά την αλλαγή του επωνύμου του, καθώς ο γονιός του παρανομούσε, όπως προκύπτει από δικαστικές αποφάσεις, με αποτέλεσμα να αμαυρώνεται ο ενδιαφερόμενος), η πλήρης αποξένωση του προσώπου από το οικογενειακό περιβάλλον του πατέρα του κ.ο.κ.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για αλλαγή του επωνύμου, μπορεί να κατατεθεί ενδικοφανής προσφυγή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εν συνεχεία, εφόσον απορριφθεί η ενδικοφανής προσφυγή, μπορεί να κατατεθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

πως θα αλλαξω το ονομα μου

Αλλαγή κύριου ονόματος

 

Σε αντίθεση με το επώνυμο, το οποίο μπορεί να μεταβληθεί δια της διοικητικής οδού, το κύριο όνομα μεταβάλλεται με την έκδοση δικαστικής απόφασης κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Για να γίνει δεκτή η αίτηση περί μεταβολής του κύριου ονόματος, θα πρέπει να συντρέχει «σπουδαίος λόγος».

Σύμφωνα με την νομολογία των δικαστηρίων της ουσίας, σπουδαίο λόγο μπορεί να αποτελεί λ.χ. η εν τοις πράγμασιν καθιέρωση ενός ονόματος λόγω “τάματος” στην Παναγία και η χρήση του στις συναλλαγές και στην καθημερινή ζωή του προσώπου, ο εξελληνισμός του ονόματος λόγω απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, η δημιουργία ανεπιθύμητων συνεπειών στην προσωπική ζωή του προσώπου λόγω του ότι το κύριο όνομα είναι κακόηχο, η απόκτηση νέου ονόματος λόγω αλλαγής θρησκευτικού δόγματος κ.ο.κ. Έχει κριθεί επίσης ότι δικαιολογείται η μεταβολή του κύριου ονόματος σε περίπτωση τέλεσης υιοθεσίας, όταν το όνομα του ανηλίκου τέκνου δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις οικογένειες των θετών γονέων, με αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα στο πρόσωπο και να αποτελεί γεγονός δηλωτικό της γενόμενης υιοθεσίας.

Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί την αλλαγή του κύριου ονόματός του οφείλει να απευθυνθεί σε δικηγόρος, ο οποίος θα αναλάβει να συντάξει και να καταθέσει την αίτηση αλλαγής του ονόματος, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι λόγοι που δικαιολογούν την μεταβολή. Η αίτηση που κατατίθεται στο δικαστήριο πρέπει να κοινοποιηθεί και στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Η δικαστική απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως, αφού καταστεί τελεσίδικη, θα πρέπει να καταχωρηθεί στο αρμόδιο ληξιαρχείο, ώστε να μεταβληθούν τα στοιχεία του προσώπου στην ληξιαρχική πράξη της γέννησής του, καθώς και στο δημοτολόγιο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το πρόσωπο.

*Σε περίπτωση που επιθυμείτε νομική καθοδήγηση ή συμβουλές ως προς το ζήτημα της αλλαγής του επωνύμου ή του κύριου ονόματός σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr*

αλλαγη ονοματοσ παιδιου

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr