Νομικές Συμβουλές

Εισπρακτικές εταιρίες: Ποια είναι τα δικαιώματά σας στις συνεχείς οχλήσεις των εισπρακτικών εταιριών;

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που απασχολούν τους εντολείς μας είναι η παρενόχληση που δέχονται σχεδόν καθημερινά για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, ιδίως απέναντι σε τραπεζικά ιδρύματα, από εισπρακτικές εταιρίες και δικηγορικά γραφεία.

Σύμφωνα με τον Ν. 3758/2009, «Εταιρίες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις» είναι οι κεφαλαιουχικές εταιρίες που έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι δανειστών, πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συμβάσεις πίστωσης και εγγύησης και νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, όπως αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών, καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, κατ` εντολή και για λογαριασμό των δανειστών. Η παρέμβαση των εταιριών αυτών, σύμφωνα με τον νόμο, θα πρέπει να κατευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στην ενημέρωση των οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έναντι των δανειστών και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής αυτών.

Πριν από την ενημέρωση του οφειλέτη από την εισπρακτική εταιρία, η τράπεζα απαιτείται απαραιτήτως να έρθει σε επικοινωνία με τον τελευταίο, ώστε να λάβει χώρα η επιβεβαίωση των οφειλών με κάθε διαθέσιμο τρόπο και η ταυτοποίηση του οφειλέτη, καθώς και η ενημέρωση του για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην εισπρακτική εταιρία. Σε κάθε προφορική επικοινωνία με τον οφειλέτη, η εισπρακτική εταιρία έχει την υποχρέωση να διαθέτει εμφανή τον αριθμό προέλευσης κλήσης, να παρέχει πλήρη και σαφή ενημέρωση στους οφειλέτες, τόσο για το ονοματεπώνυμο του καλούντος υπαλλήλου και την ιδιότητα του, όσο και για τον αριθμό Μητρώου της Εταιρείας και το σκοπό της επικοινωνίας τους. Σε κάθε δε έγγραφη επικοινωνία, είτε με επιστολή είτε με σταθερό μέσο, η εισπρακτική εταιρία υποχρεούται, πλέον των ανωτέρω, να αναγράφει την πλήρη εμπορική επωνυμία της, την ταχυδρομική διεύθυνση της καταστατικής έδρας της, με οδό, αριθμό, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, τηλεφωνικό αριθμό, αριθμό τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τον αριθμό Μητρώου της. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται στην εισπρακτική εταιρία να αντιποιείται με οποιονδήποτε τρόπο κατά την επικοινωνία με τον οφειλέτη την επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο των δανειστών – εντολέων της (λ.χ. τραπεζικών ιδρυμάτων).

Η εισπρακτική εταιρία υποχρεούται, περαιτέρω, να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία όλων των τηλεφωνικών επικοινωνιών προς τον οφειλέτη και, ειδικότερα, η ημερομηνία, η ώρα και η οφειλή για την οποία έγινε η επικοινωνία. Κατά την έναρξη της επικοινωνίας, ο οφειλέτης ενημερώνεται για την καταγραφή των ανωτέρω στοιχείων και τη διάρκεια τήρησης τους. Τα στοιχεία αυτά καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία επικοινωνία, εκτός αν αιτηθεί τη διατήρηση τους ο οφειλέτης για τα στοιχεία που τον αφορούν ή η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του νόμου. Οι εισπρακτικές εταιρίες δεν μπορούν να καλούν τους οφειλέτες περισσότερες από μία (1) φορά ανά δύο ημέρες και, σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται να τους καλούν μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:00 π.μ. έως τις 20:00 μ.μ.

Σε περίπτωση που παραβιάζονται οι διατάξεις του Ν. 3758/2009, ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εισπρακτική εταιρία αντίγραφο των συνομιλιών που έχουν καταγραφεί και να προσφύγει στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, καταγγέλλοντας κάθε αθέμιτη πρακτική. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατή η επιβολή διοικητικών προστίμων εις βάρος της εισπρακτικής εταιρίας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Περαιτέρω, ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει κάθε ζημία (ηθική βλάβη) που υπέστη λόγω της προσβολής της προσωπικότητάς του, ενώ περαιτέρω ειδική περίπτωση αποζημίωσης προβλέπεται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οφειλέτης δεν ενημερώθηκε γραπτώς από την τράπεζα για την διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων σε εισπρακτική εταιρία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την επιδίκαση αποζημίωσης, ύψους τουλάχιστον 5.869 Ευρώ. Η αξίωση αποζημίωσης του οφειλέτη μπορεί, μάλιστα, να στραφεί τόσο κατά της εισπρακτικής εταιρίας όσο και κατά της δανείστριας τράπεζας.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ιδιαίτερα συχνή στην πράξη είναι η λειτουργία εισπρακτικών εταιριών υπό τον μανδύα δικηγορικών γραφείων και εταιριών, πρακτική που υιοθετείται για να αποφευχθεί η συμμόρφωση προς τις επιταγές και τις υποχρεώσεις που εισάγει ο νόμος 3758/2009 και, ιδίως, προς την υποχρέωση καταγραφής των συνομιλιών. Ο Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων απαγορεύει ρητώς την πέραν της μίας (1) τηλεφωνικής όχλησης οφειλετών, ορίζοντας συγχρόνως ότι η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις. Σε περίπτωση, επομένως, που ο οφειλέτης δέχεται συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις από δικηγορικό γραφείο ή εταιρία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο, δικαιούμενος συγχρόνως να αξιώσει και την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που τυχόν υπέστη λόγω της παραβίασης του νόμου που ορίζει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λαμβάνει χώρα η τηλεφωνική ενημέρωση των οφειλετών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

 

* Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopilaw.gr*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr