Εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, Μη κατηγοριοποιημένο, Νομικές Συμβουλές

Η επαναφορά των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα δυνάμει του Ν. 5053/2023: Όλο το πλαίσιο και οι μισθολογικές συνέπειες για τους εργαζομένους

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Το άρθρο 33 του πρόσφατου Ν. 5053/2023 όρισε ότι από 1η.01.2024 αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας, η οποία αναστολή είχε επιβληθεί με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 6/28.02.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.).

Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης και για την συνακόλουθη καταβολή στον εργαζόμενο των προβλεπόμενων επιδομάτων, ισχύουν τα εξής:

                α) Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου που είχε προσληφθεί πριν από την 14η.02.2012, όπως αυτή η προϋπηρεσία είχε διαμορφωθεί την 14η.02.2012 οπότε και ανεστάλη η συμπλήρωσή της, ξεκινά να συμπληρώνεται μετά από την 1η.01.2024 και

                β) Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου που προσλήφθηκε μετά από την 14η.02.2012 ξεκινά να συμπληρώνεται μετά από την 1η.01.2024.

Ειδικώς για την προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας σε όσους εργαζομένων αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από την 14η.02.2012 και μετά από την 1η.01.2024. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

                α) Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις (3) τριετίες και συνολικά σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία εννέα (9) ετών και άνω.

                β) Για τους εργατοτεχνίτες με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι (6) τριετίες και συνολικά σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία δέκα οκτώ (18) ετών και άνω.

Ορίζεται επιπρόσθετα ότι αν οι καταβαλλόμενες αποδοχές είναι υπέρτερες των νόμιμων αποδοχών, οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις και τα εν γένει ποσά που προκύπτουν βάσει των ανωτέρω, συμψηφίζονται με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών, καθώς και ότι για το χρονικό διάστημα από την 14η.02.2012 έως και την 31η.12.2023 καμία αξίωση δεν γεννάται ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, αλλά ούτε και επιτρέπεται να υπολογιστεί προϋπηρεσία που έχει διανυθεί από την 14η.02.2012 έως και την 31η.12.2023.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (απολύσεις, οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, διεκδίκηση υπερωριών και πάσης φύσης εργατικών απαιτήσεων, καταμέτρηση ενσήμων, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

 Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *