Νομικές Συμβουλές

Ηλεκτρονική ανανέωση αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής και δελτίων μόνιμης διαμονής του Ν. 4251/2014 και του Π.Δ. 106/2007

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Μεγάλη καινοτομία εισήχθη με την υπ’ αριθμόν 374365/2021 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία θεσπίζεται κατ’ αποκλειστικότητα η δυνατότητα ανανέωσης αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής και δελτίων μόνιμης διαμονής που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Ν. 4251/2014 και του Π.Δ. 106/2007 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τις 16.11.2021. Με τον τρόπο αυτό, καταργείται από τις 16.11.2021 και εφεξής η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για ανανέωση αδειών διαμονής με φυσική παρουσία στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, καθώς και στην Υπηρεσία μίας Στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Για την υποβολή της σχετικής αίτησης ανανέωσης, είναι απαραίτητη η καταχώριση αριθμού κινητού τηλεφώνου για τη λήψη κωδικού μίας χρήσης, ο οποίος απαιτείται για την ταυτοποίηση και εισαγωγή του χρήστη στο σύστημα, καθώς και η καταχώριση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία επαληθεύεται και επιβεβαιώνεται σε πραγματικό χρόνο ως προς την ορθότητά της. Για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την ανανέωση της άδειας διαμονής, οι αρμόδιες υπηρεσίες επικοινωνούν με τον αιτούντα αποκλειστικά και μόνο μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδίου ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του.

Για την επιτυχή υποβολή της αιτήσεως, είναι απαραίτητη η καταχώρηση αποδεικτικού πληρωμής του απαιτούμενου παραβόλου (όπου αυτό προβλέπεται), καθώς και η μεταφόρτωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ως ξεχωριστών ηλεκτρονικών αρχείων. Εφόσον τα καταχωρηθέντα στοιχεία επιβεβαιώνονται από τον αιτούντα, ολοκληρώνεται η οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και εν συνεχεία ο αιτών λαμβάνει στην δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποδεικτικό υποβολής της αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων και των εγγράφων που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, καθώς και έγγραφο, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 4251/2014 (“Μπλε Βεβαίωση”). Το συγκεκριμένο έγγραφο λαμβάνει μοναδική σειριακή αρίθμηση και με αυτό πιστοποιείται ότι ο κάτοχός του διαμένει νόμιμα στην χώρα και απολαύει όλων των δικαιωμάτων τα οποία παρέχει και η άδεια διαμονής, της οποίας αιτείται την ανανέωση. Η βεβαίωση αυτή παύει αυτοδικαίως να ισχύει με την έκδοση απόφασης χορήγησης της άδειας διαμονής ή απόφασης απόρριψης του σχετικού αιτήματος.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την πορεία της αιτήσεως (λ.χ. υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων, κλήση για λήψη βιομετρικών στοιχείων κλπ), οι αρμόδιες υπηρεσίες επικοινωνούν με τον αιτούντα ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει καταχωρηθεί στο αίτημα.

Ο νέος τρόπος υποβολής αιτημάτων ανανέωσης αδειών διαμονής εκτιμάται ότι θα μειώσει κατά πολύ την γραφειοκρατία που ενείχε αναπόφευκτα η σχετική διαδικασία. Με δεδομένο, ωστόσο, τον εν πολλοίς αυτοματοποιημένο χαρακτήρα της όλης διαδικασίας, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στο ότι η κατάθεση των σχετικών αιτημάτων απαιτεί πολύ καλή γνώση της συναφούς νομοθεσίας και, συνεπώς, συνιστάται να προτιμάται η συνδρομή πληρεξουσίου δικηγόρου εξειδικευμένου στο δίκαιο αλλοδαπών και σίγουρα να αποφεύγεται να ζητείται η συνδρομή ειδικοτήτων μη σχετικών με τα συναφή ζητήματα (λ.χ. λογιστών).

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

 

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr