Νομικές Συμβουλές

Κληρονομητήριο: Τι είναι και με ποια διαδικασία εκδίδεται

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Σε πολλές περιπτώσεις, ο κληρονόμος καλείται να αποδείξει το κληρονομικό του δικαίωμα, ώστε να επωφεληθεί της κληρονομίας (λ.χ. σε τράπεζες). Για τον σκοπό αυτό, εκδίδεται το κληρονομητήριο, το οποίο αποτελεί το πιστοποιητικό που αποδεικνύει το κληρονομικό δικαίωμα του κληρονόμου, καταπιστευματοδόχου, κληροδόχου. Ο κληρονόμος τεκμαίρεται μαχητά ότι έχει εκείνος το δικαίωμα που αναγράφεται στο κληρονομητήριο (αρ. 1956 ΑΚ). Με απλά λόγια, όποιος επιθυμεί να ενισχύσει την αποδεικτική δύναμη του κληρονομικού του δικαιώματος, ότι δηλαδή αυτός καθίσταται κληρονόμος κατά το ποσοστό που του αναλογεί είτε εκ διαθήκης  είτε εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, δύναται να καταθέσει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο της κληρονομίας, ώστε να λάβει κληρονομητήριο. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός κληρονόμοι, ανεξάρητα από το ποιος θα προχωρήσει σε αίτηση έκδοσης του κληρονομητηρίου, παρέχεται ένα κοινό κληρονομητήριο (αρ. 1960 ΑΚ). Η αίτηση έκδοσής του κατατίθεται στο δικαστήριο της κληρονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και συγκεκριμένα, στο Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος (θανών) είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και, αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και, αν δεν είχε διαμονή, το Ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους.

Η αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει: 1) την χρονολογία θανάτου του κληρονομουμένου, 2) τη διαθήκη και το περιεχόμενό της ή τη συγγενική σχέση που στηρίζει το κληρονομικό δικαίωμα, 3) ότι δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που να αποκλείουν ή να περιορίζουν το κληρονομικό δικαίωμα, 4) αν υπάρχουν άλλες διαθήκες, το περιεχόμενό τους, 5) αν εκκρεμεί δίκη για το κληρονομικό δικαίωμα (αρ. 1957 ΑΚ).

Μετά την κατάθεση της αίτησης, αυτή αναρτάται – δημοσιεύεται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για έντεκα (11) ημέρες, αρχής γενομένης από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης της ως άνω αίτησης.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης προσκομίζονται στο Δικαστήριο: α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος, β)  Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του θανόντος, γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (με ημερομηνία έκδοσης που να καλύπτει τη δικάσιμο), δ)  Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος (με ημερομηνία έκδοσης που να καλύπτει τη δικάσιμο), ε) Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος (με ημερομηνία έκδοσης που να καλύπτει τη δικάσιμο). Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (μη δημοσίευσης διαθήκης, μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος και μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος) πρέπει να προσκομίζονται με ημερομηνία που  να καλύπτει τη δικάσιμο.

Κατόπιν, ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης ελέγχει τη νομιμότητα του συνόλου των εγγράφων και εν συνεχεία εκδίδει το κληρονομητήριο. Κατά της απόφασης που διατάσσει την χορήγηση του κληρονομητηρίου στον αιτούντα, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης εντός είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευσή του. Εφόσον δεν ασκηθεί έφεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει μετά την παρέλευση των είκοσι (20) ημερών το κληρονομητήριο.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα κληρονομικού δικαίου (προσβολή διαθήκης, αποποίηση κληρονομίας, αγωγές νόμιμης μοίρας, έκδοση κληρονομητηρίου κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr