Δίκαιο αλλοδαπών, Νομικές Συμβουλές

Μετάκληση αλλοδαπών εργαζομένων για εποχιακή εργασία στον τουρισμό και την αγροτική οικονομία

Η ανάγκη εύρεσης εργασιακού δυναμικού ιδίως σε νευραλγικούς τομείς όπως ο τουρισμός, η εστίαση και η γεωργία, κατέστησε αναγκαία την θέσπιση ειδικής διαδικασίας για την εισδοχή αλλοδαπών εργαζομένων για εργασία στους τομείς αυτούς με εποχιακή διάρκεια. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται στα άρθρα 26 και επόμενα του Ν. 5038/2023 (Νέος Μεταναστευτικός Κώδικας).

Ειδικώς σε ό,τι αφορά την απασχόληση στην Ελλάδα αλλοδαπών εργαζομένων για εποχιακή εργασία, προβλέπεται ότι με πράξη υπουργικού συμβουλίου που εκδίδεται το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους ορίζεται ο κατάλογος των τομέων απασχόλησης στους οποίους εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία, καθώς και ο ανώτατος αριθμός θέσεων.

Στο παρόν άρθρο, θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε συνοπτικά την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση που ελληνική επιχείρηση (ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης, αγρότες κλπ) επιθυμούν να απασχολήσουν αλλοδαπό εργαζόμενο για εποχιακή εργασία.

Για να απασχοληθεί στην Ελλάδα κάποιος αλλοδαπός εργαζόμενος εποχιακά, θα πρέπει ο εργοδότης που επιθυμεί να τον απασχολήσει να υποβάλει αίτηση στην Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα όρια της οποίας έχει την έδρα του ο εργοδότης, στην οποία αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης.

Η αίτηση του εργοδότη θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Σύμβαση εργασίας υπογεγραμμένη από τον εργοδότη που είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία,

β) Αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους εκατό (100) ευρώ,

γ) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία προκύπτει: i. ότι ο ίδιος αναλαμβάνει τις προβλεπόμενες δαπάνες επιστροφής, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του Ν. 3386/2005 και ii. η ελληνική προξενική αρχή, στην οποία θα προσέλθει ο πολίτης τρίτης χώρας για τη λήψη της απαιτούμενης κατά περίπτωση θεώρησης εισόδου,

δ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη από την οποία προκύπτουν στοιχεία ότι παρέχεται στον εποχιακό εργαζόμενο κατάλληλο για διαμονή κατάλυμα, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, στην κυριότητα, στη νομή, στην κατοχή, καθώς και στην καταλληλότητα του καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας. Εάν απαιτείται από τον εργοδότη η καταβολή μισθώματος θα εγχειρίσει στον εργαζόμενο μισθωτήριο συμβόλαιο ή ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους της μίσθωσης ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, όταν το κατάλυμα δεν παρέχεται από τον εργοδότη, με την οποία υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ο εποχιακός εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυμα, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές,

ε) Αντίγραφο των σελίδων του ισχύοντος ταξιδιωτικού εγγράφου του υποψηφίου εργαζομένου, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ταυτοποιητικά στοιχεία και την φωτογραφία του πολίτη τρίτης χώρας,

στ) Βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη «Μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών» αναφορικά με την αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο,  σε περίπτωση εποχιακά απασχολούμενου στην αγροτική οικονομία.

Επιπλέον, δυνάμει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 133226/2024 ορίστηκαν επιπρόσθετα και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει συνάφεια της ειδικότητας του μετακαλούμενου, πολίτη τρίτης χώρας, με το αντικείμενο και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης,

β) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης, στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο, από το οποίο να προκύπτει η δυνατότητά του να καταβάλλει τις μηνιαίες αποδοχές, όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση εργασίας και να προκύπτει ακαθάριστο εισόδημα κατ΄ ελάχιστον είκοσι δυο χιλιάδων (22.000) ευρώ ανά μετακαλούμενο. Εναλλακτικώς, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει το αντίστοιχο δικαιολογητικό για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις από το οποίο προκύπτουν κατά μέσο όρο ετησίως 22.000 ευρώ ή

γ) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, εφόσον πρόκειται για εφόσον πρόκειται για επιτηδευματία με ατομική επιχείρηση, ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, συνοδευόμενη, στη δεύτερη περίπτωση, από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου προς την αρμόδια υπηρεσία με την οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Από τα ανωτέρω πρέπει να προκύπτουν: α) η δυνατότητα του εργοδότη να καταβάλει τις μηνιαίες αποδοχές, όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση εργασίας, καθώς και β) ακαθάριστα έσοδα κατ’ ελάχιστο, εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ ανά μετακαλούμενο.

Εφόσον ελεγχθούν όλα τα δικαιολογητικά και υφίστανται διαθέσιμες θέσεις εργασίας, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει την σχετική εγκριτική απόφαση, η οποία εν συνεχεία διαβιβάζεται στην οικεία ελληνική προξενική αρχή, με σκοπό να χορηγηθεί, αφού ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, εθνική θεώρηση εισόδου (visa τύπου D) στον αλλοδαπό εργαζόμενο.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών και αδειών διαμονής (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, μετακλήσεις, νομιμοποίηση παράνομων αλλοδαπών, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

 Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *