Νομικές Συμβουλές

Προϋποθέσεις τοποθέτησης συστήματος βιντεοσκόπησης (καμερών) εξωτερικά από την είσοδο διαμερίσματος

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Το ζήτημα της τοποθέτησης βιντεοσκόπησης (καμερών) στην είσοδο διαμερισμάτων ή γραφείων απασχολεί μεγάλο αριθμό πολιτών που επιθυμούν να προστατεύσουν την περιουσία τους από πιθανές παραβιάσεις ή κλοπές. Στην περίπτωση αυτή, γεννάται στους πολίτες το ερώτημα αν είναι άνευ ετέρου επιτρεπτή η τοποθέτηση του συστήματος βιντεοσκόπησης ή αν απαιτείται γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή η έκδοση κάποιας διοικητικής άδειας για το σύννομο της καταγραφής.

Όταν το σύστημα βιντεοσκόπησης (κάμερες) καταγράφει εικόνες μόνο από τον ιδιωτικό χώρο του πολίτη, τότε η τοποθέτηση θεωρείται «οικιακή», με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται καθόλου ο Νόμος 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το ίδιο ισχύει και όταν οι τοποθετημένες κάμερες επιβλέπουν τον απολύτως απαραίτητο χώρο της εισόδου σας, χωρίς να γίνεται καταγραφή εικόνας ή ήχου. Στις περιπτώσεις αυτές, επομένως, ο πολίτης μπορεί ακώλυτα να προβεί στην τοποθέτηση συστήματος καμερών, δίχως να απαιτείται οποιαδήποτε γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Εάν, ωστόσο, πραγματοποιείται καταγραφή των δεδομένων εικόνας και η εμβέλεια της κάμερας, λόγω της χωροθέτησης των εισόδων των διαμερισμάτων και του ανελκυστήρα του ορόφου, δεν μπορεί να περιοριστεί στον απολύτως απαραίτητο χώρο μπροστά από την είσοδο του διαμερίσματος (ανεξαρτήτως αν το διαμέρισμα χρησιμοποιείται ως κατοικία ή επαγγελματικός χώρος), η τοποθέτηση της κάμερας επιτρέπεται με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των ενοίκων του ορόφου που διαμένουν στα επηρεαζόμενα διαμερίσματα. Όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, θα πρέπει να ακολουθείται, εν μέρει, η διαδικασία του άρθρου 15 παρ. 1 της οδηγίας 1/2011, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των 2/3 των ενοίκων των επηρεαζόμενων διαμερισμάτων του ορόφου. Για τη διαμόρφωση της σύμφωνης γνώμης λαμβάνεται υπόψη μια ψήφος ανά κατοικημένο (ή χρησιμοποιούμενο) επηρεαζόμενο διαμέρισμα. Στην περίπτωση αυτή, ο πολίτης θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας για την εγκατάσταση της κάμερας και, επομένως, υπέχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο 2472/1997 και την οδηγία 1/2011, όπως την υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης στην Αρχή, ικανοποίησης των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων, τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.

Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση επαγγελματικού χώρου (δηλαδή καταστήματος ή γραφείου σε όροφο πολυκατοικίας), με την διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται πάντα η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται πάντοτε υπεύθυνος επεξεργασίας. Έτσι, η τοποθέτηση της κάμερας μπορεί να γίνεται μόνο όταν η εμβέλειά της περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο χώρο της εισόδου του επαγγελματικού χώρου και δεν επηρεάζονται άλλα διαμερίσματα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να εξασφαλίσει την συναίνεση των ενοίκων, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σημειώνεται, πάντως, ότι σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η καταγραφή ήχου, ενώ περαιτέρω οποιαδήποτε διαβίβαση δεδοµένων εικόνας προερχόµενων από σύστηµα βιντεοεπιτήρησης σε τρίτους (εκτός διωκτικών αρχών ή δικαστηρίων) καθιστά τη χρήση µη οικιακή, άνευ ετέρου. Για παράδειγµα, ανάρτηση βίντεο σε ιστοσελίδα ή ακόµα και η επίδειξή του σε τρίτα πρόσωπα, καθιστά ένα φυσικό πρόσωπο υπεύθυνο επεξεργασίας. Τέτοια διαβίβαση κατά κανόνα δεν επιτρέπεται, µε την εξαίρεση των περιπτώσεων στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 9 της οδηγίας 1/2011.