Νομικές Συμβουλές

Συναινετικό διαζύγιο ενώπιον συμβολαιογράφου: Όλες οι αλλαγές και η νέα διαδικασία

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Με τον πρόσφατο Νόμο 4509/2017, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στην διαδικασία λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο, δηλαδή με κοινή συμφωνία των συζύγων, αφού προβλέφθηκε ότι πλέον ο γάμος δεν θα λύνεται με δικαστική απόφαση, αλλά με υπογραφή συμφωνητικού ενώπιον συμβολαιογράφου. Ειδικότερα, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα μέρη που επιθυμούν να λύσουν συναινετικά τον γάμο τους έχει ως εξής:

Για την λύση του γάμου με συμφωνία των μερών, θα πρέπει να συνάπτεται συμφωνία μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς, η οποία υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος θα πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται ανωτέρω και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον. Σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των νέων ρυθμίσεων και των όσων ίσχυαν μέχρι σήμερα είναι το ότι πλέον η συμφωνία των συζύγων ως προς το ύψος της καταβαλλόμενης διατροφής καθίσταται υποχρεωτική (ενώ μέχρι τώρα το ζήτημα της διατροφής δεν ήταν υποχρεωτικό να συμφωνηθεί), πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εάν οι σύζυγοι δεν συμφωνήσουν ως προς την διατροφή, δεν δύναται να προχωρήσει η διαδικασία της συναινετικής λύσης του γάμου τους.

Εν συνεχεία, η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο. Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη. Ο ορισμός δεκαήμερου μεταξύ της υπογραφής της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων και της υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου αποσκοπεί στο να διασφαλίζεται ότι η απόφαση των συζύγων για την λύση του γάμου τους είναι οριστική και ότι δεν θα αλλάξουν γνώμη.

Μετά το πέρας του δεκαημέρου από την υπογραφή της έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των συζύγων, ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.

Σημειώνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν καταλαμβάνουν τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις στα δικαστήρια, οι οποίες εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάθεσής τους.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως υποθέσεις οικογενειακού δικαίου (διαζύγια, επιμέλεια τέκνων, διατροφές, προσβολή πατρότητας, υιοθεσίες κ.ο.κ). Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr