Νομικές Συμβουλές

Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση: Προϋποθέσεις και διαδικασία

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Με τα άρθρα 69 έως 87 του Νόμου 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης), ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα των μελών της οικογένειας αλλοδαπού υπηκόου που διαμένει νόμιμα στην χώρα. Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, θα πρέπει ο «συντηρών», δηλαδή ο πολίτης τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και υποβάλλει αίτηση οικογενειακής επανένωσης προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος και η διαμονή στα μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα, να κατέχει άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον δύο (2) ετών, η οποία να του παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής.

Ο πολίτης τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα των μελών της οικογένειάς του, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών,

β) διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργαζομένων ημεδαπών, η οποία να μπορεί να καλύψει και τα μέλη της οικογένειάς του,

γ) αποδεικνύει την οικογενειακή σχέση με τα μέλη της οικογένειάς του, για τα οποία ζητεί την επανένωση στην Ελλάδα,

δ) διαθέτει προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του, το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τις ετήσιες απολαβές του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, προσαυξημένο κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο,

ε) διαθέτει κατάλυμα ικανό να καλύψει τις ανάγκες του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του για τα οποία ζητεί την επανένωση.

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ο πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να καταθέσει αίτηση οικογενειακής επανένωσης, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την πλήρωση των τιθέμενων από τον νόμο προϋποθέσεων (αποδεικτικά συγγένειας, αποδεικτικό ασφάλισης, αποδεικτικά για την επάρκεια του καταλύματος κ.ο.κ). Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται όταν τα μέλη για τα οποία ζητείται η οικογενειακή επανένωση διαμένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας, ωστόσο τυχόν διαμονή των μελών αυτών στην Ελλάδα πριν από την υποβολή της αίτησης για οικογενειακή επανένωση δεν αποτελεί παρακωλυτικό λόγο και η αίτηση για την χορήγηση της θεώρησης εισόδου εξετάζεται κανονικά.

Αφού εγκριθεί το αίτημα θεώρησης εισόδου για λόγους οικογενειακής επανένωσης, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοιίκησης διαβιβάζει την απόφαση έγκρισης στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, η οποία χορηγεί θεώρηση εισόδου, αφού ελέγξει την τυπική πληρότητα του αποστελλόμενου φακέλου. Η θεώρηση εισόδου επιτρέπει στο μέλος της οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας να εισέλθει νόμιμα στην Ελλάδα, ωστόσο δεν αρκεί για την μόνιμη διαμονή του στην χώρα. Αφού εισέλθει στην Ελλάδα το μέλος της οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας και πριν παρέλθει η διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου που του έχει χορηγηθεί, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί η οικεία άδεια διαμονής από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η άδεια διαμονής που χορηγείται στα μέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας έχει ως ημερομηνία λήξεως αυτήν της άδειας διαμονής του συντηρούντος, ενώ κατά την ανανέωσή της, ακολουθεί την τύχη της άδειας διαμονής του συντηρούντος. Στην περίπτωση που ο συντηρών έχει ήδη αποκτήσει την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος, η αρχική άδεια διαμονής στα μέλη της οικογένειάς του για τα οποία έχει αιτηθεί οικογενειακή επανένωση χορηγείται για δύο (2) έτη και ανανεώνεται ανά τριετία. Τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος έχουν εξίσου με αυτόν δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση, πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία – παροχή υπηρεσιών ή έργου κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας διαμονής του, πρόσβασης στον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη βασική και περαιτέρω κατάρτιση, καθώς και στην επανακατάρτιση.

Οι σύζυγοι των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί για λόγους οικογενειακής επανένωσης δικαιούνται, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, να αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαμονής στην Ελλάδα, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) είτε έχει παρέλθει πενταετία από την χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής για έναν από τους λοιπούς λόγους του Ν. 4251/2014,

β) είτε έχει επέλθει ο θάνατος του συντηρούντος, εφόσον τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην χώρα τουλάχιστον επί ένα (1) έτος πριν από τον θάνατό του,

γ) είτε έχει εκδοθεί απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή έχει αποδεδειγμένα διακοπεί η έγγαμη συμβίωση, εφόσον ο γάμος διήρκεσε έως την έναρξη της δίκης έκδοσης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, επί τρία τουλάχιστον έτη, από τα οποία το ένα έτος έχει διανυθεί στην Ελλάδα ή εφόσον συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως λ.χ. ενδοοικογενειακή βία κ.ο.κ.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, ενώ περαιτέρω ανανέωσή της επιτρέπεται μόνο για άλλους λόγους, εκτός της οικογενειακής επανένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014.

 

* Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση σε όλο το φάσμα του δικαίου αλλοδαπών (Θεωρήσεις Εισόδου, Άδειες Διαμονής, Απέλαση κ.ο.κ). Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr