Νομικές Συμβουλές

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για αθλητές και προπονητές

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Με το άρθρο 17 παρ. 1 του Νόμου 4251/2014, παρέχεται η δυνατότητα σε αθλητές και προπονητές να λάβουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα, με σκοπό να προσληφθούν από ελληνικό αθλητικό σωματείο, τμήμα αμειβόμενων αθλητών (Τ.Α.Α) ή ανώνυμη αθλητική εταιρία (Α.Α.Ε). Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν στο αρμόδιο ελληνικό προξενείο αίτηση για να λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου («Α.2.7 Αθλητές και προπονητές»), προσκομίζοντας τα κάτωθι έγγραφα:

α) Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται για εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο ή Σύμβαση/συμβόλαιο εργασίας  αν πρόκειται για μεταγραφή επαγγελματία ή αμειβόμενου αθλητή ή για πρόσληψη προπονητή η σύμβαση εργασίας του με συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α στην ελληνική γλώσσα,

β) Έγκριση της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος, με την οποία πιστοποιείται ότι ο αθλητής έχει δικαίωμα να ενταχθεί στη δύναμη αθλητικού σωματείου, Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ή Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών του οικείου αθλήματος ή ότι ο προπονητής έχει τα νόμιμα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του στην Ελλάδα,

γ) Τα γενικά δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ. αριθ. Φ3497.3/ΑΠ24245/2014 (Β΄ 1820) Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, δηλαδή:

1. πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για εθνική θεώρηση μακράς διάρκειας, συνοδευόμενο από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO. Το έντυπο της αίτησης ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή και τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν είναι πλαστά ή παραποιημένα,

2. διαβατήριο ή άλλο αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές ταξιδιωτικό έγγραφο που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: α) η ισχύς του εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια των κρατών-μελών της ενισχυμένης συνεργασίας Schengen ή, σε περίπτωση περισσότερων επισκέψεων, μετά την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια των κρατών-μελών· ωστόσο, σε αιτιολογημένη επείγουσα περίσταση, η υποχρέωση αυτή δύναται να αίρεται· β) περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες· γ) εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας,

3. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική κατάσταση του αιτούντος στην χώρα διαμονής του. Σε περιπτώσεις όπου ο αιτών αποδεδειγμένα διαμένει σε χώρα διαφορετική από αυτή της καταγωγής του, για διάστημα μεγαλύτερο του έτους προ της υποβολής της αίτησης θεώρησης εισόδου, η Προξενική Αρχή δύναται να ζητήσει επιπλέον την προσκόμιση ποινικού μητρώου από την χώρα υπηκοότητας του αλλοδαπού, εφόσον η χώρα διαμονής δεν απαιτεί ποινικό μητρώου από την χώρα υπηκοότητας για να χορηγήσει άδεια διαμονής. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.

4. ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) και του ενωσιακού κεκτημένου, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας,

5. ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.

Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με την υπ. αρ. Α.Π.: 43243/14 από 28.08.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι επαγγελματίες αθλητές, κάτοχοι θεώρησης εισόδου C που κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα για σκοπούς τουρισμού ή άλλους, συνάπτουν συμβόλαιο συνεργασίας  με κάποια Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α, έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν αίτημα για τη χορήγηση άδειας διαμονής. Τα πρόσωπα αυτά, επομένως, δεν είναι απαραίτητο να καταθέσουν αίτηση για έκδοση εθνικής θεώρησης εισόδου στην αρμόδια προξενική αρχή και μπορούν απευθείας να υποβάλουν αίτημα για έκδοση άδειας διαμονής στην Ελλάδα.

Τους ανωτέρω μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα μέλη της οικογένειάς τους υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας και εφόσον τους χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «ΣΤ.1. Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας». Η εν λόγω θεώρηση χορηγείται εφόσον προσκομισθεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός και τα γενικά δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ. αριθ. Φ3497.3/ΑΠ24245/2014 (Β΄ 1820) Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν αμέσως μετά την είσοδό τους στην Ελλάδα να προσέλθουν στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου κατοικίας τους για να υποβάλουν αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής, συνυποβάλλοντας θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται για εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο ή Σύμβαση/συμβόλαιο εργασίας  αν πρόκειται για μεταγραφή επαγγελματία ή αμειβόμενου αθλητή ή για πρόσληψη προπονητή, καθώς και βεβαίωση της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος, με την οποία πιστοποιείται ότι ο αθλητής έχει δικαίωμα να ενταχθεί στη δύναμη αθλητικού σωματείου, Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ή Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών του οικείου αθλήματος ή ότι ο προπονητής έχει τα νόμιμα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του στην Ελλάδα.

 

* Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις δικαίου αλλοδαπών (έκδοση και ανανέωση αδειών διαμονής, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, απελάσεις, διαγραφή από τον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr