Νομικές Συμβουλές

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για επενδυτική δραστηριότητα

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η επενδυτική δραστηριότητα για αλλοδαπούς επενδυτές, πολίτες τρίτων χωρών, στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια πολύ ελκυστική, καθώς συνδυάζει μια ευέλικτη, γρήγορη και σχετικά φθηνή διαδικασία με τα οφέλη μιας πολύ κερδοφόρας λύσης. Στις μέρες μας, υφίστανται πλείστες αξιόλογες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα σε διάφορους τομείς, όπως ο τουρισμός, η γαστρονομία, η ιστορία και ο πολιτισμός, ο τομέας των επικοινωνιών κλπ.

Η επενδυτική δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί με ποικίλους τρόπους, όπως λ.χ. μέσω της κατασκευής και δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων ή της απόκτησης υφιστάμενων επιχειρήσεων, της αναδιάρθρωσης καθώς και τησ επέκτασης τρεχουσών δραστηριοτήτων (επενδύσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην εθνική οικονομία.

Τα ζητήματα που συνδέονται με την είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών για υλοποίηση επενδυτικής δραστηριότητας ρυθμίζονται στο άρθρο 16 του Ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 (παρ. 21) του Ν. 4332/2015 και το άρθρο 84 (παρ. 1 έως 6) του Ν. 4399/2016. Οι άδειες διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα παρέχονται σε πολίτες εκτός ΕΕ (επενδυτές ή στελέχη) στο πλαίσιο υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου μετά από θετική αξιολόγηση της επένδυσης από τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τον τομέα δραστηριότητας ή την τοποθεσία του επενδυτικού σχεδίου και η μοναδική προϋπόθεση που πρέπει να πληροί η επένδυση είναι να έχει θετικό αντίκτυπο στην εθνική ανάπτυξη και στην οικονομία εν γένει.

Για τον χαρακτηρισμό της επένδυσης υποβάλλεται, δια μέσου της αρμόδιας προξενικής αρχής, αναλόγως του τόπου διαμονής του/των επενδυτών, σχετική αίτηση στην ανωτέρω υπηρεσία, η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Συνοπτική μελέτη παρουσίασης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με το Υπόδειγμα της αρμόδιας υπηρεσίας στην οποία θα αναφέρονται:

− Τα στοιχεία του υφιστάμενου ή υπό σύσταση του φορέα της επένδυσης (Επωνυμία, Νομική Μορφή, Μετοχική/ Εταιρική Σύνθεση),

− Το αντικείμενο της επένδυσης και σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικείμενου,

− Ο τόπος εγκατάστασης,

− Το ύψος επένδυσης και το χρηματοδοτικό σχήμα,

− Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης,

− Τα προβλεπόμενα αποτελέσματα για τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας της επένδυσης (προβλέψεις βιωσιμότητας και ταμειακές ροές),

− Ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη λειτουργία της επένδυσης.

Β. Στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών (επενδυτές και στελέχη), για τους οποίους ζητείται άδεια εισόδου ή διαμονής και ειδικότερα για κάθε άτομο:

− Στοιχεία ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο, Υπηκοότητα και Στοιχεία Διαβατηρίου) και σύντομο βιογραφικό σημείωμα,

− Ιδιότητα του ατόμου και αντικείμενο που θα αναλάβει σε σχέση με την επένδυση,

− Προβλεπόμενος χρόνος εισόδου και παραμονής, ο οποίος συναρτάται με τα στάδια υλοποίησης της επένδυσης.

Γ. Τεκμηρίωση της δυνατότητας του επενδυτικού φορέα για την κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή και κινητών αξιών για φυσικά πρόσωπα και ισολογισμών και λοιπών λογιστικών καταστάσεων για νομικά πρόσωπα.

Η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εξετάζει το φάκελο της αίτησης και διαβιβάζει την εισήγησή της στην αρμόδια Προξενική Αρχή, οπότε και η τελευταία, σε περίπτωση που η εισήγηση είναι θετική, προβαίνει στην έκδοση εθνικής θεώρησης εισόδου (Visa τύπου D).

Αξίζει να σημειωθεί ότι φορείς του δικαιώματος εισόδου και απόκτησης άδειας μόνιμης διαμονής στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος δεν είναι μόνο οι πολίτες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ που προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα (επενδυτές), είτε προσωπικά είτε μέσω νομικής οντότητας, αλλά και πολίτες τρίτων χωρών, στελέχη επιχειρήσεων, που συμμετέχουν στην υλοποίηση ή/και στη λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα, μέχρι δέκα πολίτες τρίτων χωρών, επενδυτές και στελέχη, μπορούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα για την υλοποίηση και τη λειτουργία της επένδυσης, ανάλογα και με την επενδυτική κλίμακα (για παράδειγμα αν η συμμετοχή του επενδυτή ανέρχεται σε 300.000 ευρώ, δεν χορηγούνται άδειες διαμονής σε στελέχη, εάν η εισφορά του επενδυτή ανέρχεται από 300.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ, μπορεί να χορηγηθεί 1 άδεια παραμονής για ένα στέλεχος κ.λπ.). Επιπλέον, δικαιούχοι του δικαιώματος εισόδου και διαμονής μόνιμα στην Ελλάδα είναι τα μέλη της οικογένειας των πολιτών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ που περιγράφονται παραπάνω, στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής και συγκεκριμένα: α) ο/η έτερος των συζύγων, β) τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων κάτω των 21 ετών, γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή της/του ετέρου των συζύγων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτόν, για δε τα τέκνα της/του ετέρου των συζύγων σε αυτήν/αυτόν, δ) οι ανιόντες α΄ βαθμού συγγενείας των συζύγων.

Μετά την είσοδό του στη χώρα, ο πολίτης εκτός ΕΕ / ΕΟΧ θα πρέπει να ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαδικασία για την υποβολή αίτησης για άδεια παραμονής πριν από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης εισόδου στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Η άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα (είτε για επενδυτές είτε για στελέχη) χορηγείται για πενταετή περίοδο και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονη διάρκεια, με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος διατηρεί το καθεστώς (επενδυτής ή στέλεχος), σε σχέση με την επένδυση και ότι η επένδυση εξακολουθεί να είναι ενεργή.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για κάθε μεταβολή στην υλοποίηση ή λειτουργία της επένδυσης έναντι της αρχικής εισήγησής της. Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι (επενδυτές) οφείλουν: α) να γνωστοποιούν άμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων) τυχόν μεταβολές στην εξέλιξη της επένδυσης σε σχέση με την αρχικά υποβληθείσα μελέτη, β) να υποβάλλουν κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων) Δελτίο Υλοποίησης −Λειτουργίας της επένδυσης, σύμφωνα με υπόδειγμα της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις μεταναστευτικού δικαίου και διεθνών επενδύσεων. Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopilaw.gr*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr