Νομικές Συμβουλές

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε μέλη οικογένειας Έλληνα (σύζυγος, τέκνα, ανιόντες): Προϋποθέσεις και διαδικασία

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ο νόμος (Ν. 4251/2014) παρέχει την δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτης χώρας που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη. Στους πολίτες αυτούς χορηγείται υπό τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου «Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα», υπό την προϋπόθεση ότι διαμένουν σταθερά στην Ελλάδα. Για την υποβολή του αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής του εν λόγω τύπου, θα πρέπει ο αλλοδαπός να βρίσκεται νόμιμα στην Ελλάδα, δηλαδή είτε να έχει εισέλθει με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου (VISA) ή θεώρηση εισόδου περιορισμένης εδαφικής ισχύος είτε να διαμένει νόμιμα με οριστικό ή προσωρινό τίτλο διαμονής (άδεια διαμονής ενιαίου τύπου, άδεια διαμονής από άλλο Κράτος – Μέλος, μπλε βεβαίωση, ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, ΕΔΤΟ, δελτίο αναγνωρισμένου δικαιούχου διεθνούς προστασίας, δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία). Η έκδοση του συγκεκριμένου δελτίου διαμονής δεν υπόκειται σε καταβολή παραβόλου και η διάρκειά του είναι πενταετής.

Ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη νοούνται: α) ο/η σύζυγος ανεξαρτήτως ιθαγένειας, β) οι απευθείας ανιόντες του Έλληνα, καθώς και εκείνοι του συζύγου, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον είναι συντηρούμενοι, γ) τα ενήλικα τέκνα του που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, καθώς και τα τέκνα του/της συζύγου, είτε κάτω των 21 ετών, είτε συντηρούμενα ανεξαρτήτως ηλικίας και δ) κάθε άλλο μέλος της οικογένειας του Έλληνα, ανεξαρτήτως της ιθαγένειας, εφόσον συντηρείται από αυτόν ή ζει υπό τη στέγη του ή εφόσον σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λόγω μέλους της οικογένειας από τον Έλληνα.

Η αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής πρέπει να υποβληθεί στο τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εισόδου στην χώρα και δύο (2) μηνών από την ημερομηνία σύναψης του γάμου, άλλως επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πενήντα (50) Ευρώ.

 

– Δελτίο διαμονής σε σύζυγο Έλληνα δικηγορος για αλλοδαπους θεσσαλονικη

 

Για να χορηγηθεί άδεια διαμονής σε σύζυγο Έλληνα πολίτη, πρέπει να προσκομισθεί ενώπιον της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου μαζί με την σχετική θεώρηση εισόδου ή τον προσωρινό ή οριστικό τίτλο διαμονής, ληξιαρχική πράξη γάμου από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, αντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα και βεβαίωση ασφάλισης του αλλοδαπού. Η άδεια διαμονής που χορηγείται είναι πενταετής και κατά την λήξη της, ο υπήκοος της τρίτης χώρας μπορεί να ζητήσει την έκδοση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής, διάρκειας δέκα (10) ετών εφόσον ο γάμος εξακολουθεί να ισχύει και δεν υφίσταται απουσία του αλλοδαπού από την Ελλάδα για διάστημα πέραν των έξι (6) μηνών ετησίως ή αδικαιολόγητη απουσία πέραν των δώδεκα (12) μηνών. Αν δεν συντρέχουν οι εν λόγω προϋποθέσεις, η ανανέωση της άδειας διαμονής έχει διάρκεια πέντε (5) έτη.

 

– Δελτίο διαμονής σε γονείς και αδέλφια ανήλικων ημεδαπών

 

Σε περίπτωση που ο Έλληνας πολίτης είναι ανήλικος, επιφυλάσσεται από τον νομοθέτη ειδική μεταχείριση για τους γονείς του, αφού επιτρέπεται να εκδοθεί δελτίο διαμονής, ακόμη και αν διέμεναν παράνομα στην Ελλάδα, με την διαφορά ότι στην τελευταία περίπτωση η άδεια διαμονής έχει ετήσια διάρκεια. Για την έκδοση του δελτίου διαμονής, θα πρέπει να προσκομίζονται ενώπιον της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το διαβατήριο του αλλοδαπού, ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ημεδαπού τέκνου, από όπου να προκύπτει η ιθαγένεια και τα πλήρη στοιχεία των γονέων του και συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης, εφόσον το τέκνο γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του. Για τα αδέλφια ανηλίκου ημεδαπού, θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

 

– Δελτίο διαμονής σε λοιπά μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη  εκδοση αδειων διαμονης θεσσαλονικη

 

Για τα λοιπά μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη, θα πρέπει να προσκομίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, πέραν των εγγράφων που πιστοποιούν κατά τρόπο επίσημο την συγγένεια και αποδεικνύουν την νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα, και λοιπά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται η υλική εξάρτηση από τον Έλληνα πολίτη, εφόσον αυτό απαιτείται με βάση τον νόμο.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον νόμο, σε ορισμένες περιπτώσεις δίδεται στον αλλοδαπό προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής, δηλαδή δικαίωμα διαμονής ανεξάρτητο από την διαμονή του Έλληνα πολίτη. Αυτό συμβαίνει εάν: α) ο Έλληνα πολίτης αποβιώσει και τα μέλη της οικογένειάς του διαμένουν στην Ελλάδα ως μέλη της οικογένειας επί τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν από τον θάνατό του, β) εκδοθεί διαζύγιο ή ακυρωθεί ο γάμος, υπό την προϋπόθεση ότι ο γάμος διήρκεσε έως την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τρία έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων το ένα έτος στην Ελλάδα ή εάν, ανεξάρτητα από την διάρκεια του γάμου και το χρονικό διάστημα διαμονής στην Ελλάδα πριν την έκδοση του διαζυγίου ή την ακύρωση του γάμου, η επιμέλεια έχει ανατεθεί στον/στην σύζυγο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας απολαύει το δικαίωμα της επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο, υπό τον όρο ότι οι επισκέψεις πρέπει να πραγματοποιούνται στην Ελλάφα και για όσο διάστημα αυτό απαιτείται και γ) αυτό υπαγορεύεται από ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως στην περίπτωση που το μέλος της οικογένειας κατέστη θύμα ενδοοικογενειακής βίας όσο υφίστατο ο γάμος.

Για την κατοχύρωση του προσωποπαγούς δικαιώματος διαμονής, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο αλλοδαπός είναι μισθωτός ή ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για τον ίδιο και την οικογένειά του. Περαιτέρω, ο αλλοδαπός θα πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας στην Ελλάδα. Η προσωποπαγής άδεια διαμονής έχει διάρκεια πέντε (5) έτη και ανανεώτεται για πέντε (5) έτη κάθε φορά.  αδειες διαμονησ θεσσαλονικη

δικηγορος για θεματα αλλοδαπων              νομιμοποιηση παρανομων αλλοδαπων

* Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση σε όλο το φάσμα του δικαίου αλλοδαπών (Θεωρήσεις Εισόδου, Άδειες Διαμονής, Απέλαση κ.ο.κ). Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr