Νομικές Συμβουλές

Απόφαση διοικητικής απέλασης και επιστροφής αλλοδαπού: Προϋποθέσεις, συνέπειες και έννομη προστασία

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ενόψει των εκρηκτικών διαστάσεων που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια το μεταναστευτικό κύμα στην Ελλάδα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αλλοδαποί εντολείς του γραφείου μας συλλαμβάνονται λόγω μη νόμιμης διαμονής τους στην χώρα και εκδίδεται εις βάρος του απόφαση απέλασης. Με το παρόν άρθρο, θα επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε σύντομα και περιεκτικά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος αλλοδαπός κινδυνεύει με το μέτρο της διοικητικής απέλασης και της έκδοσης απόφασης επιστροφής, αλλά και την έννομη προστασία που μπορεί να ζητήσει στις περιπτώσεις αυτές, ώστε να αποφύγει την επιστροφή του στην χώρα του. νομιμοποιηση παρανομου αλλοδαπου

Σύμφωνα με τα άρθρα 76 επ. του Ν. 3386/2005, η διοικητική απέλαση εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτης χώρας εφόσον:

α) έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός (1) έτους ή ανεξαρτήτως ποινής, για μια σειρά εγκλημάτων ιδιαίτερης κοινωνικής και ηθικής απαξίας, όπως εγκλήματα προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, εγκλήματα αντίστασης, αρπαγής ανηλίκου, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, για εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας ή τη διευκόλυνση της μεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη και η απέλασή τους δεν έχει ήδη διαταχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο,

β) έχουν παραβιάσει τις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια,

γ) η παρουσίας τους στο ελληνικό έδαφος συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια της χώρας,

δ) η παρουσίας τους στο ελληνικό έδαφος συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, επειδή πάσχουν από λοιμώδες νόσημα ή ανήκουν σε ομάδες ευάλωτες σε λοιμώδεις ασθένειες.

Η απόφαση απέλασης εκδίδεται για τις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης από τον αρμόδιο για τα θέματα αλλοδαπών Αστυνομικό Διευθυντή ή από ανώτερο Αξιωματικό των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων που ορίζεται από τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας εκδίδεται από τον αρμόδιο Αστυνομικό Διευθυντή. Στις δύο πρώτες ως άνω κατηγορίες, ήτοι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αλλοδαπός έχει καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή στερητική της ελευθερίας για ορισμένα εγκλήματα ή όταν υπάρχει παραβίαση των νομοθετικών διατάξεων περί εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα, η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να προβεί στην έκδοση απόφασης απέλασης, ενώ αντίθετα στις άλλες δύο κατηγορίες καθιδρύεται διακριτική ευχέρεια της διοίκησης.

Από την άλλη πλευρά, απόφαση επιστροφής εις βάρος αλλοδαπού εκδίδεται είτε από τις υπηρεσίες εξέτασης των αιτημάτων αδειών διαμονής, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής ή σε περίπτωση ανάκλησης ήδη ισχύουσας άδειας διαμονής, είτε από τις αστυνομικές αρχές, σε περίπτωση που κατά την διάρκεια ελέγχου διαπιστωθεί ότι ο αλλοδαπός, υπήκοος τρίτης χώρας, διαμένει παράνομα στο ελληνικό έδαφος.

Σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας συλληφθεί λόγω της παράνομης διαμονής του στην Ελλάδα ή εφόσον κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, αυτός συλλαμβάνεται και στην συνέχεια εκδίδεται πράξη κράτησης εντός τριών (3) ημερών, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη νομική και πραγματική αιτιολόγηση. Για να αμυνθεί κατά της κράτησής του, ο αλλοδαπός θα πρέπει καταρχήν να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την στιγμή της σύλληψής του και πριν την έκδοση απόφασης κράτησης εις βάρος του ενώπιον της αρχής που είναι αρμόδια για την έκδοση της απόφασης απέλασης ή της διοικητικής πράξης επιστροφής. Με τις αντιρρήσεις του αυτές, ο αλλοδαπός θα πρέπει να εκθέτει εμπεριστατωμένα τους λόγους που συνηγορούν υπέρ του ότι δεν είναι ύποπτος φυγής, τους οποίους οφείλει να αποδείξει με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως λ.χ. έγγραφα που αποδεικνύουν την μακροχρόνια νόμιμη διαμονή του, μισθωτήριο, σύμβαση εργασίας, βεβαιώσεις σπουδών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης τέκνου κ.ο.κ). Εφόσον οι αντιρρήσεις σαρανταοκταώρου απορριφθούν ή δεν ασκηθούν καν, ο αλλοδαπός έχει την δυνατότητα να προβάλει τις αντιρρήσεις του ενώπιον του Προέδρου ή του οριζόμενου από αυτόν Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου κρατείται. Και στην περίπτωση αυτή, ο αλλοδαπός θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ύποπτος φυγής ή επικίνδυνος για την δημόσια τάξη. Εάν γίνουν δεκτές οι ασκούμενες αντιρρήσεις, διατάσσεται να αφεθεί ελεύθερος ο κρατούμενος αλλοδαπός, ενώ συγχρόνως με την ίδια απόφαση, τάσσεται σε αυτόν προθεσμία να αναχωρήσει οικειοθελώς από την Χώρα.

Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός επιθυμεί να αμφισβητήσει την νομιμότητα και ορθότητα της έκδοσης εις βάρος του απόφασης απέλασης ή επιστροφής και ανεξάρτητα από το εάν κρατείται ή αφέθηκε ελεύθερος, θα πρέπει καταρχήν να καταθέσει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έκδοση της απόφασης απέλασης ή επιστροφής, ενδικοφανή προσφυγή (άρθρο 77 Ν. 3386/2005), η οποία ασκείται ενώπιον του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ή ενώπιον του Διεθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή για τις άλλες περιοχές. Με την ενδικοφανή προσφυγή, ο αλλοδαπός θα πρέπει να εκθέσει όλα τα νομικά και πραγματικά σφάλματα που καθιστούν ακυρωτέα την απόφαση απέλασης ή επιστροφής. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της και μέχρι αυτό το χρονικό σημείο, αναστέλλεται η απομάκρυνση του αλλοδαπού από την Ελλάδα.

Στην ειδικότερη περίπτωση που η απόφαση επιστροφής εκδίδεται από την αρμόδια αρχή για την χορήγηση αδειών διαμονής και ενσωματώνεται στην απόφαση απόρριψης της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, καθώς και σε απόφαση ανάκλησης ήδη ισχύουσας άδειας, ο αλλοδαπός έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση θεραπείας και να ζητήσει την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του απόφασης (άρθρο 25 παρ. 2 Ν. 4251/2014). Η αίτηση θεραπείας υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από την επίδοση της απόφασης στον αλλοδαπό και η διοίκηση οφείλει να εκδώσει απόφαση επ’ αυτής εντός δεκα (10) ημερών. Για όσο διάστημα εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας, δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής, ωστόσο υφίσταται η δυνατότητα να διαταχθεί η αναστολή της, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, ο αλλοδαπός έχει την δυνατότητα να ασκήσει αίτηση ακύρωσης, καθώς και αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής. Η προθεσμία είναι εξήντα (60) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της επίδοσης της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής στην περίπτωση που η απόφαση απέλασης ή επιστροφής εκδίδεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και από την επομένη της επίδοσης της απόφασης απόρριψης της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής στην περίπτωση που η απόφαση επιστροφής εκδίδεται από την αρμόδια αρχή για την χορήγηση αδειών διαμονής.  δικηγοροσ για αλλοδαπουσ θεσσαλονικη

Από την ανωτέρω ανάπτυξη, συνάγεται ότι ο αλλοδαπός εις βάρος του οποίου εκδίδεται απόφαση απέλασης ή επιστροφής έχει στην διάθεσή του επαρκείς δυνατότητες ώστε να αμυνθεί. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασιστική κρίνεται η συμβολή πληρεξουσίου δικηγόρου ειδικευμένου στο δίκαιο αλλοδαπών, ο οποίος θα μπορέσει να καθοδηγήσει αποτελεσματικά τον αλλοδαπό για τις ενδεδειγμένες ανά περίπτωση νομικές ενέργειες.   δικηγοροσ για υποθεσεισ αλλοδαπων

δικαιο αλλοδαπων θεσσαλονικη

* Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση σε όλο το φάσμα του δικαίου αλλοδαπών (Θεωρήσεις Εισόδου, Άδειες Διαμονής, Απέλαση κ.ο.κ). Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr