Νομικές Συμβουλές

Χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους: Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά από τις 15.04.2021

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έθεσε από τις 15.04.2021 σε λειτουργία την δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Πρόκειται για καινοτομία στο πεδίο της κατάθεσης αιτήσεων για χορήγηση αδειών διαμονής, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην επιτάχυνση της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων και στην αποσυμφόρηση των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Υπενθυμίζεται ότι η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19 Ν. 4251/2014) χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε) οι οποίοι διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα, αποσκοπώντας να τους περιάγει σε καθεστώς νομιμότητας, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Αίτηµα χορήγησης άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους έχει δικαίωµα να καταθέσει ο πολίτης τρίτης χώρας, εφόσον αποδεικνύει µε δηµόσια έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγµατικό γεγονός της διαµονής του στη χώρα για επτά (7) τουλάχιστον συνεχή έτη, πριν την υποβολή αίτησης ή είναι γονέας ανήλικου ηµεδαπού και προσκοµίζει στοιχεία που τεκµηριώνουν τη γονική σχέση µε το/τα τέκνο/α.

Η άδεια που χορηγείται στις ανωτέρω κατηγορίες αλλοδαπών έχει διάρκεια τρία (3) έτη και μπορεί να ανανεώνεται μόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους που προβλέπονται στον Μεταναστευτικό Κώδικα (Ν. 4251/2014). Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι: α) η κατοχή διαβατηρίου, με εξαίρεση του πολίτες τρίτων χωρών αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού έγγράφου θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, β) η καταβολή παραβόλου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, γ) η μη συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων που τον καθιστούν επικίνδυνο για την δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Για την απόδειξη της επταετούς διαμονής στην χώρα, ο αιτών μπορεί να προσκομίσει τα κάτωθι έγγραφα:

 • αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα,
 • αιτήματα για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή οριστικής διαμονής ή καθεστώτος διεθνούς προστασίας,
 • αντίγραφα απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής,
 • προηγούμενοι τίτλοι προσωρινής διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής τους,
 • αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών,
 • αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ,
 • αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,
 • βιβλιάρια υγείας,
 • λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, και κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του αιτούντος,
 • λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων,
 • αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες προέλευσης, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συναλλάγματος και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το ν. 3862/2010, η εποπτεία των οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδας,
 • βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,
 • δικαστικές αποφάσεις,
 • αποφάσεις διοικητικής απέλασης οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί,
 • αντίγραφα παλαιότερων διαβατηρίων (όλες οι σελίδες),
 • δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων,
 • αποδείξεις νοσηλείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα,
 • συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος,
 • απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τηρούμενο από Αστυνομικό τμήμα,
 • υπηρεσιακά σημειώματα με τα οποία διατάσσεται αναχώρηση από τη χώρα.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr