Νομικές Συμβουλές

Χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα σε αλλοδαπούς ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Συχνά μας τίθεται το ερώτημα από αλλοδαπούς εντολείς μας εάν μπορούν να αποκτήσουν άδεια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα με μόνη την αγορά ενός ακινήτου. Πράγματι, δυνάμει του άρθρου 20 παρ. Β του Νόμου 4251/2014, προβλέπεται η χορήγηση πενταετούς άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε), οι οποίοι τυγχάνουν ιδιοκτήτες ακινήτων ή έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, αξίας σε αμφότερες τις περιπτώσεις τουλάχιστον 250.000 Ευρώ. Η άδεια αυτή μπορεί μάλιστα να ανανεώνεται εφόσον διατηρείται η σχέση των ενδιαφερόμενων με την ακίνητη περιουσία τους και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους.

Για να χορηγηθεί άδεια διαμονής σε ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, θα πρέπει οι τελευταίοι να έχουν εφοδιαστεί με θεώρηση εισόδου (visa) οποιουδήποτε τύπου, δηλαδή είτε τύπου C (Schengen) είτε (κατά προτίμηση) τύπου D (εθνική θεώρηση εισόδου). Για την χορήγηση της άδειας διαμονής, θα πρέπει το ελάχιστο τίμημα των 250.000 Ευρώ  να έχει καταβληθεί με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τα ειδικότερα στοιχεία των οποίων δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συμβολαιογράφου και αναγράφονται στο συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης.

Αφού εφοδιαστεί ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός με θεώρηση εισόδου (visa), θα πρέπει να προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης ή μίσθωσης της ακίνητης περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα κρίσιμη και χρήσιμη αποβαίνει η συμβολή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εξειδικευμένου σε ζητήματα ακινήτων και δικαίου αλλοδαπών δικηγόρου, ο οποίος θα συνδράμει τον αλλοδαπό σε όλα τα απαιτούμενα βήματα της διαδικασίας (έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου, συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων, έλεγχος των συμβολαίων που θα υπογραφούν, διενέργεια διαδικασιών για έκδοση της άδειας διαμονής κ.ο.κ).

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής του συμβολαίου και μεταγραφεί αυτό στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο και πάντως πριν λήξει η ισχύς της θεώρησης εισόδου (visa), ο αλλοδαπός μπορεί να καταθέσει αίτηση για άδεια διαμονής στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος. Μαζί με την αίτηση, οφείλει να καταθέσει μία σειρά από άλλα δικαιολογητικά, στα οποία περιλαμβάνονται: α) Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ τουλάχιστον, β) Βεβαίωση του συμβολαιογράφου ότι το συμβόλαιο αγοράς καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4146/2013, γ) Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, δ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ακόμα και πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή, όμως, θα πρέπει να υποβάλλονται επίσης αποδεικτικά της οικονομικής επιφάνειας του ενδιαφερομένου, π.χ. βεβαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου χρηματοοικονομικού οργανισμού, από όπου να προκύπτει η ύπαρξη τραπεζικών καταθέσεων ή άλλων χρεωγράφων, ιδίως ομολογιών ή μετοχών, συνολικής αξίας άνω των 250.000€, καθώς και αντίγραφο συμβολαίου ανάθεσης μεσιτείας είτε σε δικηγορική εταιρεία ή μεμονωμένο δικηγόρο, οι οποίοι να έχουν δικαίωμα επαγγελματικής δραστηριότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε πρακτορείο / εταιρία διαχείρισης ακινήτων με άδεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγορά του ακινήτου μπορεί μάλιστα να γίνει και μέσω νομικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του νομικού προσώπου ανήκουν εξ ολοκλήρου στο φυσικό πρόσωπο που αιτείται την χορήγηση άδειας διαμονής. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000 €, εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε κάθε άλλη περίπτωση συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνο εάν το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000 Ευρώ.

Η άδεια διαμονής που χορηγείται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν καθιερώνει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας και επιτρέπεται μόνο η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με την ιδιότητα του μετόχου εταιρείας, του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εταιρίας. Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε άλλον υπήκοο τρίτης χώρας, παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στον νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.

δικηγορος για αλλοδαπους θεσσαλονικη      αδεια διαμονης στην ελλαδα δικηγορος       δικηγορος στη θεσσαλονικη για αδειες διαμονης

* Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr