Εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, Νομικές Συμβουλές

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ: Ποιους αφορά και με ποιες προϋποθέσεις γίνεται

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Οι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που για οποιονδήποτε λόγο διακόπτουν την εργασία τους ή την απασχόλησή τους έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν την ασφάλισή τους, καταβάλλοντας την αντίστοιχη εισφορά. Το ανωτέρω δικαίωμα αφορά το σύνολο των εργαζομένων ή των απασχολούμενων, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εισόδου τους στην κοινωνική ασφάλιση. Η προαιρετική ασφάλιση πραγματοποιείται για κύρια, επικουρική σύνταξη ή/και για ασθένεια σε είδος και σε χρήμα.

Οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή κάποιου προσώπου σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης είναι οι ακόλουθες:

α. να έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή του (λ.χ. με παραίτηση, λύση υπαλληλικής σχέσης, διαγραφή από τον ΔΟΥ κ.ο.κ),

β. να έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη (δηλαδή 1.500 ημέρες ασφάλισης), εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος (δηλαδή 300 ημέρες ασφάλισης) εντός της τελευταίας πριν από την υποβολή της αίτησης πενταετίας ή δέκα (10) έτη ασφάλισης οποτεδήποτε,

γ. να μην είναι ανάπηρος κατά την υποβολή της αίτησης με ποσοστό ανώτερο του 67%. Η μη ύπαρξη της αναπηρίας αποδεικνύεται με σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία παραπέμπεται ο ενδιαφερόμενος μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης για συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά και η δαπάνη της βαρύνει τον ίδιο,

δ. σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αυτοαπασχολούμενος ή ασφαλισμένος στον π. ΟΓΑ να μην έχει οφειλή από οποιαδήποτε αιτία προς τον φορέα. Εάν υπάρχει οφειλή, θα πρέπει να έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, της οποίας οι όροι θα πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Η σχετική αίτηση για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης υποβάλλεται στον τελευταίο φορέα στον οποίο έχει διανυθεί χρόνος ασφάλισης και οι προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:

α. οποτεδήποτε, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη ασφάλισης και

β. εντός δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη της ασφάλισης στις λοιπές περιπτώσεις.

Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και διενεργείται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα και των 300 ημερών ανά έτος.

Ο προαιρετικά ασφαλιζόμενος μισθωτός καταβάλλει για τη συνέχιση της ασφάλισής του μηνιαίως για τον κάθε κλάδο ασφάλισης (κύριας ή/και επικουρικής) και για τις λοιπές παροχές το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά τον χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. Το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης. Για τα πρόσωπα που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους σε χρόνο προγενέστερο της αίτησης διενεργείται αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιο γενικού δείκει τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και τα πρόσωπα που υπάγονταν στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ καταβάλλουν τη μηνιαία εισφορά που προβλέπεται για τα εν ενεργεία πρόσωπα. Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήμα από τον Κλάδο Παροχών του e-ΕΦΚΑ, ο προαιρετικά ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαίως εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί.

Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος, ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτημα για προαιρετική ασφάλιση μετά την παρέλευση τριών ετών. Συνολικά ο ασφαλισμένος μπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης μέχρι τρεις (3) φορές.

* Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (απολύσεις, οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, διεκδίκηση υπερωριών και πάσης φύσης εργατικών απαιτήσεων, άκυρη απόλυση, παράσταση σε πάσης φύσεως εργατικές διαφορές, καταμέτρηση ενσήμων, υπολογισμός ποσού σύνταξης, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673 Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *