Νομικές Συμβουλές

Θεώρηση εισόδου (VISA) για είσοδο και παραμονή αλλοδαπού στην Ελλάδα: Είδη και προϋποθέσεις χορήγησης

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Σε περίπτωση που κάποιος υπήκοος τρίτης χώρας (εκτός Ε.Ε) επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα, πρέπει να είναι εφοδιασμένος με θεώρηση εισόδου, εφόσον αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εθνικές ρυθμίσεις. Η θεώρηση εισόδου (VISA) χορηγείται από την προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του υπηκόου της τρίτης χώρας. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να χορηγηθεί θεώρηση εισόδου στον υπήκοο τρίτης χώρας που έχει αφιχθεί στο σημείο εισόδου, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης από τις υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων. Η θεώρηση εισόδου (VISA) διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) την θεώρηση εισόδου (VISA) για βραχεία διαμονή (Visa Schengen) και β) την θεώρηση εισόδου (VISA) για διαμονή μακράς διάρκειας (Εθνική Θεώρηση).

Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός προτίθεται να παραμείνει στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου ανά εξάμηνη περίοδο, οφείλει να κατέχει θεώρηση εισόδου (VISA) βραχεία διαμονής (VISA Schengen), την οποία υποχρεούται να αιτηθεί πριν εισέλθει στην χώρα (Κανονισμός 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Η αίτηση υποβάλλεται είτε στο προξενείο του αρμοδίου κράτους μέλους, εντός της δικαιοδοσίας του οποίου διαμένει νομίμως ο αιτών, είτε στο προξενείο του αρμόδιου κράτους μέλους, ακόμη και αν ο αιτών δεν διαμένει εντός της δικαιοδοσίας του, εφόσον ο υπήκοος τρίτης Χώρας δικαιολογήσει την υποβολή της αίτησης στο συγκεκριμένο Προξενείο.

Η αίτηση για την έκδοση θεώρησης εισόδου (VISA) βραχείας διαμονής (VISA Schengen) υποβάλλεται τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη της επίσκεψης και μαζί με την αίτηση, ο αλλοδαπός συνυποβάλλει ταξιδιωτικό έγγραφο, δικαιολογητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τον σκοπό του ταξιδιού, καθώς και ότι διαθέτει επαρκή μέσα διαβίωσης και ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση που θα καλύπτει όλη την περίοδο της προβλεπόμενης παραμονής ή διέλευσης του προσώπου.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση θεώρησης εισόδου βραχείας διαμονής, η απόφαση πρέπει να κοινοποιηθεί υποχρεωτικά στον αιτούντα και θα πρέπει να αναφέρονται επίσης οι λόγοι της απόρριψης. Ο αιτών, του οποίου η αίτηση για θεώρηση απορρίφθηκε, έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης. Η προσφυγή ασκείται κατά του κράτους μέλους που έχει λάβει την τελική απόφαση και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Έτσι, στην Ελλάδα, ο αιτών οφείλει να ασκήσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Παράλληλα, προβλέπονται και ειδικές περιπτώσεις αιτήματος Θεώρησης Εισόδου Schengen για τα μέλη οικογένειας, καθώς και για τους συντρόφους Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε, που επιθυμούν να τον συνοδεύσουν ή να τον συναντήσουν (Θεώρηση Βραχείας Διαμονής Τύπου C). Τα πρόσωπα αυτά, προκειμένου να τους χορηγηθεί θεώρηση εισόδου βραχείας διαμονής, πρέπει να υποβάλουν ειδική αίτηση, συνοδευόμενη από το διαβατήριό τους, αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών και οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται ικανό να πιστοποιήσει την σχέση, όπως ο γάμος, η υιοθεσία, η αναγνώριση τέκνων κ.ο.κ.

Σε ό,τι αφορά, από την άλλη πλευρά, την θεώρηση εισόδου μακράς διάρκειας (Εθνική Θεώρηση – Visa D), θα πρέπει να σημειωθεί ότι με αυτήν χορηγείται στον αλλοδαπό από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές το δικαίωμα να εισέρχεται και να διαμένει στην Ελλάδα για διάστημα που υπερβαίνει τις 90 ημέρες και μπορεί να ανέλθει έως και 365 ημέρες, βάσει των αντίστοιχων εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων ή το ενωσιακό δίκαιο για το καθεστώς διαμονής πολιτών τρίτων χωρών. Η εν λόγω θεώρηση εισόδου χορηγείται ομοίως από το Ελληνικό Προξενείο του τόπου νόμιμης διαμονής του υπηκόου της τρίτης χώρας. Οι εθνικές θεωρήσεις εκδίδονται βάσει των αντίστοιχων για την άδεια διαμονής νομοθετικών ρυθμίσεων και η διάρκειά τους συναρτάται, κατά περίπτωση, με εκείνη της προβλεπόμενης διαμονής. Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης εθνικών θεωρήσεων καθορίζονται λεπτομερώς με την Κ.Υ.Α 30825/2014 (ΦΕΚ Β΄ 1529 – δείτε το κείμενό της εδώ).

 

* Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση σε όλο το φάσμα του δικαίου αλλοδαπών (Θεωρήσεις Εισόδου, Άδειες Διαμονής, Απέλαση κ.ο.κ). Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr