Εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, Νομικές Συμβουλές

Το εργασιακό καθεστώς των καθηγητών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών: Πώς ασφαλίζονται και πώς αμείβονται

Δυνάμει του άρθρου 30 του Νόμου 4415/2016, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών για την ασφάλιση των εργαζόμενων καθηγητών. Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 3 του ως άνω νόμου, το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης των καθηγητών στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, κατ’ αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η συμπλήρωση του πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου των 21 διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα (ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα) αντιστοιχεί σε 25 ημέρες ασφάλισης (25 ένσημα).

Η διδακτική ώρα σύμφωνα με αυτόν το νόμο, στα Φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, αντιστοιχεί σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας. Με βάση τη χρονική διάρκεια αυτή υπολογίζεται και η πλήρης απασχόληση, ήτοι οι είκοσι μία (21) ώρες εβδομαδιαίως. Επιπλέον, το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο αντιστοιχεί στα σαράντα πέντε (45) λεπτά διδασκαλίας.

Ανάμεσα στις διδακτικές όμως ώρες, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί το εκ του νόμου προβλεπόμενο διάλειμμα των δεκαπέντε (15) λεπτών. Το διάλειμμα δεν θεωρείται χρόνος απασχόλησης και συνεπώς δεν αμείβεται. Ως εκ τούτου, για τον υπολογισμό του ημερομισθίου, λαμβάνονται υπόψη οι ώρες πραγματικής απασχόλησης, ήτοι οι διδακτικές μόνο ώρες και όχι τυχόν ενδιάμεσα διαλείμματα.

Το νόμιμο ωρομίσθιο των εργαζόμενων καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών, κατόπιν και της μεταβολής του κατώτατου μισθού από 01.04.2024 (Υ.Α. 25058/29.03.2023), διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΩΣ 14.02.2012 ΚΑΙ ΑΠΟ 01.01.2024 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ      ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ      ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ      ΣΥΝΟΛΟ      ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
0 – 3830,000830,009,49
3 – 6830,0083913,0010,43
6 – 9830,00166996,0011,38
9 & ΑΝΩ830,002491.079,0012,38

Για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των καθηγητών στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών οι οποίοι απασχολούνται με μειωμένο ωράριο διδακτικής απασχόλησης την εβδομάδα (δηλαδή λιγότερες από 21 ώρες την εβδομάδα), εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν και για τους λοιπούς απασχολούμενους και για την εξεύρεσή τους συνυπολογίζονται το σύστημα λειτουργίας της επιχείρησης (πενθήμερο ή εξαήμερο), ο τρόπος αμοιβής (με μισθό ή με ημερομίσθιο), οι ημέρες και ώρες απασχόλησης, ο ημερήσιος μισθός (νόμιμος ή καταβαλλόμενος μεγαλύτερος του νομίμου). Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνεται σύγκριση του ημερήσιου μισθού με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Ειδικότερα προκύπτει η παρακάτω περιπτωσιολογία:

1) Αν ο ημερήσιος μισθός είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, τότε αναγνωρίζονται αντίστοιχα:

Μισθωτοί:

– Οι ημέρες της πραγματικής απασχόλησης, εφόσον υπάρχει απασχόληση ορισμένες ημέρες τον μήνα και ο εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίο μισθό.

– 21-22 ημέρες επί πενθήμερης απασχόλησης ή 25 ημέρες επί 6ήμερης απασχόλησης, εφόσον ο εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίο μισθό.

– όσες είναι οι ημέρες της πραγματικής απασχόλησης, εφόσον ο εργαζόμενος αμείβεται με ημερομίσθιο.

2) Αν ο ημερήσιος μισθός είναι μικρότερος από το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης και πάνω από την 1 ειδική ασφ. κλάση, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο), τότε ως ημέρες ασφάλισης αναγνωρίζονται όσες ημέρες προκύψουν από την διαίρεση του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης. Το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει από τη διαίρεση θεωρείται ως πλήρης ημέρα εργασίας, για την οποία ο ασφαλισμένος και ο εργοδότης υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης.

Σημαντικό είναι να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα που αφορούν την υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες αποτελούν το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους απασχόλησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία μισθωτών και με βάση την κείμενη νομοθεσία, κατά την οποία η εργασία που παρέχεται πέραν των χρονικών ορίων εργασίας που καθορίζονται εκάστοτε από την νομοθεσία, νοείται ως υπερωριακή και κατά συνέπεια, οι καθηγητές που απασχολούνται υπερωριακά πέραν των 21 ωρών την εβδομάδα, εφόσον τηρηθούν οι από το νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή της, δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά 40% (3 ώρες ημερησίως και 150 ώρες ετησίως).

Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι εργαζόμενοι καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες κατά 75%.

Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει στον εργαζόμενο άδεια αναψυχής, η οποία συνοδεύεται με την καταβολή ορισμένων χρηματικών παροχών (αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας). Επιπλέον, ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει την άδεια αναψυχής ακόμη και αν δεν τη ζήτησε ο εργαζόμενος, μέσα στο ημερολογιακό έτος για το οποίο αυτή χορηγείται. Στις ημέρες αδείας μπορούν να συμπεριληφθούν μόνο εργάσιμες ημέρες και όχι ημέρες επίσημων αργιών.

Δυνατή είναι και η ομαδική χορήγηση αδειών σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης με παράλληλη διακοπή της λειτουργίας αυτής στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, ορθώς μπορεί να χορηγείται άδεια αναψυχής κατά τις ημέρες μη λειτουργίας του φροντιστηρίου την περίοδο των εορτών. Δεν θεωρούνται όμως ημέρες αδείας οι επίσημες αργίες (π.χ. ημέρα Χριστουγέννων, Κυριακή Πάσχα κλπ.).

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (απολύσεις, οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, διεκδίκηση υπερωριών και πάσης φύσης εργατικών απαιτήσεων, άκυρη απόλυση, παράσταση σε πάσης φύσεως εργατικές διαφορές, καταμέτρηση ενσήμων, υπολογισμός ποσού σύνταξης, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *