Νομικές Συμβουλές

Το νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ένα από τα πολύ συχνά ερωτήματα που δεχόμαστε από πελάτες μας, είτε συνταξιούχους είτε μελλοντικούς συνταξιούχους, αφορά το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για την απασχόληση συνταξιούχ

Σύμφωνα με τον προγενέστερο Ν. 4387/2016 (άρθρο 20), οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κοινωνικής ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία, προβλεπόταν ότι θα έχουν μειωμένες αποδοχές κατά 60% για όσο χρόνο απασχολούνται στις ακαθάριστες αποδοχές της κύριας και της επικουρικής σύνταξής τους. Αυτό άλλαξε με τον Ν. 4670/2020 (άρθρο 27), όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 4690/2020 (άρθρο 78) και προβλέπεται πλέον ότι η παρακράτηση που θα γίνεται θα ανέρχεται στο 30% (αντί του 60% που ίσχυε). Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, διαμορφώνονται οι κάτωθι κατηγορίες συνταξιούχων:

1) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 28/02/2020 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ

Συνταξιούχοι, ανεξάρτητα του έτους συνταξιοδότησης πριν ή μετά την 28/02/2020, εφόσον αναλαμβάνουν εργασία, ή ιδιότητα, ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση μετά την 28/02/2020, έχει εφαρμογή το άρθρο 27 του Ν.4670/2020, δηλαδή έχουν περικοπή της σύνταξης κατά 30%.

2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΑΠΟ 13/05/2016 ΕΩΣ 27/02/2020

Για τους εν λόγω συνταξιούχους έχει εφαρμογή το άρθρο 20 του Ν.4387/2016 όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του με το άρθρο 27 του Ν.4670/2020. Ως εκ τούτου, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι εν λόγω συνταξιούχοι είχαν περικοπή της σύνταξης τους κατά 60%. Σε περίπτωση δε απασχόλησης του συνταξιούχου σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προβλεπόταν πλήρης αναστολή της καταβολής όλων των συντάξεων εξ ιδίου δικαιώματος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Εάν οι ανωτέρω συνταξιούχοι συνεχίζουν να εργάζονται μετά την 28/02/2020, ανεξαρτήτως εάν μεσολάβησε διακοπή της εργασίας, από 01/03/2020 το ακαθάριστο μηνιαίο ποσό της σύνταξης μειώνεται κατά 30% σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4670/28-02-2020.

3) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 13/05/2016 ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 13/05/2016

Συνταξιούχοι οι οποίοι ξεκίνησαν να απασχολούνται πριν τις 13/05/2016 και συνεχίζουν να έχουν υπακτέα στην ασφάλιση απασχόληση ή ιδιότητα μετά την 13/05/2016 εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 του Ν.4387/16, όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του με το Ν.4670/2020. Το καθεστώς αυτό που διέπει τους συγκεκριμένους συνταξιούχους (της μη περικοπής) ισχύει μέχρι την διακοπή της απασχόλησης ή μέχρι 28/02/2022 που είναι το απώτατο χρονικό σημείο, οπότε εντάσσονται όλοι οι συνταξιούχοι στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4387/16, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Ν.4670/2020, εφόσον βεβαίως συνεχίζουν να εργάζονται κατά την 01/03/2022. Εάν όμως διακόψουν την απασχόληση μέχρι 28/02/2022 ευνόητο είναι ότι για όσο χρονικό διάστημα είχαν εργασθεί εμπίπτουν στις προ ισχύουσες διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, αναστέλλεται πλήρως η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεών τους, κύριων ή επικουρικών, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους έως 28.02.2021 και το 62ο από 01.03.2022 και εφεξής. Συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα για την οποία είτε λαμβάνουν αμοιβές που δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές ή λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους, δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω ρυθμίσεις.

Κατά τον χρόνο απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται, ανάλογα με την απασχόληση, οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Ο απασχολούμενος συνταξιούχος υποχρεούται στην καταβολή εισφοράς ασθένειας, ενώ εξακολουθεί να πραγματοποιείται και η σχετική παρακράτηση από την σύνταξή του. Οι εισφορές που καταβάλλονται κατά την περίοδο της απασχόλησης του συνταξιούχου χρησιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 & 28 του Ν. 4387/2016.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνταξιούχοι υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να το δηλώσουν στους ασφαλιστικούς τους οργανισμούς. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος 12 μηνιαίων συντάξεων.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (απολύσεις, οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, διεκδίκηση υπερωριών και πάσης φύσης εργατικών απαιτήσεων, καταμέτρηση ενσήμων, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

 

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr