Δίκαιο αλλοδαπών, Νομικές Συμβουλές

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για απασχόληση «υψηλής ειδίκευσης» (Μπλε Κάρτα της ΕΕ): Ποιοι την δικαιούνται και με ποια διαδικασία εκδίδεται

Η ανάγκη προσέλκυσης υψηλά εξειδικευμένου προσωπικού ήταν αυτή που οδήγησε στην θέσπιση ειδικής άδειας διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών «υψηλής ειδίκευσης», αποσκοπώντας στην ενίσχυση της καινοτόμου οικονομίας και την στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης. Μέχρι τις 31.03.2024, τα σχετικά ζητήματα ρυθμίζονται με τον Ν. 4251/2014, ενώ από 01.04.2024, τίθεται σε ισχύ ο νέος Μεταναστευτικός Κώδικας (Ν. 5038/2023), ο οποίος εισάγει σημαντικές καινοτομίες στην συγκεκριμένη κατηγορία άδειας διαμονής.

Για να λάβει κάποιος πολίτης τρίτης χώρας την «Μπλε κάρτα της ΕΕ», ήτοι για να θεωρηθεί εργαζόμενος υψηλής ειδίκευσης και να του επιτραπεί η διαμονή και εργασία στην Ελλάδα, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α) Να προσκομίζει έγκυρη σύμβαση εργασίας που αφορά σε απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει ότι ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός του, όπως απορρέει από τον μηνιαίο ή ετήσιο μισθό που προσδιορίζεται στην ανωτέρω σύμβαση, δεν υπολείπεται του εθνικού κατώτατου ορίου μισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. Το κατώτατο όριο μισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης του προηγούμενου εδαφίου ισούται με το ένα κόμμα έξι (1,6) του ύψους του μέσου ακαθάριστού ετησίου μισθού στην Ελλάδα. Σήμερα, το ελάχιστο ποσό που πρέπει να λαμβάνει ένας εργαζόμενος υψηλής ειδίκευσης για να μπορέσει να λάβει την Μπλε Κάρτα είναι 31.918,83€ κατ’ ελάχιστον.

β) Εάν πρόκειται για μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, να προσκομίζει έγγραφα που πιστοποιούν τα συναφή υψηλά επαγγελματικά προσόντα αναφορικά με την εργασία που πρέπει να εκτελέσει. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να προσκομίζονται τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικοί με το επάγγελμα και την εξειδίκευση που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας, επίσημα επικυρωμένοι και μεταφρασμένοι ή αποδεικτικά πενταετούς επαγγελματικής εμπειρίας επιπέδου ανάλογου προς τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και     σχετικής με την απασχόληση που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας.     Η πενταετής επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις απασχόλησης προηγούμενων εργοδοτών, στις οποίες περιγράφεται η θέση απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης και το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε.

γ) Εάν πρόκειται για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, πρέπει να προσκομίζει έγγραφα που πιστοποιούν ότι πληροί τις προϋποθέσεις του π.δ. 38/2010 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, για την άσκηση του επαγγέλματος που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας.

δ) Να προσκομίζει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο (διαβατήριο) και εθνική θεώρηση εισόδου για τον σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης.

ε) Να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ασφάλισης ασθενείας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς, όσον αφορά τις περιόδους κατά τις οποίες δεν του παρέχονται, λόγω της σύμβασης εργασίας του ή σε συνδυασμό με αυτήν, ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη ή αντίστοιχο δικαίωμα σε επιδόματα.

στ) Να μην συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

ζ) Να παρέχει τη διεύθυνση διαμονής του στη χώρα, εφόσον τη γνωρίζει και τη μόνιμη διεύθυνσή του το αργότερο κατά τον χρόνο έκδοσης της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ».

Σημειώνεται ότι ο αριθμός απασχολούμενων ως εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης είναι συγκεκριμένος ανά περιφέρεια εντός της Ελλάδας και καθορίζεται δυνάμει σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Απαραίτητη προϋπόθεση, επομένως, για την υποβολή της σχετικής αίτησης είναι και το να μην έχουν εξαντληθεί οι σχετικές προβλεπόμενες θέσεις εργασίας.

Για να γίνει δεκτός κάποιος πολίτης τρίτης χώρας ως εργαζόμενος «Υψηλής Ειδίκευσης» και να λάβει συνακόλουθα την «Μπλε Κάρτα της ΕΕ», θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον εργοδότη για την έγκριση έκδοσης εθνικής θεώρησης εισόδου. Ωστόσο, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εισάγει ο Ν. 5038/2023, δεν είναι απαραίτητο να προηγηθεί η υποβολή αίτησης από τον εργοδότη και η συνακόλουθη έκδοση εθνικής θεώρησης εισόδου, αλλά σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας βρίσκεται ΄ήδη στην Ελλάδα είτε με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου (τουριστική Visa) είτε με καθεστώς απαλλαγής θεώρησης, μπορεί απευθείας να αιτηθεί την χορήγηση άδειας διαμονής για εργασία υψηλής ειδίκευσης για «Μπλε Κάρτα της ΕΕ», εφόσον προσκομίσει σχετική σύμβαση εργασίας. Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του επιτρεπόμενου διαστήματος διαμονής. Αυτή είναι και η βασική καινοτομία του νέου νόμου σε σχέση με το καθεστώς που ίσχυε στο πλαίσιο του Ν. 4251/2014, οπότε και ήταν απολύτως απαραίτητη η απόκτηση εθνικής θεώρησης εισόδου κατόπιν της υποβολής σχετικής αίτησης από τον εργοδότη.

Η ισχύς της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» είναι διετούς διάρκειας. Εάν η σύμβαση εργασίας καλύπτει περίοδο μικρότερη από την προαναφερόμενη, η «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» ισχύει τουλάχιστον για τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, προσαυξημένη κατά τρεις (3) μήνες, αλλά όχι για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Οι κάτοχοι της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» έχουν πρόσβαση σε απασχόληση υψηλής ειδίκευσης στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δώδεκα (12) μηνών νόμιμης απασχόλησής τους ως κατόχων «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» έχουν την υποχρέωση να κοινοποιούν στη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου την αλλαγή εργοδότη ή άλλη αλλαγή που μπορεί να επηρεάζει την εκπλήρωση των κριτηρίων εισδοχής. Το δικαίωμα του κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» να αλλάξει απασχόληση αναστέλλεται για τριάντα (30) ημέρες, ενόσω η υπηρεσία του πρώτου εδαφίου ελέγχει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εισδοχής. Η υπηρεσία του πρώτου εδαφίου δύναται να αντιταχθεί στην αλλαγή απασχόλησης, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Ν. 5078/2023, εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών. Μετά τη λήξη της περιόδου των δώδεκα (12) μηνών, ο πολίτης τρίτης χώρας κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» υποχρεούται να κοινοποιεί στη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μόνο την αλλαγή εργοδότη ή άλλη αλλαγή που επηρεάζει την εκπλήρωση των κριτηρίων εισδοχής του άρθρου 31. Η εκπλήρωση των εν λόγω κριτηρίων δεν αναστέλλει το δικαίωμα του κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» να αναλαμβάνει και να ασκεί νέα απασχόληση.

Ο εργαζόμενος υψηλής ειδίκευσης μπορεί να συνοδεύεται από τα μέλη της οικογένειάς του, στα οποία μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διαδικασία.

 
*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών και αδειών διαμονής (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, μετακλήσεις, νομιμοποίηση παράνομων αλλοδαπών, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

 Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *