Νομικές Συμβουλές

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19 Ν. 4251/2014): Τι αλλάζει μετά τον Νόμο 4540/2018

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19 Ν. 4251/2014) χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε) οι οποίοι διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα, αποσκοπώντας να τους περιάγει σε καθεστώς νομιμότητας, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Με τον πρόσφατο Νόμο 4540/2018, μεταβάλλονται σημαντικά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους και εισάγεται πλέον ενοποιημένη διαδικασία, ανεξάρτητα από το εάν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός έχει εισέλθει στην Ελλάδα νόμιμα (με θεώρηση εισόδου – βίζα ή σφραγίδα εισόδου) ή παράνομα και ανεξάρτητα από το εάν κατείχε στο παρελθόν ισχυρή άδεια διαμονής ή όχι.

Ειδικότερα, με τον νέο νόμο, καταργείται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε αλλοδαπούς που είχαν εισέλθει νόμιμα στην Ελλάδα (με θεώρηση εισόδου) μετά από τρία έτη διαμονής τους στην Ελλάδα, ενώ επίσης καταργείται και η απλουστευμένη σχετικά διαδικασία που ίσχυε για όσους κατείχαν ισχυρό τίτλο κατά την τελευταία δεκαετία.

Με τον νέο νόμο, ορίζεται πλέον ότι αίτηµα χορήγησης άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους έχει δικαίωµα να καταθέσει ο πολίτης τρίτης χώρας, εφόσον αποδεικνύει µε δηµόσια έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγµατικό γεγονός της διαµονής του στη χώρα για επτά (7) τουλάχιστον συνεχή έτη, πριν την υποβολή αίτησης ή είναι γονέας ανήλικου ηµεδαπού και προσκοµίζει στοιχεία που τεκµηριώνουν τη γονική σχέση µε το/τα τέκνο/α. Οι αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος συνίστανται αφενός στο ότι η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους χορηγείται σε πολίτες που διαμένουν μόνιμα και συνεχώς στην Ελλάδα για τουλάχιστον επτά (7) συνεχή έτη, χωρίς να ενδιαφέρει ο τρόπος εισόδου τους ή το εάν κατείχαν στο παρελθόν άλλη άδεια διαμονής και χωρίς (το σημαντικότερο) να εξετάζεται πλέον αν έχουν δεσμούς με την Ελλάδα και αφετέρου σε γονείς ανηλίκου ημεδαπού, κατηγορία πολιτών που μέχρι πρότινος μπορούσε να λάβει άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 20Α Ν. 4251/2014) με κατάθεση αίτησης στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Έτσι, στην νέα διάταξη εμπίπτουν πλέον:

Α) πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα για τουλάχιστον επτά (7) συνεχή έτη και μπορούν να αποδείξουν την συνεχή επταετή διαμονή τους με δημόσια έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, χωρίς να απαιτείται να αποδείξουν δεσμούς με την Ελλάδα και

Β) γονείς ανηλίκων ημεδαπών που μπορούν να τεκμηριώσουν εγγράφως την γονική σχέση.

Η άδεια που χορηγείται στις ανωτέρω κατηγορίες αλλοδαπών έχει διάρκεια τρία (3) έτη και μπορεί να ανανεώνεται μόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους που προβλέπονται στον Μεταναστευτικό Κώδικα (Ν. 4251/2014). Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι: α) η κατοχή διαβατηρίου, με εξαίρεση του πολίτες τρίτων χωρών αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού έγγράφου θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, β) η καταβολή παραβόλου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, γ) η μη συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων που τον καθιστούν επικίνδυνο για την δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Συμπερασματικά, στα θετικά του νέου νόμου θα πρέπει να συμπεριλάβει κανείς την κατάργηση της προϋπόθεσης της ύπαρξης δεσμών με την χώρα, η οποία στην πράξη οδηγούσε σε πλείστες απορρίψεις αιτήσεων αλλοδαπών, ενώ από την άλλη πλευρά στα αρνητικά του νέου νόμου θα πρέπει να συμπεριληφθεί η κατάργηση της δυνατότητας χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες που εισήλθαν νόμιμα στην Ελλάδα μετά από τρία (3) έτη διαμονής τους (πλέον και αυτοί που εισήλθαν νόμιμα θα πρέπει να συμπληρώσουν 7 έτη για να νομιμοποιηθούν).

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr