Δίκαιο αλλοδαπών, Νομικές Συμβουλές

Χορήγηση νέου τύπου άδειας διαμονής για εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών: Εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος και αναμένεται η έναρξη των αιτήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Με το άρθρο 193 του Ν. 5078/2023 (ΦΕΚ Α΄211/20.12.2023), εισάγεται ένας νέος τύπος άδειας διαμονής στην Ελλάδα για πολίτες τρίτων χωρών για εργασία. Πιο συγκεκριμένα, η νέα διάταξη αφορά αλλοδαπούς διαμένοντες παράνομα στην Ελλάδα έως και την 30η Νοεμβρίου 2023, οι οποίοι συνεχίζουν να διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία (3) συνεχή έτη παραμονής στην Ελλάδα πριν από την υποβολή της αίτησης.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου σε πολίτες τρίτων χωρών που: α) διαθέτουν δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα για την απασχόλησή τους με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου, β) διέμεναν στην Ελλάδα έως και την 30η Νοεμβρίου 2023 χωρίς άδεια διαμονής, γ) συνεχίζουν να διαμένουν στην Ελλάδα και δ) συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία (3) έτη παραμονής στην Ελλάδα πριν από την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας.

Με την υπ’ αριθ. 24621/22.01.2024 εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διευκρινίζονται σημαντικά σημεία για την εφαρμογή της νέας διάταξης νόμου, με σκοπό να ξεκινήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα η κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά σημεία που διευκρινίζει η εγκύκλιος είναι τα εξής:

– Ο νέος νόμος αφορά ενδεικτικά (και όχι εξαντλητικά) τις κάτωθι κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών:

α) πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι είχαν εισέλθει νομίμως στην Ελλάδα και έλαβαν άδεια παραμονής, αλλά σε κάποια χρονική στιγμή απώλεσαν τη νομιμότητα διαμονής τους και συνεχίζουν να διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα,

β) πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι είχαν εισέλθει νομίμως στην Ελλάδα, αλλά μετά την λήξη της (εθνικής ή ομοιόμορφης) θεώρησης εισόδου (visa), παρέμειναν και συνεχίζουν να διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα,

γ) πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια χωρίς να έχουν ακολουθήσει τις νόμιμες διατυπώσεις, αλλά παρέμειναν και συνεχίζουν να διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα,

δ) πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι όντες παράνομοι στην Ελλάδα, είχαν νομιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4251/2014 (άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους), αλλά δεν κατέστη δυνατή η ανανέωση της άδειας διαμονής τους,

ε) πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής έχει απορριφθεί, έχουν ασκήσει ένδικα μέσα και έχουν λάβει ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής η οποία είτε έχει λήξει είτε είναι σε ισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι ο πολίτης τρίτης χώρας κατά τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος παραιτείται από την ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, καθώς επίσης και από τα ένδικα μέσα,

στ) πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας και έχουν λάβει απόρριψη σε πρώτο ή/και σε δεύτερο βαθμό και

ζ) πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και αυτό εκκρεμεί είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει συμπληρωματικά αντίγραφο παραίτησης του αιτήματος για τη διεθνή προστασία.

– Αίτημα για χορήγηση άδειας διαμονής για εργασία με βάση τον νέο νόμο μπορούν να υποβάλουν όλοι οι πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι κατά τη στιγμή της υποβολής του αιτήματος βρίσκονται στην χώρα χωρίς νόμιμο τίτλο διαμονής και συμπληρώνουν αποδεδειγμένα τρία έτη συνεχούς διαμονής στην Ελλάδα πριν την υποβολή του αιτήματος.

– Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των πολιτών τρίτων χωρών στον νέο νόμο δύνανται να υποβάλλονται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο τελευταίος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (και όχι απλή εξουσιοδότηση με θεώρηση από τα ΚΕΠ).

– Η αίτηση για την χορήγηση της άδειας διαμονής υποβάλλεται στην υπηρεσία μίας στάσης στα γεωγραφικά όρια της οποίας θα παρέχεται η εργασία από πλευράς του πολίτη τρίτης χώρας.

– Κατά την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφα στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται ότι συμπληρώνει τουλάχιστον τρία (3) έτη συνεχούς παραμονής στην Ελλάδα πριν από την υποβολή της αίτησης. Τα έγγραφα που υποβάλλει ο αιτών πρέπει να συνιστούν έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, όπως αυτά καθορίζονται (ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά) στην με αριθμό 18951/22.06.2018 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά με τον καθορισμό των εγγράφων βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν στην επταετή συνεχή διαμονή στη χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

– Ο αιτών κατά την υποβολή του αιτήματος για την χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με τα ανωτέρω λαμβάνει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει αποδεικτικό υποβολής του αιτήματος αδειοδότησης. Εντός περιόδου σαράντα (40) ημερών από την υποβολή του αιτήματος, η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει την πληρότητα του φακέλου και σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, εκδίδει τη βεβαίωση του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 4251/2014. Ο πολίτης τρίτης χώρας αφού λάβει την εν λόγω βεβαίωση, θεωρείται προσωρινά νόμιμα διαμένων στην χώρα και έχει το δικαίωμα να ξεκινήσει να εργάζεται στον εργοδότη που έχει υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση με την σχέση εργασίας που αναφέρεται σε αυτήν. Παράλληλα, η αρμόδια υπηρεσία με την έκδοση της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης εκδίδει και σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών οφείλει ο αιτών να υποβάλει τα στοιχεία περί έναρξης της απασχόλησής του.

– Στην περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση άδειας διαμονής του άρθρου 193 και έχει την ιδιότητα του αιτούντος ασύλου, αυτός οφείλει, μετά τη λήψη της βεβαίωσης του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 4251/2014, να υποβάλει ηλεκτρονικά αντίγραφο του πρακτικού παραίτησης του αιτήματος για διεθνή προστασία και β) ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ.

– Στη συνέχεια της διαδικασίας, ο αιτών πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήψη της βεβαίωσης κατάθεσης, να υποβάλει ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποδεικτικά στοιχεία έναρξης της απασχόλησής του από τον εργοδότη, ο οποίος υπέβαλε την σχετική υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που ο αιτών λάβει απορριπτική απόφαση λόγω μη έναρξης της απασχόλησής του στον εργοδότη που έχει υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση, έχει τη δυνατότητα να επανέλθει με αίτηση θεραπείας εφόσον θα απασχοληθεί στον ίδιο εργοδότη και υποβάλει τα ελλείποντα δικαιολογητικά είτε να επανέλθει με νέο αίτημά του, εφόσον έχει νέο υποψήφιο εργοδότη και πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του άρθρου 193.

– Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είχε υποβάλει μετά την 1η Απριλίου 2023 αίτημα για τη χορήγηση άδειας διαμονής και το αίτημά του απορρίπτεται διότι «χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή διαπράχθηκε με οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 5038/2023, δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 193, δεδομένου ότι ισχύει ο πενταετής (5) περιορισμός για την υποβολή εκ νέου αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής.

– Το άρθρο 193 παρέχει τη δυνατότητα τακτοποίησης του καθεστώτος διαμονής, εκτός του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, και των μελών της οικογένειάς του, εφόσον αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα πριν από τις 30 Νοεμβρίου του 2023. Σημειώνεται ότι η εν λόγω διάταξη προϋποθέτει την ύπαρξη τέκνου στην Ελλάδα, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση άδειας διαμονής και στο/στη σύζυγο, ενώ η αίτηση των μελών της οικογένειας μπορεί να υποβληθεί εφόσον εκδοθεί η άδεια του συντηρούντος και όχι ενόσω το αίτημά του εκκρεμεί. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέκνο στην Ελλάδα πριν από την 30η Νοεμβρίου 2023, η αδειοδότηση του/της συζύγου είναι δυνατή μόνο εφόσον συντρέχουν αυτοτελώς στο πρόσωπό του/της το σύνολο των προϋποθέσεων του άρθρου 193 παρ. 2.

Στην περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας είχε λάβει κατά το παρελθόν άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, αλλά κάποια στιγμή εξέπεσε της νομιμότητας, έχει εκ νέου τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 193, προσκομίζοντας το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, χωρίς να ισχύει ο περιορισμός της άπαξ χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

Σε περίπτωση που θέλετε να λάβετε άδεια διαμονής με βάση τον νέο νόμο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών και αδειών διαμονής (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, μετακλήσεις, νομιμοποίηση παράνομων αλλοδαπών, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

 Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

4 thoughts on “Χορήγηση νέου τύπου άδειας διαμονής για εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών: Εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος και αναμένεται η έναρξη των αιτήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα

 1. Ο/Η Πασχάλης χαριζανης ,57021 λέει:

  Πώς μπορεί να πάρει άδεια εργασίας σε μίνι μάρκετ για την θερινή περίοδο πολίτης από την την Σερβία.

  1. Ο/Η D.siopi λέει:

   Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να υπαχθεί στον νέο νόμο, θα πρέπει να δείτε τις διαδικασίες μετάκλησης για εξαρτημένη ή εποχική εργασία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, ώστε να εξετάσουμε περαιτέρω τις εναλλακτικές που υπάρχουν.

 2. Ο/Η ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΗ λέει:

  Καλημερα ο συντροφος μου εχει 7 χρονια ελλαδα ειναι απο πακισταν με το διαβατηριο και που δεν εχει φυγει απο ελλαδα τα 7 χρονια μπορει να παρει αδεια παραμονης οταν εχει και βεβαιωση απο εργοδοτη οτι θα τον απασχολη??

  1. Ο/Η D.siopi λέει:

   Καλησπέρα σας. Μπορεί να λάβει άδεια παραμονής με τα δεδομένα που μας δίνετε. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας είτε τηλεφωνικά στο 2313079293 είτε με email στο info@siopi-law.gr για να εξετάσουμε περαιτέρω τις λεπτομέρειες της υπόθεσής του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *