Νομικές Συμβουλές

Έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλόμενους μισθούς

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία του μισθού και των εργαζομένων κρίνεται η πρόσφατη νομοθετική τροποποίηση που επέφερε ο Νόμος 4488/2017 στα άρθρα 623 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθιερώνοντας ρητά την δυνατότητα να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλόμενους μισθούς.

Ειδικότερα, δυνάμει του ως άνω νόμου, προστέθηκε στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το άρθρο 636Α, το οποίο ορίζει ότι: «1. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 623 έως 636 µπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωµής οφειλόµενου µισθού, εφόσον η σύναψη της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας και το ύψος του µισθού αποδεικνύονται µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή µε απόφαση ασφαλιστικών µέτρων, η οποία εκδόθηκε µετά από οµολογία ή αποδοχή της αίτησης από τον οφειλέτη και εφόσον έχει επιδοθεί έγγραφη όχληση µε δικαστικό επιµελητή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Η εργασία που αντιστοιχεί στο µισθό για τον οποίο ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωµής τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί. 2. Η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωµής υποβάλλεται και στον κατά τόπο αρµόδιο δικαστή της παραγράφου 1 του άρθρου 621. 3. Η συζήτηση της ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής, που εκδόθηκε για απαιτήσεις της παραγράφου 1, προσδιορίζεται κατά προτεραιότητα στην συντοµότερη διαθέσιµη δικάσιµο και πάντως όχι πέραν των τριών (3) µηνών από την κατάθεσή της. Αν αναβληθεί η συζήτηση, αυτή προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες. 4. Τυχόν ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για τις διαφορές του άρθρου 614 αριθµ. 3 σχετικά µε την καταβολή δικαστικού ενσήµου, τέλους απογράφου, παραβόλου και κάθε άλλου τέλους ή φόρου ισχύουν ανάλογα και για τη διαταγή πληρωµής του παρόντος άρθρου, την ανακοπή που ασκείται κατ’ αυτής, καθώς και για τα ένδικα µέσα και βοηθήµατα που ασκούνται κατά της απόφασης επί της ανακοπής».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου 4488/2017, «με την προτεινόµενη ρύθµιση αποσαφηνίζεται το καθεστώς για την έκδοση διαταγής πληρωµής οφειλόµενου µισθού. Ως µισθός νοείται, αυτονόητα, κάθε είδους µισθολογική παροχή σε χρήµα, όπως είναι κατεξοχήν τα επιδόµατα εορτών και αδείας, οι αποδοχές αδείας, η αµοιβή για υπερεργασία ή υπερωρία κ.ο.κ.. Με το νέο αυτό άρθρο προβλέπεται ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται, εάν η σύναψη της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας και το ύψος του µισθού αποδεικνύονται µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή µε απόφαση ασφαλιστικών µέτρων η οποία εκδόθηκε µετά από οµολογία ή αποδοχή της αίτησης από τον οφειλέτη. Ως τέτοια έγγραφα νοούνται, µεταξύ άλλων, και το εκτυπωµένο απόσπασµα από τον ατοµικό λογαριασµό του εργαζοµένου που τηρείται στο πληροφοριακό σύστηµα δηµόσιων αρχών, όπως το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων ή οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, βάσει των στοιχείων που υποβάλλει ο οφειλέτης εργοδότης ή η ίδια η δηµόσια αρχή. Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις, τεκµαίρεται ότι η οφειλόµενη µε βάση τα ως άνω έγγραφα εργασία, που αντιστοιχεί στον µισθό για τον οποίο ζητείται η έκδοση της διαταγής πληρωµής, έχει παρασχεθεί. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται αποδεικτικά ο αιτών εργαζόµενος ειδικά για το εξαιρετικά δυσαπόδεικτο (µε έγγραφα) γεγονός της παροχής της οφειλόµενης εργασίας του κατά το συγκεκριµένο διάστηµα για το οποίο ζητά την έκδοση της διαταγής πληρωµής. Περαιτέρω, ορίζεται ρητά ότι αρµόδιος για την έκδοση της διαταγής πληρωµής οφειλόµενου µισθού είναι και ο ειρηνοδίκης ή ο δικαστής του µονοµελούς πρωτοδικείου του τόπου όπου ο εργαζόµενος παρέχει ή παρείχε την εργασία του, κατά τα προβλεπόµενα στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 621 του ΚΠολΔ. Έτσι, εξασφαλίζεται ρητά η οµοιοµορφία ως προς την κατανοµή της κατά τόπο αρµοδιότητας για το σύνολο των εργατικών διαφορών, ανεξαρτήτως του µέσου ικανοποίησης των δικαιωµάτων του που επιλέγει ο εργαζόµενος. Ακόµη, προκειµένου να επιτυγχάνεται η ταχεία εκκαθάριση τυχόν αµφισβητήσεων, δεδοµένου του έντονα κοινωνικού χαρακτήρα των µισθολογικών απαιτήσεων, προβλέπεται ο σύντοµος και κατά προτεραιότητα προσδιορισµός της συζήτησης της ανακοπής. Τέλος, διευκρινιστικά και προς άρση τυχόν αµφιβολιών, ορίζεται ότι τόσο η αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωµής επί µισθολογικών απαιτήσεων όσο και η δίκη της ανακοπής που ασκείται κατά τέτοιας διαταγής πληρωµής θα υπόκεινται αναλόγως στις ίδιες ρυθµίσεις που ισχύουν ήδη για την διαδικασία των εργατικών διαφορών, ιδίως σε αναφορά προς την απαλλαγή ή ελάφρυνση από τα κάθε είδους έξοδα, τέλη ή εισφορές».

Με την νέα ρύθμιση, επομένως, παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζομένους να διεκδικήσουν τους οφειλόμενους σε αυτούς μισθούς, υποβάλλοντας αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιδώσουν προς τον εργοδότη έγγραφη όχληση, δηλαδή εξώδικο, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης και υπό τον όρο ότι η σύναψη της σύμβασης εργασίας και το ύψος του μισθού αποδεικνύονται με έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο. Πρόκειται για ρύθμιση ιδιαιτέρως σημαντική, αφού η διαταγή πληρωμής συνιστά εκτελεστό τίτλο που εκδίδεται εντός πολύ σύντομων χρονικών πλαισίων, ακόμη και εντός ολίγων ημερών, παρέχοντας την δυνατότητα στον εργαζόμενο να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του εργοδότη. Δυνάμει μάλιστα του άρθρου 724 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα βάσει της διαταγής πληρωμής κατά του εργοδότη του, να εγγράψει προσημείωση υποθήκης στην ακίνητη περιουσία του, καθώς και να επιβάλει συντηρητική κατάσχεση σε κάθε περιουσιακό του στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών του λογαριασμών και καταθέσεων.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις εργατικής φύσεως (άκυρη απόλυση, διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών, υπερωριών κ.ο.κ, παρενόχληση στον εργασιακό χώρο, μονομερής βλαπτική μεταβολή κ.α). Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr