Δίκαιο αλλοδαπών, Εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, Νομικές Συμβουλές

Απασχόληση αλλοδαπού πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα: Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ο Κώδικας Μετανάστευσης στο άρθρο 23 ορίζει τις προϋποθέσεις για την απασχόληση κάποιου πολίτη τρίτης χώρας σε εργοδότη στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο γενικός κανόνας που εισάγεται είναι ότι δεν επιτρέπονται η πρόσληψη και η απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Έτσι, για να εργαστεί κάποιος πολίτης τρίτης χώρας σε Έλληνα εργοδότη, θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας διαμονής σε ισχύ, η οποία μάλιστα του παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Εξαίρεση εισάγεται μόνο σε περίπτωση που η κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, οπότε και η ισχύς της σύμβασης τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της χορήγησης αντίστοιχης άδειας.

Στους εργοδότες που παραβιάζουν τα ανωτέρω, επιβάλλονται κυρώσεις. Εάν οι παραβάσεις αυτές διαπιστώνονται από την Επιθεώρηση Εργασίας, το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου οργάνου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας ή του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας, ενώ εάν οι συγκεκριμένες παραβάσεις διαπιστώνονται από τις υπηρεσίες ελέγχου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή κοινοποιούνται σε αυτές από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως η Ελληνική Αστυνομία, τότε το χρηματικό πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο νόμος ορίζει περαιτέρω ότι όταν η παραβίαση των τιθέμενων διατάξεων γίνεται με σκοπό την προαγωγή πολιτών τρίτων χωρών σε πορνεία, εκτός των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο εργοδότης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Αν το θύμα είναι ανήλικο, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ τιμωρείται ο υπαίτιος αν το έγκλημα τελέσθηκε: α. εναντίον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε (15) ετών, β. με απατηλά μέσα, γ. από τον ανιόντα συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή από θετό γονέα, σύζυγο, επίτροπο ή από άλλον στον οποίο έχουν εμπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή, δ. από υπάλληλο ο οποίος, κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητα του αυτή, διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη. Τα παραπάνω αδικήματα θεωρούνται σε κάθε περίπτωση αυτόφωρα. Η έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης γνωστοποιείται, με μέριμνα της αρμόδιας εισαγγελίας, στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοσή της. Ο τελευταίος υποχρεούται, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση της απόφασης, να αφαιρέσει την άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή της επιχείρησης όπου τελέσθηκε το αδίκημα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, μπορεί δε, συνεκτιμώντας και τις εν γένει περιστάσεις, να προβεί στην οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

Περαιτέρω, το άρθρο 23 του Ν. 5038/2023 περιέχει ειδικές διατάξεις που αφορούν την απασχόληση των εποχιακών και των μετακαλούμενων πολιτών τρίτων χωρών. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι εργοδότες οφείλουν να ενημερώνουν τις υπηρεσίες των οικείων αποκεντρωμένων διοικήσεων για οποιαδήποτε αλλαγή του καταλύματος του εποχιακού εργαζόμενου. Εάν κατά τη διάρκεια ελέγχων διαπιστωθεί ότι δεν έχει παρασχεθεί κατάλυμα κατάλληλο για διαμονή ή ότι το κατάλυμα που έχει παρασχεθεί δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, αφενός επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, αφετέρου ο εργοδότης αποκλείεται από τη δυνατότητα μετάκλησης εποχιακά εργαζόμενου για τα επόμενα πέντε (5) έτη.

Προβλέπεται επιπλέον ότι εργοδότες, οι οποίοι μετακαλούν πολίτες τρίτων χωρών ως εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ως εποχικούς εργαζομένους, οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την υπηρεσία μίας στάσης που εξέδωσε την έγκριση μετάκλησης στις περιπτώσεις μη προσέλευσης στον εργοδότη για παροχή εργασίας, μετά από την είσοδό τους στη χώρα, ή αποχώρησης από τον εργοδότη που έχει πραγματοποιήσει τη διαδικασία μετάκλησης, πριν από τη λήξη της σύμβασης εργασίας, με την επιφύλαξη των ειδικότερων περιπτώσεων στις οποίες παρέχεται δυνατότητα αλλαγής εργοδότη. Η υπηρεσία μίας στάσης, αφότου λάβει γνώση της παραβίασης μετά από ενημέρωση του εργοδότη ή μετά από τη λήψη σχετικών πληροφοριών από άλλη πηγή, ανακαλεί άμεσα την απόφαση έγκρισης μετάκλησης, ενημερώνει την αρμόδια ελληνική προξενική Αρχή για την ανάκληση της εθνικής θεώρησης εισόδου και ανακαλεί την τυχόν χορηγηθείσα άδεια διαμονής. Σε εργοδότη που παραβαίνει τις εν λόγω υποχρεώσεις του, επιβάλλεται με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ ανά μετακληθέντα. Σε περίπτωση υποτροπής, πέραν του ανωτέρω χρηματικού προστίμου, δεν επιτρέπεται η έγκριση νέας μετάκλησης από τον ίδιο εργοδότη για χρονικό διάστημα διάρκειας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαπίστωσης της νέας παραβίασης.

Εργοδότες, οι οποίοι έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις τους έναντι των μετακαλούμενων πολιτών τρίτων χωρών κατά τη διάρκεια προηγούμενης μετάκλησης για εποχιακούς εργαζόμενους, δεν μπορούν να υποβάλουν νέο αίτημα για μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας, πριν την πάροδο χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών από την ημερομηνία διαπίστωσης της αρχικής παραβίασης. Αν ο εργοδότης έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του κατά τα ανωτέρω, η αρμόδια υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης ανακαλεί τη σχετική πράξη έγκρισης και ενημερώνει άμεσα την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή για τις ενέργειές της.

Τέλος, ορίζεται ότι εργοδότης οφείλει να διατηρεί τη σύμβαση εργασίας που υπογράφει με τον πολίτη τρίτης χώρας στο πλαίσιο διαδικασίας μετάκλησης, υπογεγραμμένη από τον ίδιο και τον εργαζόμενο για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της και όταν διενεργείται έλεγχος να την επιδεικνύει στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών και αδειών διαμονής (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, μετακλήσεις, νομιμοποίηση παράνομων αλλοδαπών, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

 Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *