Δίκαιο αλλοδαπών, Μη κατηγοριοποιημένο, Νομικές Συμβουλές

Εθνική θεώρηση εισόδου (Visa) και άδεια διαμονής για ψηφιακούς νομάδες (Digital Nomads): Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει του νέου Μεταναστευτικού Κώδικα

Στις 20.03.2024 εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 95391/20-03-2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εξωτερικού και Μετανάστευσης και Ασύλου, με την οποία καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε επιμέρους κατηγορία εθνικής θεώρησης ή άδειας διαμονής, σύμφωνα με τον νέο Μεταναστευτικό Κώδικα (Ν. 5038/2023), ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 01.04.2024.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την εν λόγω υπουργική απόφαση, για την υποβολή αίτησης για έκδοση θεώρησης εισόδου (Visa), καθώς και για την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής για ψηφιακούς νομάδες, απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Ι. Εθνική θεώρηση εισόδου (Visa) για ψηφιακούς νομάδες

α) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι προτίθεται να διαμείνει στη χώρα με την εθνική θεώρηση εισόδου για παροχή εξ αποστάσεως εργασία και ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Ελλάδα.

β) Στοιχεία αναφορικά με την επωνυμία, την έδρα, το πεδίο δραστηριότητας, τον εταιρικό σκοπό και την ενεργή και ενεστώσα λειτουργία της επιχείρησης, η οποία ευρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας, στην οποία απασχολείται ο αιτών. Τα στοιχεία αφορούν ιδίως εγγραφή σε υπηρεσία αντίστοιχη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην χώρα που εδρεύει η επιχείρηση, στοιχεία από την ιστοσελίδα της επιχείρησης ή άλλες δημόσιες πηγές.

γ) Ενεργή σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγκατεστημένο εκτός της ελληνικής επικράτειας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης εθνικής θεώρησης και στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση και η δυνατότητά του να παρέχει την εργασία του με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), εκτός Ελλάδας.-Εάν ο αιτών είναι ελεύθερος επαγγελματίας, απαιτούνται παραπάνω από μία (1) συμβάσεις εργασίας ή έργου.

δ) Αν ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, στοιχεία για την ιδιότητά του στην επιχείρηση, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης, η οποία ευρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Τα στοιχεία αφορούν ιδίως εγγραφή σε υπηρεσία αντίστοιχη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην χώρα που εδρεύει η επιχείρηση, στοιχεία από την ιστοσελίδα της επιχείρησης ή άλλες δημόσιες πηγές.

ε) Στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι διαθέτει επαρκείς πόρους κατά το άρθρο 68, παρ. 2, στοιχείο ε’, σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στις τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ, μηνιαίως, εξετάζεται, είτε σε μηνιαία βάση, είτε σε ετήσια βάση, μεσοσταθμικά, και αποδεικνύεται από στοιχεία, ιδίως:

i. Από σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή

ii. από τραπεζικό λογαριασμό, επαγγελματικό ή προσωπικό, εάν είναι αυτοαπασχολούμενος, σε κάθε άλλη περίπτωση.

Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες, το ανωτέρω ποσό αναφέρεται σε καθαρά έσοδα κατά την έννοια της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 5038/2023.

στ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

ζ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

ΙΙ. Άδεια διαμονής τύπου Ι.8 για ψηφιακούς νομάδες:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D) κατηγορίας Ζ1 ή ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου ή εισδοχή με καθεστώς απαλλαγής θεώρησης,

β) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι προτίθεται να διαμείνει στη χώρα με την εθνική θεώρηση εισόδου για παροχή εξ αποστάσεως εργασία και ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Ελλάδα,

γ) Στοιχεία αναφορικά με την επωνυμία, την έδρα, το πεδίο δραστηριότητας, τον εταιρικό σκοπό και την ενεργή και ενεστώσα λειτουργία της επιχείρησης, η οποία ευρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας, στην οποία απασχολείται ο αιτών. Τα στοιχεία αφορούν ιδίως εγγραφή σε υπηρεσία αντίστοιχη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην χώρα που εδρεύει η επιχείρηση, στοιχεία από την ιστοσελίδα της επιχείρησης ή άλλες δημόσιες πηγές.

δ) Ενεργή σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγκατεστημένο εκτός της ελληνικής επικράτειας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης εθνικής θεώρησης και στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση και η δυνατότητά του να παρέχει την εργασία του με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), εκτός Ελλάδας. Εάν ο αιτών είναι ελεύθερος επαγγελματίας, απαιτούνται παραπάνω από μία (1) συμβάσεις εργασίας ή έργου.

ε) Αν ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, στοιχεία για την ιδιότητά του στην επιχείρηση, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης, η οποία ευρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Τα στοιχεία αφορούν ιδίως εγγραφή σε υπηρεσία αντίστοιχη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην χώρα που εδρεύει η επιχείρηση, στοιχεία από την ιστοσελίδα της επιχείρησης ή άλλες δημόσιες πηγές.

στ) Στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι διαθέτει επαρκείς πόρους κατά το άρθρο 68, παρ. 2, στοιχείο ε( σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στις τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ, μηνιαίως, εξετάζεται, είτε σε μηνιαία βάση, είτε σε ετήσια βάση, μεσοσταθμικά, και αποδεικνύεται ιδίως:

i. Από σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή

ii. από τραπεζικό λογαριασμό, επαγγελματικό ή προσωπικό, εάν είναι αυτοαπασχολούμενος, σε κάθε άλλη περίπτωση.

Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες, το ανωτέρω ποσό αναφέρεται σε καθαρά έσοδα κατά την έννοια της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 68.

ζ) Παράβολο ύψους χιλίων ευρώ (1000) ευρώ.

η) Στοιχεία διαμονής, τα οποία αφορούν, είτε σε μισθωτήρια σύμβαση, είτε σε συμβόλαιο αγοράς ακινήτου, είτε σε συμφωνία παραχώρησης χρήσης.

θ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

Εκτιμώντας τις προβλέψεις της νέας υπουργικής απόφασης, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής σημεία:

– Επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε αναφέρει και σε άλλο άρθρο (δείτε εδώ) σχετικά με την διατήρηση της δυνατότητας υποβολής αίτησης για απευθείας έκδοση άδειας διαμονής από κατόχους θεώρησης εισόδου τύπου C (τουριστική visa) ή από πρόσωπα που βρίσκονται στην Ελλάδα με καθεστώς απαλλαγής θεώρησης εισόδου, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη απόκτηση εθνικής θεώρησης εισόδου (visa τύπου D) για ψηφιακούς νομάδες.

– Στα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την διεύθυνση του αιτούντος στην Ελλάδα προστίθεται και η «συμφωνία παραχώρησης χρήσης», πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο ο αιτών να μισθώνει ακίνητο στο όνομά του, αλλά μπορεί να προσκομίζει δικαιολογητικά περί παραχώρησης της χρήσης ακινήτου από τρίτο πρόσωπο.

– Στα δικαιολογητικά προστίθενται και τα έγγραφα που αφορούν την επιχείρηση στην οποία είτε εργάζεται είτε αυτοαπασχολείται ο αιτών και, πιο συγκεκριμένα, στοιχεία αναφορικά με την επωνυμία, την έδρα, το πεδίο δραστηριότητας, τον εταιρικό σκοπό και την ενεργή και ενεστώσα λειτουργία της επιχείρησης. Αναφορά σε τέτοια έγγραφα υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς γινόταν μόνο ως προς τους αυτοαπασχολούμενους, αλλά στην πράξη η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης ζητούσε να προσκομιστούν αντίστοιχα έγγραφα και από εργαζομένους. Πλέον γίνεται ρητή αναφορά στον νόμο και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο αιτών να προσκομίζει επίσημα έγγραφα που να πιστοποιούν τα παραπάνω στοιχεία για την επιχείρηση στην οποία είτε εργάζεται είτε αυτοαπασχολείται.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών και αδειών διαμονής (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, μετακλήσεις, νομιμοποίηση παράνομων αλλοδαπών, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

 Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *