Νομικές Συμβουλές

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ): Πλεονεκτήματα και διαδικασία σύστασης

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Αρκετοί εντολείς μας, ιδιαίτερα νέοι επιχειρηματίες, ζητούν την νομική μας συμβουλή αναφορικά με τον εταιρικό τύπο που τους συμφέρει να επιλέξουν για την επιχείρησή τους. Ένας από τους εταιρικούς τύπους που προτείνουμε αρκετά συχνά, ενόψει των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει, είναι αυτός της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ), ο οποίος εισήχθη για πρώτη φορά με τον Ν. 4072/2012.

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) αποτελεί κεφαλαιουχική εταιρία με νομική προσωπικότητα, η οποία έχει εμπορικό σκοπό. Ο κεφαλαιουχικός της χαρακτήρας συνεπάγεται ότι για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία και όχι οι εταίροι με την προσωπική τους περιουσία, με την επιφύλαξη του άρθρου 79 του Ν. 4072/2012, το οποίο προβλέπει εγγυητικές εισφορές, μέσω των οποίων ο εταίρος αναλαμβάνει ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας μέχρις ενός ορισμένου ποσού, το οποίο αναφέρεται στο καταστατικό. Το κεφάλαιό της καθορίζεται ελεύθερα από τους εταίρους και μπορεί να ισούται ακόμη και με ένα (1) Ευρώ. Η ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί ακόμη και από ένα πρόσωπο (μονοπρόσωπη).

Η διαδικασία σύστασης της ΙΚΕ είναι ιδιαίτερα εύκολη, ταχεία και οικονομική. Η σύσταση της ΙΚΕ μπορεί να γίνει και με ιδιωτικό έγγραφο (ιδιωτικό συμφωνητικό), εκτός αν εισφέρεται στην εταιρία εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, οπότε και στην περίπτωση αυτή η συστατική πράξη θα πρέπει υποχρεωτικά να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Για την σύσταση της ΙΚΕ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ (Υπηρεσία Μιας Στάσης). Με την καταχώρηση της εταιρίας στο ΓΕΜΗ, αυτή αποκτά νομική προσωπικότητα και μπορεί να λάβει ΑΦΜ, ώστε να ξεκινήσει την λειτουργία της.

Η συστατική πράξη της ΙΚΕ πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει το καταστατικό της εταιρίας. Στο καταστατικό πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: α) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και η τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων, β) η εταιρική επωνυμία, γ) η έδρα της εταιρείας, δ) ο σκοπός της εταιρείας, ε) η ιδιότητα της εταιρίας ως ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, στ) οι εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και η αξία τους, καθώς και το κεφάλαιο της εταιρίας, ζ) ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων, η) ο αρχικός αριθμός των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που τα μερίδια αυτά εκπροσωπούν, θ) ο τρόπος διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και (ι) η διάρκεια της εταιρίας.

Η επωνυμία της ΙΚΕ σχηματίζεται είτε από το όνομα του ενός ή περισσοτέρων εταίρων, είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί.  Στην επωνυμία της πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή σε συντομογραφία «Ι.Κ.Ε». Εάν η εταιρία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία της πρέπει να περιλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε».

Η διάρκεια της ΙΚΕ είναι υποχρεωτικά ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό χρόνος, η εταιρία διαρκεί για δώδεκα (12) έτη. Ο χρόνος μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων.

Η ΙΚΕ έχει ως έδρα της τον Δήμο που ορίζεται στο καταστατικό της, αλλά δεν υποχρεούται να έχει την πραγματική της έδρα στην Ελλάδα. Μπορεί, επομένως, να διατηρεί το κέντρο της διοίκησής της σε άλλο κράτος πέραν της Ελλάδος και να ιδρύει δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στο εσωτερικό ή την αλλοδαπή.

Οι εισφορές των εταίρων της ΙΚΕ μπορεί να είναι κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές. Οι κεφαλαιακές εισφορές, που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο της εταιρίας, συνίστανται σε εισφορά είτε μετρητών είτε σε είδος. Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνίστανται σε παροχές και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, γιατί από τη φύση τους δεν μπορούν να παρασταθούν στον ισολογισμό, όπως λ.χ. απαιτήσεις που προκύπτουν από την ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Η αξία των εισφορών αυτών καθορίζεται στο καταστατικό. Τέλος, οι εγγυητικές εισφορές συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων για χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό και αποτελούν ουσιαστικά το αντιστάθμισμα έναντι της εκ του νόμου καθιέρωσης περιορισμένης μόνο ευθύνης για τα εταιρικά χρέη, δηλαδή ευθύνης μόνο της ίδιας της εταιρίας και όχι των εταίρων.

Όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο/οι διαχειριστής/ες. Οι διαχειριστές ευθύνονται προσωπικά, αστικά και ποινικά, απέναντι σε φορολογικούς και ασφαλιστικούς φορείς. Οι ΙΚΕ υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο εταίρων και ενιαίο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και διαχείρισης, τα οποία είναι αθεώρητα και μπορούν να τηρούνται ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται μόνο οι διαχειριστές της ΙΚΕ και ο μοναδικός εταίρος στις μονοπρόσωπες ΙΚΕ. Οι λοιποί εταίροι υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Φορολογικά, η ΙΚΕ υπάγεται στις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε για τις Ανώνυμες Εταιρίες (ΑΕ) και τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).

Τέλος, η ΙΚΕ υποχρεούται να διατηρεί ιστοσελίδα, στην οποία πρέπει να αναφέρει όλες τις πληροφορίες που συντελούν στην ασφάλεια των συναλλαγών και στην προστασία των συναλλασσομένων με αυτήν.

Συμπερασματικά, μπορεί να διατυπωθεί το συμπέρασμα ότι η ΙΚΕ αποτελεί μία ιδιαίτερα ευέλικτη μορφή εταιρικού τύπου, η οποία προσφέρεται σε μεγάλο βαθμό για την δημιουργία μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων ή νέων συνεργατικών σχημάτων. Το γεγονός αυτό δεν παύει, βέβαια, να συνεπάγεται τους κινδύνους και τις δυσκολίες που συνοδεύουν κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό, ενόψει των συνεχών τροποποιήσεων του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, αλλά και ενόψει της ιδιαίτερης βαρύτητας που συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση η σύσταση μίας εταιρίας, ουσιώδης κρίνεται η συμβολή εξειδικευμένου δικηγόρου, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα διασφαλίσουν ότι δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι στο μέλλον με δυσάρεστες για αυτούς εκπλήξεις.

 

* Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr