Δίκαιο αλλοδαπών, Νομικές Συμβουλές

Άρθρο 193 Ν. 5078/2023: Χορήγηση νέου τύπου άδειας διαμονής για εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Με το άρθρο 193 του Ν. 5078/2023 (ΦΕΚ Α΄211/20.12.2023), εισάγεται ένας νέος τύπος άδειας διαμονής στην Ελλάδα για πολίτες τρίτων χωρών για εργασία. Πιο συγκεκριμένα, η νέα διάταξη αφορά αλλοδαπούς διαμένοντες παράνομα στην Ελλάδα έως και την 30η Νοεμβρίου 2023, οι οποίοι συνεχίζουν να διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία (3) συνεχή έτη παραμονής στην Ελλάδα πριν από την υποβολή της αίτησης.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου σε πολίτες τρίτων χωρών που: α) διαθέτουν δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα για την απασχόλησή τους με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου, β) διέμεναν στην Ελλάδα έως και την 30η Νοεμβρίου 2023 χωρίς άδεια διαμονής, γ) συνεχίζουν να διαμένουν στην Ελλάδα και δ) συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία (3) έτη παραμονής στην Ελλάδα πριν από την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας.

Πλέον των ανωτέρω προϋποθέσεων, απαιτούνται επιπρόσθετα:

α) Η κατοχή διαβατηρίου, έστω και αν αυτό έχει λήξει. Άδεια διαμονής χορηγείται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού του ενδιαφερόμενου με διαβατήριο, κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης του ενδιαφερόμενου και γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής Μετανάστευσης.

β) Η μη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

γ) Η καταβολή παραβόλου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ και τέλους κόστους εκτύπωσης άδειας διαμονής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου ύψους δεκαέξι (16) ευρώ.

δ) Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), με την οποία δεσμεύεται να απασχολήσει τον αιτούντα, είτε στο πλαίσιο εξαρτημένης εργασίας, είτε στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ή έργου, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλει αίτημα χορήγησης της άδειας διαμονής και λάβει τη βεβαίωση κατάθεσης αίτησης του άρθρου 8 του Ν. 4251/2014. Η υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνει και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψήφιου εργοδότη.

Οι πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31.12.2024. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσίας μίας στάσης εντός των γεωγραφικών ορίων της οποίας ο αιτών θα παρέχει εργασία σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη.

Στους πολίτες τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής του παρόντος και πληρούν τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις, χορηγείται η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης του άρθρου 8 του Ν. 4251/2014, μετά από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας μίας στάσης εντός σαράντα (40) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήψη της βεβαίωσης κατάθεσης της αίτησης, ο πολίτης τρίτης χώρας που έχει υποβάλει αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής του παρόντος υποβάλλει ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποδεικτικά στοιχεία έναρξης της απασχόλησής του (σύμβαση ή αναγγελία πρόσληψης ή στοιχεία έναρξης επιτηδεύματος για παροχή υπηρεσιών ή έργου) από τον εργοδότη, ο οποίος υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση που περιγράφεται παραπάνω. Αν ο αιτών δεν υποβάλει τα αποδεικτικά στοιχεία εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών, η αίτησή του απορρίπτεται.

Η συγκεκριμένη άδεια διαμονής χορηγείται μία φορά και έχει διάρκεια τρία (3) έτη. Ο κάτοχος της εν λόγω άδειας διαμονής μπορεί κατά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της να αιτηθεί αλλαγή κατηγορίας άδειας διαμονής σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Κώδικας Μετανάστευσης.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης το ότι δίνεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής ως μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας και στον ή στη σύζυγο – γονέα και τα ανήλικα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον: α) ο γονέας έχει λάβει την άδεια διαμονής του παρόντος και β) ο ή η σύζυγος – γονέας και το ανήλικο τέκνο ευρίσκονται στην Ελλάδα έως και την 30η Νοεμβρίου 2023.

Για την έναρξη της εφαρμογής του νέου νόμου, αναμένεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών και αδειών διαμονής (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, μετακλήσεις, νομιμοποίηση παράνομων αλλοδαπών, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

 Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *