Δίκαιο αλλοδαπών, Νομικές Συμβουλές

Οι νέες αλλαγές στην διαδικασία της Golden Visa μετά τον Ν. 5100/2024

Ραγδαίες αλλαγές πρόκειται να επέλθουν στην διαδικασία έκδοσης αδειών διαμονής επενδυτή (Golden Visa) μετά τη δημοσίευση του Νόμου 5100/2024. Παρακάτω, θα προσπαθήσουμε να εκθέσουμε με συνοπτικό τρόπο όλες τις αλλαγές:

– Μεταβάλλεται σημαντικά το ύψος της πραγματοποιούμενης επένδυσης και, πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι για την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και για τα νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, πάνω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, η ελάχιστη αξία κτήσης της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο απόκτησής της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα για τις περιπτώσεις σύναψης μακροχρόνιας σύμβασης μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, καθορίζονται σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ. Περαιτέρω, ορίζεται ότι στην περίπτωση της επένδυσης μέσω αγοράς ακίνητης περιουσίας στις παραπάνω περιοχές, αυτή πραγματοποιείται σε ένα μόνο ακίνητο, ενώ εάν πρόκειται για δομημένη ακίνητη περιουσία ή ακίνητο για το οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, απαιτείται ελάχιστη επιφάνεια κύριων χώρων εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικών μέτρων.

– Για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, η ελάχιστη αξία κτήσης της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο απόκτησής της καθορίζεται σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ. Ομοίως και εδώ ορίζεται ότι στην περίπτωση επένδυσης μέσω αγοράς ακίνητης περιουσίας αυτή πραγματοποιείται σε ένα μόνο ακίνητο, ενώ εάν πρόκειται για δομημένη ακίνητη περιουσία ή ακίνητο για το οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, απαιτείται ελάχιστη επιφάνεια κύριων χώρων εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικών μέτρων.

– Εξαίρεση στα ανωτέρω τιθέμενα όρια της επένδυσης θεσπίζεται στις περιπτώσεις επένδυσης μέσω αγοράς σε ακίνητη περιουσία και εφόσον οι κύριοι χώροι της αλλάζουν σε κατοικία, καθώς και σε περιπτώσεις επένδυσης μέσω αγοράς σε ακίνητη περιουσία που αποτελείται από βιομηχανικό κτίριο ή τμήμα βιομηχανικού κτιρίου ή εντός της οποίας ευρίσκεται βιομηχανικό κτίριο, αποκλειστικά εφόσον τα τελευταία τουλάχιστον πέντε (5) έτη δεν βρισκόταν σε αυτό εγκατεστημένη και σε λειτουργία βιομηχανία. Το ύψος της επένδυσης στις περιπτώσεις αυτές παραμένει στο ποσό των 250.000 ευρώ και ορίζεται ότι η επένδυση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ένα μόνο ακίνητο, ενώ η αλλαγή της χρήσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή.

– Ακόμη μία εξαίρεση θεσπίζεται σε ό,τι αφορά την επένδυση μέσω αγοράς ακίνητης περιουσίας που αποτελείται από προς αποκατάσταση ή ανακατασκευή διατηρητέο κτίριο ή τμήμα διατηρητέου κτιρίου ή εντός της οποίας ευρίσκεται διατηρητέο κτίριο. Ομοίως και εδώ το ύψος της επένδυσης παραμένει στο ποσό των 250.000 ευρώ και η επένδυση πρέπει να πραγματοποιείται σε ένα μόνο ακίνητο. Παράλληλα, ορίζεται ότι η μεταβίβαση του ακινήτου σε αυτήν την περίπτωση προτού ολοκληρωθεί η πλήρης αποκατάσταση ή ολική ανακατασκευή του είναι άκυρη. Σε περίπτωση δε που συναφθεί συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου παρά την απαγόρευση αυτή, η άδεια διαμονής ανακαλείται και επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ στους κυρίους ή/και κατόχους του ακινήτου. Στην περίπτωση μάλιστα πραγματοποίησης επένδυσης με τον τρόπο αυτό προβλέπεται ότι για να ανανεωθεί η άδεια διαμονής του επενδυτή μετά την πρώτη λήξη της, θα πρέπει να αποδεικνύεται η υλοποίηση της πλήρους αποκατάστασης των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας ή η ολική ανακατασκευή τους, ανεξαρτήτως της αιτίας, στην οποία οφείλεται η αλλοίωση ή η κατάρρευση ή η κατεδάφιση των κτιρίων ή των τμημάτων αυτών. Σε περίπτωση μη τήρησης της προϋπόθεσης αυτής, ο νόμος ορίζει ότι επιβάλλεται αυτοτλές διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ στους κυρίους ή/και κατόχους του ακινήτου.

– Αλλαγές επέρχονται και στον τρόπο εκμετάλλευσης των πραγματοποιούμενων επενδύσεων και, ειδικότερα, προβλέπεται από τον νέο νόμο ότι τα ακίνητα που αποκτώνται με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής επενδυτή απαγορεύεται να εκμισθώνονται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, καθώς και να υπεκμισθώνονται. Επίσης, σε περίπτωση πραγματοποίησης επένδυσης μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας στην οποία πραγματοποιείται αλλαγή χρήσης σε κατοικία, ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως έδρα ή υποκατάστημα επιχείρησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η άδεια διαμονής ανακαλείται και επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στους κυρίους ή/και κατόχους του ακινήτου.

– Σημαντική είναι, περαιτέρω, η πρόβλεψη του νέου νόμου ότι ως προς τις άδειες διαμονής επενδυτή που έχουν εκδοθεί υπό τις προβλέψεις του προϊσχύσαντος νομοθετικού πλαισίου, οι ίδιες προϋποθέσεις εξακολουθούν να ισχύουν κατά την ανανέωσή τους.

– Τέλος, ο νέος νόμος περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις και, συγκεκριμένα, ορίζει ότι εφόσον πολίτης τρίτης χώρας προκαταβάλει ποσό ίσο με το 10% επί του τιμήματος αγοράς ή του συνολικού συμβατικού μισθώματος και συνταχθεί είτε συμβολαιογραφικό προσύμφωνο είτε ιδιωτικό συμφωνητικό με βέβαιη χρονολογία έως τις 31.08.2024, μπορεί να αποκτήσει άδεια διαμονής επενδυτή (Golden Visa) με βάση το μέχρι τώρα ισχύον όριο (250.000 ή υπό προϋποθέσεις 500.000 Ευρώ), αρκεί η επένδυση να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.12.2024. Αν δεν ολοκληρωθεί η αγορά του ακινήτου σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πολίτης τρίτης χώρας δύναται να ολοκληρώσει την επένδυσή του σε έτερο ή έτερα ακίνητα με τους όρους που ισχύουν μέχρι σήμερα, το αργότερο έως τις 30.04.2025.

Συνοψίζοντας, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι ιδιαιτέρως αυστηρό, περιλαμβάνοντας μάλιστα και προβλέψεις για την επιβολή υψηλών διοικητικών προστίμων, κάτι που φυσικά μόνο αποθαρρυντικά αναμένεται να λειτουργήσει για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών και αδειών διαμονής (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, μετακλήσεις, νομιμοποίηση παράνομων αλλοδαπών, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

 Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *