Νομικές Συμβουλές

Όλη η διαδικασία για την ένταξη επιχειρήσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων βάσει του Νόμου 4469/2017 μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις (Μέρος Ι)

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων, η εφαρμογή του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει στις 3 Αυγούστου 2017. Παρακάτω, παρουσιάζονται οι κυριότερες ρυθμίσεις του Νόμου 4469/2017 μέσα από ερωτήσεις:

– Ποιοι επιχειρηματίες μπορούν να ενταχθούν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών;

Στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων μπορεί να υπαχθεί κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον:

α) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων είς βάρος του,

β) οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν τις 20.000,00 Ευρώ και

γ) πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3, δηλαδή: i. για τους οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, εάν είχαν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης και ii. για τους οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, εάν είχαν θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση (equity) σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης.   δικηγοροσ για εξωδικαστικο μηχανισμο

– Μπορούν να ενταχθούν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. γ΄ του Νόμου 4469/2017, οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, δεν έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης.

– Μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του Νόμου 4469/2017, στην διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης δεν υπάγονται οι οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

– Τι συμβαίνει όταν οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη;   δικηγορος για εξωδικαστικο μηχανισμο

Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών του οφειλέτη, η αίτηση υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, κατόπιν της υποβολής της, προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση. Στην περίπτωση αυτή δεν ακολουθείται η διαδικασία ορισμού συντονιστή της διαδικασίας, αλλά αντιθέτως η διαπραγμάτευση λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των μερών, ενώ σε κάθε περίπτωση ο πιστωτής οφείλει να ενημερώσει την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ) εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία προώθησης της αίτησης αναφορικά με την επίτευξη ή μη συμφωνίας με τον οφειλέτη.

– Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος για την κατάθεση αίτησης υπαγωγής στην διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης;

Ο οφειλέτης που πληροί τις ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις μπορεί να υποβάλει αίτηση για να υπαχθεί στην διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ) με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία τηρείται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Μέχρι την λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι αιτήσεις για υπαγωγή στην διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.

– Ποιο είναι το περιεχόμενο που θα πρέπει να έχει η αίτηση για υπαγωγή στην διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης; εξωδικαστικος μηχανισμος 

Η αίτηση του οφειλέτη θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

α) πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση< αναφορά στον κύκλο εργασιών κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις απέναντι στους πιστωτές, περιγραφή της δραστηριότητας, της οικονομικής κατάστασης, των λόγων οικονομικής αδυναίας και των προοπτικών της επιχείρησης,

β) κατάλογο όλων των πιστωτών με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή,

γ) την πρόταση του οφειλέτη για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του, στην οποία θα αναφέρει τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλει σε μηνιαία ή σε ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών του, πρόταση η οποία θα πρέπει να βασίζεται στα εκτιμώμενα έξοδα και έσοδα του οφειλέτη κατά τις επόμενες τρεις (3) τουλάχιστον χρήσεις,

δ) τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του οφειλέτη, σύμφωνα με το άρθρο 3.

Επίσης, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

α) κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική τους αξία, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του,

β) πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,

γ) πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Ειδικώς στην περίπτωση που στις υπό ρύθμιση οφειλές περιλαμβάνονται και οφειλές προς το Δημόσιο ή ΟΤΑ ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η πρόταση του οφειλέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπρόσθετα:

α) βασικά συμπεράσματα σχετικά με τη βιωσιμότητα του οφειλέτη,

β) την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχεία του οφειλέτη και των συνοφειλετών που έχουν υποβάλει την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη,

γ) το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε πιστωτή.

– Τι έγγραφα θα πρέπει να προσκομίσει ο οφειλέτης κατά την υποβολή της αίτησης;

Μαζί με την αίτηση, ο οφειλέτης οφείλει να συνυποβάλει υποχρεωτικά:

α) δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών πριν την υποβολή της αίτησης,

β) στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2012,

γ) κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης,

δ) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,

ε) κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,

στ) συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,

ζ) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,

η) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους,

θ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του τελευταίου φορολογικού έτους,

ι) τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,

ια) καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

ια) χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του Ν. 4308/014 των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση,

ιβ) προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του,

ιγ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρίες, του διαχείριστή για εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρίες,

ιδ) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο,

ιε) πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο,

ιστ) πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρίας από το ΓΕΜΗ, εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο,

ιζ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρίες, του διαχειριστή για εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρίες.

– Τι συμβαίνει με την κατάθεση της αίτησης σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι συνοφειλέτες;

Σε περίπτωση που υπάρχουν συνοφειλέτες, η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά και από τους τελευταίους. Αν δεν συνυποβληθεί αίτηση από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες του οφειλέτη, για την έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, απαιτείται συναίνεση του πιστωτή ή των πιστωτών με την πλειοψηφία των απαιτήσεων, για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω συνοφειλέτες. Χωρίς τη συναίνεση αυτή, η πλειοψηφία των υπολοίπων πιστωτών διατηρεί μεν την ευχέρεια να αποφασίσει την έναρξη της διαδικασίας, στην περίπτωση όμως αυτή, οι απαιτήσεις των μη συναινούντων πιστωτών για τις οποίες ευθύνονται οι συνοφειλέτες, δεν ρυθμίζονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Η αίτηση δεν εξετάζεται, όμως, ακόμη και αν συναινέσουν οι πιστωτές, αν δεν συνυποβληθεί και από τους συνοφειλέτες που έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή ευθύνονται από άλλη αιτία εις ολόκληρον και αλληλεγγύως για το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη.

Εξαίρεση από την υποχρέωση συνυποβολής της αίτησης, υφίσταται όταν συνοφειλέτης είναι το Ελληνικό Δημόσιο, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε), καθώς και οποιοσδήποτε άλλος φορέας του δημοσίου τομέα που έχει χορηγήσει εγγύηση για δάνεια οποιουδήποτε είδους.

Στο επόμενο μέρος του παρόντος άρθρου, θα παρουσιαστούν με τον ίδιο τρόπο οι ρυθμίσεις που αφορούν την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, η οποία ακολουθείται μετά την υποβολή της αίτησης από τον οφειλέτη, αλλά και οι ειδικότερες ρυθμίσεις που ισχύουν για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Διαβάστε το δεύτερο μέρος του άρθρου εδώ

* Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr*