Εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, Μη κατηγοριοποιημένο, Νομικές Συμβουλές

Πώς αμοίβεται η νυχτερινή εργασία (επίδομα νυκτερινής εργασίας)

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Σύμφωνα με το άρθρο 143 του Π.Δ. 80/2022, οι εργαζόμενοι κάθε φύσεως (υπάλληλοι, υπηρέτες και εργατοτεχνίτες) των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει συνεχούς ή μη λειτουργίας, που απασχολούνται από τις 22:00 μέχρι τις 06:00, δικαιούνται να λάβουν τις νόμιμες αποδοχές που ισχύουν κάθε φορά προσαυξημένες κατά 25%. Την προσαύξηση αυτή δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από την ιδιότητα με την οποία υπηρετούν και ανεξάρτητα από την κατά μόνιμο ή μη τρόπο απασχόλησή τους κατά τις ως άνω ώρες.

Αυτό σημαίνει ότι η προσαύξηση 25% για την παροχή νυχτερινής εργασίας υπολογίζεται επί του νόμιμου ημερομισθίου ή του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής, που προβλέπεται για κάθε κατηγορία από αυτούς και όχι επί των τυχόν μεγαλύτερων αποδοχών που καταβάλλονται από τον εργοδότη. Νόμιμες είναι οι αποδοχές που καθορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή από αντίστοιχη κλαδική Σ.Σ.Ε. εφόσον υπάρχει και είναι δεσμευτική, ή από τα κατώτατα νομοθετημένα όρια μισθών και ημερομισθίων. Πραγματικές είναι οι αποδοχές που έχουν συμφωνηθεί και οι οποίες είναι ανώτερες των νόμιμων.

Αξίζει ιδιαιτέρως να σημειωθεί ότι το επίδομα νυκτερινής εργασίας οφείλεται ακόμη και σε εργαζομένους που λόγω της φύσης της εργασίας τους παρέχουν αυτήν αποκλειστικά κατά τις νυκτερινές ώρες (όπως λ.χ. οι νυκτοφύλακες), εφόσον όμως οι καταβαλλόμενες σε αυτούς αποδοχές είναι προσαυξημένες σε σχέση με τις νόμιμες έως 25% το μέγιστο. Αν οι καταβαλλόμενες αποδοχές υπερτερούν των νόμιμων σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, τότε δεν δικαιούνται την κατά τα ανωτέρω προσαύξηση.

Αν η νυχτερινή εργασία συμπέσει με ημέρα Κυριακής ή εξαιρέσιμης εορτής, στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται επιπλέον της προσαύξησης 25% και η προσαύξηση 75%, δηλαδή οφείλονται και οι δύο προσαυξήσεις αθροιστικά, όμως ο υπολογισμός της καθεμίας γίνεται αυτοτελώς (υπολογίζονται χωριστά και στη συνέχεια προστίθενται). Αν υπάρχει και υπερεργασία – υπερωρία θα υπολογισθούν και οι ανάλογες προσαυξήσεις στις πραγματικές αποδοχές που λαμβάνει ο εργαζόμενος.

Οι διατάξεις για την πρόσθετη αμοιβή για νυκτερινή εργασία είναι αναγκαστικού δικαίου και δεν χωρεί παραίτηση του μισθωτού από την σχετική αξίωση. Ωστόσο, έχει κριθεί από τα πολιτικά δικαστήρια ότι επιτρέπεται, κατόπιν ρητής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, ο συμψηφισμός της αξίωσης για πρόσθετη αμοιβή λόγω νυκτερινής απασχόλησης στο τμήμα εκείνο των καταβαλλόμενων αποδοχών του μισθωτού που υπερβαίνει τις νόμιμες αποδοχές.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (απολύσεις, οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, διεκδίκηση υπερωριών και πάσης φύσης εργατικών απαιτήσεων, καταμέτρηση ενσήμων, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

 Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *