Νομικές Συμβουλές

Άδεια διαμονής λόγω συμφώνου συμβίωσης: Απαντήσεις στα κυριότερα ερωτήματα των ενδιαφερόμενων

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ενόψει του ότι ολοένα και περισσότεροι εντολείς του γραφείου μας ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα λόγω σύναψης συμφώνου συμβίωσης, βάσει της Κ.Υ.Α 23343/2011, συγκεντρώσαμε τα κυριότερα ερωτήματα που μας απευθύνουν οι ενδιαφερόμενοι και σας παραθέτουμε τις απαντήσεις σε αυτά:

 

– Ποια είναι τα έγγραφα που χρειάζονται για να συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ Έλληνα/-ίδας και αλλοδαπού/-ής;

 

Το σύμφωνο συμβίωσης συνάπτεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων ενώπιον Συμβολαιογράφου. Για την σύναψή του είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία των μερών (δεν είναι δηλαδή δυνατή η σύναψη μέσω πληρεξουσίου). Τα μέρη θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα απαιτούμενα εξατομικευτικά έγγραφα και, συγκεκριμένα, ο Έλληνας/-ίδα θα πρέπει να προσκομίσει ενώπιον του Συμβολαιογράφου την ταυτότητά του, ενώ ο/η αλλοδαπός/-ή θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος αφενός με διαβατήριο σε ισχύ και αφετέρου με θεώρηση εισόδου (Visa) οποιουδήποτε τύπου ή να κατέχει άδεια διαμονής, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4251/2014, «Κατά την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων, στις οποίες συμβαλλόμενοι ή συμμετέχοντες καθ’ οιονδήποτε τρόπο είναι πολίτες τρίτων χωρών, που παρίστανται αυτοπροσώπως ή δηλώνουν κατοικία ή διαμονή στην ημεδαπή, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να διαπιστώνουν ότι αυτοί έχουν θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής ή βεβαίωση της παραγράφου 7 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9 και να προβούν σε σχετική μνεία στην πράξη τους».

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μερών μετά την σύναψη του συμφώνου συμβίωσης ενώπιον του Συμβολαιογράφου;

 

Τα μέρη, αμέσως μετά την σύναψη του συμφώνου συμβίωσης, οφείλουν να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο αυτού στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας τους, ώστε αυτό να αποκτήσει ισχύ. Περαιτέρω, τα μέρη οφείλουν να γνωστοποιήσουν την σύναψη του συμφώνου συμβίωσης στην εφορία, ώστε εφεξής να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση, αλλά και στο δημοτολόγιο στο οποίο υπάγεται ο/η Έλληνας/-ίδα.

 

– Πώς μπορώ να αποκτήσω άδεια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα μετά την σύναψη συμφώνου συμβίωσης;

 

Ο/Η αλλοδαπός/-ή που συνάπτει σύμφωνο συμβίωσης με Έλληνα/-ίδα έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την χορήγηση άδειας νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 23343/2011. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταθέσει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου, σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών. Η συγκεκριμένη αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί κατά το διάστημα που ο/η αλλοδαπός/-ή διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, δηλαδή κατά τον χρόνο ισχύος της θεώρησης εισόδου (Visa) που κατέχει. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει η διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου (Visa), δεν είναι δυνατή η κατάθεση αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής.

Μαζί με την αίτηση, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει μία σειρά από έγγραφα και συγκεκριμένα:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου μετά της συνημμένης σε αυτό θεώρησης εισόδου (Visa), όπου η τελευταία απαιτείται,

β) Αντίγραφο της ταυτότητας του Έλληνα/-ίδας,

γ) Αντίγραφο του συμφώνου συμβίωσης και της ληξιαρχικής πράξης καταχώρησής του,

δ) Έγγραφα που αποδεικνύουν την κοινή διαμονή με τον/την Έλληνα/-ίδα (λ.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, συμβόλαιο κατοικίας, υπεύθυνες δηλώσεις, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας κ.ο.κ),

ε) Αποδεικτικά πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθένειας (έγγραφα που αποδεικνύουν την ασφάλιση σε Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης ή ασφαλιστήριο υγείας σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 53821/2014),

στ) Λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν την σταθερή σχέση των μερών (λ.χ. έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα μέρη έχουν αναλάβει κοινές νομικές ή κοινωνικές δεσμεύσεις, φωτογραφίες από την κοινή συμβίωση κ.ο.κ),

ζ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου (και σε cd),

η) Παράβολο δημοσίου, ύψους 16,00 Ευρώ για την λήψη των βιομετρικών στοιχείων του/της αλλοδαπού/-ής,

θ) Επικυρωμένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του/-ης αλλοδαπού/-ης με apostille, όπου αυτό απαιτείται.

Με την κατάθεση της αίτησης και εφόσον δεν διαπιστωθούν τυπικές ελλείψεις, χορηγείται στον αλλοδαπό Δελτίο Προσωρινής Διαμονής («Μπλε Βεβαίωση»), δυνάμει του οποίου νομιμοποιείται να διαμένει στην Ελλάδα μέχρι να εκδοθεί η οριστική άδεια διαμονής.

 

– Ποια είναι η διάρκεια της άδειας διαμονής που χορηγείται βάσει συμφώνου συμβίωσης;

 

Η άδεια διαμονής που χορηγείται βάσει της Κ.Υ.Α 23443/2011 έχει διάρκεια ενός (1) έτους και μπορεί να παραταθεί, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, για δύο (2) ακόμη έτη.

 

– Η άδεια διαμονής βάσει συμφώνου συμβίωσης παρέχει στον/-ην αλλοδαπό/-ή το δικαίωμα να εργάζεται;

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 23443/2011, η άδεια διαμονής που χορηγείται λόγω συμφώνου συμβίωσης παρέχει στον αλλοδαπό το δικαίωμα να εργάζεται ως μισθωτός. Ειδικά για το πρώτο δωδεκάμηνο διάστημα διαμονής, από την χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής, το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας τελεί υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κενών θέσεων εργασίας, ανά ειδικότητα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 3386/05.

 

– Ποια είναι η τύχη της άδειας διαμονής σε περίπτωση λύσης του συμφώνου συμβίωσης ή θανάτου του/-ης Έλληνα/-ίδας;

 

Η λήξη της συμβίωσης, ο θάνατος του πολίτη της Ένωσης ή του Έλληνα ή η αναχώρηση του πολίτη της Ένωσης, κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος διαμονής. Το δικαίωμα διαμονής των εν λόγω προσώπων διατηρείται σε προσωπική βάση, μόνο εφόσον αυτά διαμένουν στην Ελλάδα, ως σύντροφοι του πολίτη της Ένωσης ή του Έλληνα, για τρία τουλάχιστον έτη πριν τη λήξη της συμβίωσης ή το θάνατο του πολίτη της Ένωσης ή του Έλληνα, ή την αναχώρησή του από τη χώρα και πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσης της άδειας διαμονής τους, βάσει των διατάξεων της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

δικηγοροσ για αδειεσ διαμονησ θεσσαλονικη       νομιμοποιηση παρανομου αλλοδαπου          χαρτια παρανομου αλλοδαπου         συμφωνο συμβιωσησ με αλλοδαπο

 

* Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopilaw.gr*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr