Εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, Νομικές Συμβουλές

Υποβολή αίτησης χορήγησης σύνταξης: Χρειάζομαι δικηγόρο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, μολονότι μπορεί να φαίνεται μία απλή διαδικασία, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί αρκετά περίπλοκη και για τον λόγο αυτό πάντοτε συστήνεται να αναζητείται η συμβουλή και συνδρομή δικηγόρου, εξειδικευμένου σε εργατολογικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα. Παρακάτω, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε με τρόπο σύντομο και κατανοητό τα βασικά βήματα που απαιτεί η επιτυχημένη υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Ι. Καταμέτρηση ενσήμων – Υπολογισμός συνολικού χρόνου ασφάλισης

Βασικό βήμα πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης είναι η καταμέτρηση του συνολικού χρόνου ασφάλισης του ασφαλισμένου. Η καταμέτρηση αυτή δέον όπως γίνεται από δικηγόρο εξειδικευμένο σε συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα. Για την καταμέτρηση του συνολικού χρόνου ασφάλισης, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να συλλέξει και να παραδώσει στον δικηγόρο του τις καρτέλες και τα (τυχόν) βιβλιάρια ενσήμων (ανάλογα με τον εκάστοτε φορέα ασφάλισης).

Το βήμα αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, διότι με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατό να γίνει επιβεβαίωση της ακρίβειας των στοιχείων ασφάλισης που αποτυπώνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ, την οποία ο ασφαλισμένος οφείλει να επιβεβαιώσει κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, διαφορετικά πρέπει να συμπληρώσει τα ελλείποντα στοιχεία. Περαιτέρω, η γνώση του ακριβούς χρόνου ασφάλισης είναι εξόχως σημαντική ώστε να διαπιστωθεί και η τυχόν ανάγκη αναγνώρισης πλασματικών ετών για την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και για την εν γένει διαπίστωση του ότι πράγματι ο ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ώστε να αποφευχθεί τυχόν απόρριψη της αίτησής του.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερα σημαντικό βήμα στο οποίο οφείλει να προβεί ο κάθε ασφαλισμένος δύο (2) έτη πριν την συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης είναι η υποβολή αίτησης για έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης (περισσότερα για την έκδοση της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

ΙΙ. Υποβολή αίτησης για χορήγηση σύνταξης

Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi), όπου ο χρήστης ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet του ασφαλισμένου. Κατά την υποβολή της αίτησης, ο ασφαλισμένος καλείται να απαντήσει σε μία σειρά από ερωτήσεις αναφορικά με το ιστορικό ασφάλισής του, αφού πρώτα ελέγξει τα καταχωρημένα στο σύστημα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κάποιο από αυτά είναι λανθασμένο ή μη επικαιροποιημένο, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να απευθυνθεί στο Μητρώο του αρμόδιου Υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ, ώστε να τα διορθώσει. Ως προς το ασφαλιστικό ιστορικό του ασφαλισμένου, σε περίπτωση που δεν είναι καταχωρημένα χρονικά διαστήματα ασφάλισης, θα πρέπει αυτά να συμπληρωθούν. Περαιτέρω, ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή της αίτησης δηλώνει αν επιθυμεί να κάνει αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης, αν θα συνεχίσει να απασχολείται μετά την υποβολή της αίτησης και απαντάει σε διάφορες ερωτήσεις ώστε να διαπιστωθεί αν τυχόν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με ειδικές διατάξεις.

ΙΙΙ. Υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών

Η υποβολή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών στην υπηρεσία e-ΕΦΚΑ παραλαβής δικαιολογητικών που έχει οριστεί (πλην εκείνων που αντλούνται αυτομάτως από το ηλεκτρονικό σύστημα) είναι υποχρεωτική. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, η υποβολή δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, επί ποινή απόρριψης της αίτησης αυτής, σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου.

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο ασφαλισμένος είναι τα εξής:

– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Για τους Έλληνες της αλλοδαπής και τους αλλοδαπούς, φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.

– Για τους αλλοδαπούς (τρίτων χωρών-εκτός Σένγκεν) που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση παραμονής.

– Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιάριου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. Με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (και BIC για κατοίκους χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

– Όλα τα πρωτότυπα ασφαλιστικά στοιχεία του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τυχόν άλλων φορέων ασφάλισης.

– Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της ΑΑΔΕ (Εφορίας).

Κατά περίπτωση, ανάλογα με τις διατάξεις με βάση τις οποίες ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή με το εάν ο ασφαλισμένος αιτείται την αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης, απαιτείται η προσκόμιση και πρόσθετων δικαιολογητικών (λ.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση ΟΑΕΔ, επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης κ.ο.κ.).

IV. Προκαταβολή σύνταξης

Με το άρθρο 34 του ν. 4778/2021 (που προσέθεσε άρθρο 7Α στον ν. 4387/2016) θεσπίστηκε ειδική ρύθμιση για τη χορήγηση προκαταβολής έναντι της μελλοντικής σύνταξης. Το ποσό προκαταβολής έναντι της σύνταξης χορηγείται με βάση τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο χωρίς να ακολουθούνται οι κείμενες διαδικασίες έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης. Η χορήγηση του ποσού πιστοποιείται με την έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος του e-ΕΦΚΑ, η οποία δεν επάγεται δικαίωμα προσωρινής ή οριστικής συνταξιοδότησης και δεν συνιστά συνταξιοδοτική απόφαση. Με τον τρόπο αυτό, ο ασφαλισμένος λαμβάνει άμεσα ποσό στον λογαριασμό του έναντι της μελλοντικής σύνταξης, το οποίο δεν ξεπερνά τα 384,00 ευρώ, δυνατότητα που είναι αρκετά σημαντική ενόψει του ότι η έκδοση μίας απόφασης σύνταξης μπορεί κατά περίπτωση να καθυστερήσει αρκετά (Περισσότερα για την διαδικασία υποβολής αίτησης για προκαταβολή σύνταξης, μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

V. Υποβολή ξεχωριστής αίτησης για την επικουρική σύνταξη

Τέλος, αξίζει να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι η χορήγηση επικουρικής σύνταξης προϋποθέτει την υποβολή ξεχωριστής ηλεκτρονικής αίτησης από τον ασφαλισμένο και δεν καταλαμβάνεται από την αίτηση για την κύρια σύνταξη. Αν και το δικαίωμα επικουρικής σχετίζεται με την έκδοση της κύριας σύνταξης η χορήγηση όμως της σύνταξης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Συνεπώς, την ίδια ημερομηνία με την αίτηση για την κύρια σύνταξη πρέπει να υποβάλλεται και η αίτηση για την επικουρική. Σε αντίθετη περίπτωση, αγνόηση ή καθυστέρηση της αίτησης, χάνονται αναδρομικά χρηματικά ποσά.

VI. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ασφαλισμένου μετά την χορήγηση της σύνταξης;

Μετά την έκδοση εγκριτικής συνταξιοδοτικής απόφασης, ο συνταξιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει εγγράφως κάθε αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ:

α) Σε περίπτωση που αναλάβει εργασία,

β) Εάν λάβει σύνταξη στο μέλλον από οποιοδήποτε φορέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

γ) Για οποιαδήποτε μεταβολή της οικογενειακής ή και ασφαλιστικής του κατάστασης ή των προστατευόμενων προσώπων για τα οποία χορηγούνται παροχές,

δ) Σε περίπτωση αλλαγής της ταχυδρομικής διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας του.

* Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (απολύσεις, οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, διεκδίκηση υπερωριών και πάσης φύσης εργατικών απαιτήσεων, άκυρη απόλυση, παράσταση σε πάσης φύσεως εργατικές διαφορές, καταμέτρηση ενσήμων, υπολογισμός ποσού σύνταξης, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *