Δίκαιο αλλοδαπών, Νομικές Συμβουλές

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος για την νέου τύπου άδεια διαμονής για εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 193 του Ν. 5078/2023

Με το άρθρο 193 του Ν. 5078/2023 (ΦΕΚ Α΄211/20.12.2023), εισάγεται ένας νέος τύπος άδειας διαμονής στην Ελλάδα για πολίτες τρίτων χωρών για εργασία. Πιο συγκεκριμένα, η νέα διάταξη αφορά αλλοδαπούς διαμένοντες παράνομα στην Ελλάδα έως και την 30η Νοεμβρίου 2023, οι οποίοι συνεχίζουν να διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία (3) συνεχή έτη παραμονής στην Ελλάδα πριν από την υποβολή της αίτησης.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου σε πολίτες τρίτων χωρών που: α) διαθέτουν δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα για την απασχόλησή τους με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου, β) διέμεναν στην Ελλάδα έως και την 30η Νοεμβρίου 2023 χωρίς άδεια διαμονής, γ) συνεχίζουν να διαμένουν στην Ελλάδα και δ) συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία (3) έτη παραμονής στην Ελλάδα πριν από την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας.

Με την υπ’ αριθμόν 49414/09.02.2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Μετανάστευσης δόθηκαν νέες οδηγίες για την εφαρμογή του νέου νόμου, κατόπιν της έναρξης της υποβολής των αιτήσεων στις 07.02.2024 (Υπενθυμίζεται ότι έχει εκδοθεί και η υπ’ αριθμόν 24621/22.01.2024 εγκύκλιος, για το περιεχόμενο της οποίας μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ). Με την νέα εγκύκλιο, λοιπόν, διευκρινίζονται τα εξής:

Η σύμβαση εργασίας που θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα δύναται να είναι είτε πλήρους, είτε μερικής απασχόλησης. Βασική επιδίωξη της ρύθμισης είναι η επίτευξη νόμιμης συμβατικής σχέσης μεταξύ του εργοδότη και του υποψήφιου εργαζομένου και η απόδειξη της έναρξης της απασχόλησης.

– Τα μέλη της οικογένειας του αιτούντος άδειας διαμονής του άρθρου 193 (συντηρούμενα μέλη) που βρίσκονται στην Ελλάδα και υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου 3 του άρθρου 193 έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος άδειας διαμονής, ως μέλη οικογένειας, εφόσον εκδοθεί η άδεια διαμονής του συντηρούντος. Δεδομένης της ανωτέρω προϋπόθεσης, τα συντηρούμενα μέλη δύνανται να υποβάλουν το αίτημά τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας διαμονής του συντηρούντος, το οποίο, ωστόσο, δεν θα υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τις ενενήντα (90) ημέρες. Ως εκ τούτου, η προθεσμία της 31η Δεκεμβρίου 2024 δεν εφαρμόζεται για την περίπτωση των συντηρούμενων μελών που υπάγονται στο άρθρο 193.

– Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας οφείλουν να τηρούν απαρεγκλίτως την προθεσμία των σαράντα (40) ημερών για τον έλεγχο των αιτήσεων και τη χορήγηση της βεβαίωσης της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2024 («Μπλε Βεβαίωση»). Σημειώνεται μάλιστα στην εγκύκλιο ότι οι ως άνω αιτήσεις ακολουθούν την κανονική ροή εξέτασης των αιτημάτων και δεν προτεραιοποιούνται.

– Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είχαν υποβάλει αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής μετά την 1η Απριλίου 2023 και απορρίφθηκαν: α) λόγω του ότι είχαν χρησιμοποιηθεί ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα, β) λόγω οιασδήποτε απάτης ή χρήσης παράνομων μέσων και γ) λόγω του ότι κατά τη διαδικασία εξέτασης της εν θέματι αίτησης ο αιτών υπέβαλε αίτημα παραίτησης από αυτή, δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 193, καθώς κατισχύει η ρύθμιση για τον πενταετή αποκλεισμό, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 5038/2023. Ως εκ τούτου, η αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης, εφόσον γίνεται δέκτης αίτησης πολίτη τρίτης χώρας που υπάγεται στις ανωτέρω περιπτώσεις, απορρίπτει την αίτηση αμελλητί, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 4251/2014.

– Στις διατάξεις του άρθρου 193 αναφέρεται η προϋπόθεση απόδειξης, από πλευράς του αιτούντος, συνεχούς και αδιάλειπτης τριετούς διαμονής στη χώρα. Παρά ταύτα, στην περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, αιτών άδειας διαμονής του άρθρου 193, δυνάμει προηγουμένου ισχυρού τίτλου διαμονής απουσίαζε νομίμως από τη χώρα, για έναν ή περισσότερους λόγους που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα νόμιμης απουσίας, συνυπολογίζεται για την πλήρωση του χρονικού κριτηρίου της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 193.

– Στην περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είχε ξεκινήσει να εργάζεται νομίμως στο πλαίσιο προηγούμενης διαμονής του στη χώρα και έχει εκπέσει της νομιμότητάς του, παρά ταύτα το εργασιακό καθεστώς του αιτούντος παραμένει αμετάβλητο σε ό, τι αφορά τον εργοδότη του, αλλά και την τήρηση της εν γένει ασφαλιστικής νομοθεσίας, το αίτημα για τη χορήγηση της άδειας διαμονής του άρθρου 193, πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία που να πιστοποιούν τη συνέχιση της απασχόλησής του κατά την διαδικασία υποβολής των συμπληρωματικών δικαιολογητικών περί της απόδειξης της έναρξης απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες τρίτων χωρών που ήδη εργάζονται, δεν θα χρειαστεί να διακόψουν την απασχόλησή τους για να υποβάλουν αίτηση με βάση τον νέο νόμο, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την αρχική τους πρόσληψη ήταν νόμιμα στην Ελλάδα και απασχολούνται αδιάλειπτα στον ίδιο εργοδότη μέχρι σήμερα.

Σε περίπτωση που θέλετε να λάβετε άδεια διαμονής με βάση τον νέο νόμο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών και αδειών διαμονής (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, μετακλήσεις, νομιμοποίηση παράνομων αλλοδαπών, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

 Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *