Νομικές Συμβουλές

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους: Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

   Ι. Το άρθρο 19 του Νόμου 4251/2014, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ.23 Ν.4332/2015, ρυθμίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής στην Ελλάδα για «εξαιρετικούς λόγους», οι οποίες χορηγούνται σε περίπτωση που ο αλλοδαπός αποδεικνύει ότι έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα. Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους χορηγείται για δύο (2) έτη και στην συνέχεια μπορεί να ανανεωθεί μόνο  για έναν από τους λοιπούς λόγους που προβλέπονται στον Νόμο 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης). Η ισχύς της αρχίζει, μάλιστα, σε αντίθεση με όλες τις άλλες κατηγορίες αδειών διαμονής, όχι από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού αιτήματος, αλλά από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης.

Για να εξεταστεί το αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, ο αλλοδαπός οφείλει να προσκομίσει: (α) θεώρηση εισόδου η οποία έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή αίτησης ή (β) οριστικό τίτλο διαμονής, ανεξάρτητα από την αρχή εκδόσεώς του, του οποίου η ισχύς έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της αίτησης και (γ) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας. Ο οριστικός τίτλος διαμονής μπορεί να είχε χορηγηθεί από οποιαδήποτε αρχή, δηλαδή από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, από την Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, από τις αρμόδιες αρχές της ΕΛ.ΑΣ ή της Υπηρεσίας Ασύλου (ΕΔΤΟ, άδειες διαμονής, άδειες διαμονής δικαιούχων διεθνούς προστασίας, δηλ. αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, επικουρική προστασία, άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους).

Κατ’ εξαίρεση, η προσκόμιση των αναφερόμενων στα στοιχεία (α) και (β) εγγράφων δεν είναι υποχρεωτική εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για επτά (7) τουλάχιστον συνεχή έτη.   δικηγορος αλλοδαπων

Στην περίπτωση που ο αιτών δεν κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής, σύμφωνα με την περίπτωση β’ ως άνω, η άδεια διαμονής χορηγούνταν μέχρι πρόσφατα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ήδη δυνάμει της υπ’ αριθ. 58114/ 2016 Υ.Α, ορίστηκε ότι σε περίπτωση που ο αιτών δεν κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής, του οποίου η ισχύς έληξε κατά την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της αίτησης, η άδεια διαμονής από 03-04-2017 και στο εξής χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ότι αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας, όπως ακριβώς ίσχυε και για τις άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους που χορηγούνται σε όσους κατείχαν οριστικό τίτλο διαμονής σύμφωνα με τα ανωτέρω. Παράλληλα, για όσους δεν κατείχαν οριστικό τίτλο διαμονής που έληξε κατά την τελευταία δεκαετία και είχαν ήδη καταθέσει αίτηση για έκδοση άδειας διαμονής στο Υπουργείο Εσωτερικών, ορίστηκε ότι σε περίπτωση που εκκρεμεί η αίτησή τους, έχουν την δυνατότητα να παραιτηθούν από την εξέταση αυτής και να υποβάλουν εκ νέου αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για τον ίδιο λόγο, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στην υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους. Η παραίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους και κατά την επανυποβολή της αίτησης στην Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

        ΙΙ. Για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός δεν κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής σύμφωνα με τα ανωτέρω, απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Αντίγραφο διαβατηρίου, έστω και αν έχει λήξει η ισχύς του,

β) Θεώρηση (visa) ή άδεια (σφραγίδα) εισόδου στη χώρα, η οποία έχει χορηγηθεί τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή της αίτησης ή έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται επταετής συνεχής διαμονή στη χώρα, πριν την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος,

γ) Παράβολο ύψους 300 Ευρώ,     δικηγοροσ αλλοδαπων

δ) Έγγραφα που πιστοποιούν την ανάπτυξη δεσμών με τη χώρα, όπως:

– βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,

– τίτλοι φοίτησης σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

– προηγούμενες άδειες διαμονής, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσης αυτών,

– αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών,

– αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,

– αποδεικτικά ύπαρξης συγγενικού δεσμού με έλληνα πολίτη ή ομογενή,

– αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας,

– αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών,

– συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος,

Ως έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, βάσει των οποίων υπολογίζεται η επταετής διαμονή στη χώρα, ορίζονται ιδίως τα εξής:

– Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα των ιδίων ή των τέκνων τους,

– αιτήματα για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή οριστικής διαμονής ή καθεστώτος διεθνούς προστασίας,
– αντίγραφα απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής,

– προηγούμενοι τίτλοι προσωρινής διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής τους,

– αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών,

– αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ,

– αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,

– βιβλιάρια υγείας,

– λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, και κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του αιτούντος,

– λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων,

– αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες προέλευσης, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συναλλάγματος και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το N. 3862/2010, η εποπτεία των οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδας,

– βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,

– δικαστικές αποφάσεις,

– αποφάσεις διοικητικής απέλασης ή επιστροφής οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί,

– αντίγραφα παλαιότερων διαβατηρίων (όλες οι σελίδες),

– δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων,

– αποδείξεις νοσηλείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα,

– συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος,

– απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τηρούμενο από Αστυνομικό τμήμα,

– υπηρεσιακά σημειώματα με τα οποία διατάσσεται αναχώρηση από τη χώρα.

Η ανωτέρω καταγραφή έχει ενδεικτικό χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η συνεκτίμηση ιδιωτικών εγγράφων, υπεύθυνων δηλώσεων ιδιωτών και εν γένει εγγράφων που με βάση την κοινή πείρα και λογική δεν αποτελούν έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, πλην εγγράφων που προέρχονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία έχουν συνταχθεί σε παρελθόντα χρόνο και έχουν θεωρηθεί για το γνήσιο υπογραφής του υπογράφοντος.

        ΙΙΙ. Α) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής του, ο οποίος έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης, δεν συμπληρώνει όμως πενταετή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα, απαιτείται να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο διαβατηρίου, έστω και αν έχει λήξει η ισχύς του,

β) Οριστικός τίτλος διαμονής, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής του, ο οποίος έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης,

γ) Παράβολο ύψους 300 Ευρώ,

δ) Έγγραφα που πιστοποιούν την ανάπτυξη δεσμών με τη χώρα μετά τη λήξη της άδειας διαμονής και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όπως:

– βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,

– τίτλοι φοίτησης σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

– προηγούμενες άδειες διαμονής, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσης αυτών,

– αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών,

– αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,

– αποδεικτικά ύπαρξης συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη ή ομογενή,

– αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας,

– αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών,

– συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος.

ε) Ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή Έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ή  Αποδεικτικό εξαγοράς των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για την εκπλήρωση της ασφαλιστικής ικανότητας από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ασφάλισης.

Β) Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής συνολικής διάρκειας πέντε (5) ετών, ο οποίος έληξε κατά την προηγούμενη δεκαετία, οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο διαβατηρίου, έστω και αν έχει λήξει,

β)  Οριστικούς τίτλους διαμονής, συνολικής διάρκειας πέντε ετών, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής του, οι οποίοι έχουν λήξει κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης,

γ) Παράβολο ύψους 300 Ευρώ,

δ) Ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή Έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ή  Αποδεικτικό εξαγοράς των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για την εκπλήρωση της ασφαλιστικής ικανότητας από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ασφάλισης.

Αντίθετα, δεν απαιτείται στην συγκεκριμένη περίπτωση όπου υφίσταται πενταετής νόμιμη διαμονή στη χώρα κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης, η προσκόμιση εγγράφων που στοιχειοθετούν την ανάπτυξη δεσμών με τη χώρα. Σε περιπτώσεις όμως που η πενταετής νόμιμη διαμονή δεν ανάγεται στην αμέσως προ της υποβολής του αιτήματος πενταετία, θα πρέπει ο αιτών να μην έχει διακόψει τη διαμονή στη χώρα για συνεχές διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

IV. Εφόσον τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό είναι πλήρη, στην μεν περίπτωση όπου ο αιτών δεν ήταν κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής, εάν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις, η υποβολή της αίτησης κωλύει την έκδοση επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3907/2011, ενώ στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις όπου ο αλλοδαπός κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής, του χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης τύπου Α («Μπλε Βεβαίωση»). Ειδικότερα, όσον αφορά την περίπτωση που ο αλλοδαπός δεν κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής, η βεβαίωση παραλαβής που του χορηγείται (λευκού χρώματος) δεν αποτελεί νομιμοποιητικό τίτλο στην Ελλάδα, εν αντιθέσει με την «Μπλε Βεβαίωση» που χορηγείται στην περίπτωση των ενδιαφερόμενων που κατείχαν οριστικό τίτλο διαμονής, και δεν παρέχει δικαίωμα εργασίας ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, πέραν της προστασίας από την απομάκρυνση, η οποία παρέχεται μόνο στην περίπτωση που πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για την εξέταση του φακέλου και χωρίς αυτό να προδικάζει τη θετική έκβαση της υπόθεσης.

Οι άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους παρέχουν στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία – παροχή υπηρεσιών ή έργου. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής κατείχε προηγουμένως άδεια διαμονής η οποία του επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και η δραστηριότητα αυτή εξακολουθεί να υφίσταται.

δικηγοροσ για αλλοδαπουσ θεσσαλονικη       δικηγοροσ για αδειες διαμονησ θεσσαλονικη      εκδοση αδειων παραμονης θεσσαλονικη

* Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις έκδοσης αδειών διαμονής στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr